“Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde gurnamaklarynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly maslahat geçirildi.