Çareler

«Pederleriň mukaddes ýoly nesilleriň aýdyň ýörelgesidir» atly maslahat

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda «Pederleriň mukaddes ýoly nesilleriň aýdyň ýörelgesidir» atly maslahat duşuşygy geçirildi. 

“Hormatly Prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlangyçlary: ählumumy parahatçylyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk” atly maslahat

Turkmen

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamaklarynda “Hormatly Prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlangyçlary: ählumumy parahatçylyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk” atly maslahat duşuşygy geçirildi.

“Halkyň Arkadagly zamanasynda döwletiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri hem-de senagat pudaklaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň syýasy partiýalary, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde gurnamaklarynda “Halkyň Arkadagly zamanasynda döwletiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri hem-de senagat pudaklaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary” atly maslahat geçirildi.

 

“Halkyň Arkadagly zamanasy: durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentlikleri” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň syýasy partiýalary, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilelikde gurnamaklarynda “Halkyň Arkadagly zamanasy: durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentlikleri” atly maslahat geçirildi.

“Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti: Halkara, sebit ähmiýetli gatnaşyklary ösdürmegiň täze mümkinçilikleri” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti: Halkara, sebit ähmiýetli gatnaşyklary ösdürmegiň täze mümkinçilikleri” atly maslahat geçirildi.

“Halkyň Arkadagly zamanasy: kanunyň hökmürowanlygy we adam bähbitlerini goramakda ileri tutulýan ugurlar we ýetilen sepgitler” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Halkyň Arkadagly zamanasy: kanunyň hökmürowanlygy we adam bähbitlerini goramakda ileri tutulýan ugurlar we ýetilen sepgitler” atly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we işjeň agzalary, şeýle-de Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň wekilleri gatnaşdylar.

“Arkadagly Serdarymyzyň döwletli tutumlary – döwlet berkararlygynyň, halkyň bagtyýarlygynyň hatyrasyna belent maksatlar” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Arkadagly Serdarymyzyň döwletli tutumlary – döwlet berkararlygynyň, halkyň bagtyýarlygynyň hatyrasyna belent maksatlar” atly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we işjeň agzalary, şeýle-de ylym, bilim, saglyk, sport pudaklarynyň wekilleri işjeň gatnaşdylar.

“Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly: Parahatçylykly ösüş we nesilleriň bagtyýar durmuşy” atly maslahat

Turkmen

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan oňyn Bitaraplyk hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, dünýä döwletleri bilen goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar, abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär. Ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik başlangyçlaryň her birinde adamlaryň bähbitleri, olaryň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrundaky wezipelere aýratyn ähmiýet berilýär.

“Halkyň Arkadagly zamanasynda täze syýasy ugur we ýaşlar” atly maslahat

Turkmen

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ruhy taýdan kämil, terbiýeli, ylymly-bilimli, kämil watansöýüji ýaş nesliň kemala getirilmegi Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasatynda döwlet ähmiýetli ileri tutulýan strategik wezipeleriniň biri bolup durýar. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler ýaş nesli, her bir türkmenistanlyny täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

“Halkyň bagtyýarlygy – ata Watanymyzyň abadançylygy” atly maslahat

Turkmen

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň içerki bazarynda haryt bolçulygyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän azyk önümleri bilen üpjün etmek Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler her bir türkmenistanlyny täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

Pages