Makalalar

Türkmenistanyň Demokratik partiýasyna – 30 ýyl

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň taryhy ösüşiniň 30 ýyllyk şöhratly ýoly halkymyzyň iň oňat, ynsanperwer hem-de hoşmeýilli milli häsiýetleriniň, döwleti we jemgyýeti dolandyrmakdaky ukyp – başarnygynyň ýüze çykan döwri boldy. Bu babatda Demokratik partiýa halkymyzyň güýjüni jemgyýetiň öňünde duran belent maksatlaryň daşynda jebisleşdirmekde uly guramaçylyk işlerini ýola goýmaga işjeň gatnaşýar. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi.

Turkmen

Ulag diplomatiýasy — rowaçlyklaryň ýoly

Türkmenistan yklymlaryň esasy ýollarynyň çatrygynda ýerleşip, geografik ýagdaýynyň artykmaçlyklary bilen tapawutlanýar. Hormatly Prezidentimiz häzirki zaman ulag we aragatnaşyk ulgamyny emele getirmegiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtaýar. Bu syýasat ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge hem-de ählumumy abadançylygyň bähbidine halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gönükdirilendir.

Turkmen

Üstünliklere beslenen taryhy ýyl

Tamamlanyp barýan 2021-nji ýyl özboluşly wakalar bilen şöhratlandy. Şeýlelikde, ol taryhy ýyl bolup, aňymyza ornaşdy. Ilki bilen, bu ýylyň hormatly Prezidentimiziň makullamagy bilen, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagynyň diýseň buýsançly wakadygyny bellemek gerek. Çünki parahatçylyk bilen ynanyşmagyň bar ýerinde asudalygyň, jebisligiň, bagtyýarlygyň hem ösüşiň bardygy hemmelere aýdyň hakykat. Şeýle hakykata düşünip, joşgunly zähmet çekýän merdana halkymyz döwranly döwrüň eşretli durmuşynyň hözirini görüp ýaşaýar.

Turkmen

Milli demokratiýanyň, agzybirligiň we döredijilikli zähmetiň güýji

Düýn ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň bu şanly sene mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalaryna Gutlagy okaldy. Milli Liderimiziň Gutlagy uly ruhubelentlik, çuňňur hoşallyk bilen garşylandy.

Turkmen

Dabaraly maslahat geçirildi

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň hem-de welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda bolan dabaraly maslahat Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Oňa partiýanyň işjeň agzalary hem-de bilim işgärleri gatnaşdy.

Turkmen

Belent maksatly ýollarda

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň taryhy günlerinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmegine 30 ýyl doldy. Hormatly Prezidentimiziň şu ajaýyp waka mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalaryna Gutlagy ählimiziň şatlygymyzy goşalandyryp, watançylyk ruhumyzy has belende göterdi.

Turkmen

Nusgalyk taglymat dünýä nur saçýar

Hormatly Prezidentimiziň ýaýbaňlandyran ynsanperwer içeri we parahatçylyk döredijilikli daşary syýasaty, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli durmuşa geçirýän çäreleri halkymyzy maddy we ruhy taýdan galkyndyrýar, jemgyýetçilik-syýasy durmuşymyzy has-da işjeňleşdirýär. Bu gün Türkmenistanyň dünýä derejesindäki at-abraýy barha beýgelýär.

Turkmen

Bagtyýarlygymyzy wagyz etmek bagty

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyzda syýasy ulgamyň işjeňligini, onuň amala aşyrýan gündelik işleriniň döwrebaplygyny ýokarlandyrmaga, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny demokratiýalaşdyrmaga uly üns berilýär. Bu gün dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolmak bilen, ata Watanymyz demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak, döwrüň ösen talaplaryna kybap alyp barmak babatynda netijeli işleri durmuşa geçirýär.

Turkmen

Goşa toýuň dabarasy

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Diýarymyzyň ähli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, oba hojalygynda, şeýle hem daşary syýasatda belent sepgitlere ýetilýär.

Turkmen

MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZ BILEN ÝAŞYTDAŞ

TDP-niň döredilmeginiň 30 ýyllygyna

Döwlet bilen halkyň, jemgyýet bilen raýatyň berk sazlaşygy demokratik ösüşiň esasy binýadydyr. Gahryman Arkadagymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň şan-şöhratynyň Ýer ýüzünde has-da belende galmagynyň hatyrasyna jemgyýetde wagyz-nesihat, terbiýeçilik we ideologiýa işini alyp barmakda Türkmenistanyň Demokratik partiýasyna we beýleki syýasy partiýalara, jemgyýetçilik guramalaryna uly ynam bildirýär.

Turkmen

Pages