Soňky täzelikler

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
19.11.2022
19

Sport

Türkmenistanyň tennis boýunça çempionlary kesgitlendi

«Aşgabat» stadionynyň kortlarynda geçirilen Türkmenistanyň tennis boýunça çempionaty Ahal, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan 128 türgeni (86 erkek we 42 zenan) bir ýere jemledi. Ýeňijiler ýekelik we jübütlik oýunlarynda kesgitlendi. Erkekleriň finalynda Ýuriý Rogusskiý...

18.11.2022
46

Syýasy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere, şeýle-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Milli...

18.11.2022
25

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen gelen Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopy kabul etdi. Ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, myhman...

18.11.2022
27

Beýlekiler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde geçirilen duşuşykda Türkiýäniň Parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda saparda bolýan parlament wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Türkmen parlamentiniň komitetleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda çäkli görnüşde Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa bilen geçirilen...

18.11.2022
23

Beýlekiler

Türkmenistan we Türkiýe parlamentara gatnaşyklaryny ösdürýär

Şu gün paýtagtymyzdaky “Oguzkent” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň öz ýurdunyň parlament toparyna ýolbaşçylyk edip, sapar bilen Aşgabada gelen Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentop bilen duşuşygy boldy. Türkmenistanyň we...