Milli synçylar saýlaw möwsümine syn edýärler

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlary boýunça milli synçylaryň jemi 2726-sy Merkezi saýlaw toparynda bellige alyndy.

Şolardan: 544-si Türkmenistanyň demokratik partiýasy, 355-si Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, 390-sy Türkmenistanyň Agrar partiýasy, 520-si Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygy, 290-sy Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi, 525-si Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy tarapyndan,      84-si bolsa raýatlar toparlary, 18-si hem dalaşgärler tarapyndan bellenildi.

Milli synçylaryň 47,76 göterimi zenanlardyr.

Öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde milli synçylar saýlaw möwsüminiň kanunalaýyklykda  geçirilişine syn edýärler.

Munuň özi mukaddes Watanymyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň aýanlykda we açyklyk ýörelgeleri esasynda geçiriljekdigini äşgär edýär.