Makalalar

Nusgalyk ýoluň dowamy

Ýakynda hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza toý saparyny amala aşyryp, döwletli işlere badalga bermegi welaýatymyzyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň buýsançly başlaryny göge ýetirdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz Gahryman Arkadagymyzyň parasatly, nusgalyk ýoluny mynasyp dowam etdirýär.

Turkmen

Döwletli-döwranly döwür

Mukaddes Garaşsyzlygynyň gazanylanyna 31 ýyla golaý wagt geçen Türkmenistan döwletimiziň düýni, şu güni, ertiri hakynda oýlananyňda, kalbyň egsilmez buýsanç duýgularyna beslenýär. Sebäbi düýni, şu güni şan-şöhratly wakalara, beýik ösüşlere beslenen ýurdumyzyň ertiriniň has-da şöhratly hem-de ösüşli boljakdygyna häzirki alnyp barylýan ägirt uly işler hem-de ýüregimizdäki belent ynam kepil geçýär.

Turkmen

Belent ruhy göteriliş

Alym­la­ryň tas­syk­la­ma­gy­na gö­rä, türk­men hal­ky ir­ki we or­ta asyr­lar­da dün­ýä möç­ber­li ta­ry­hy wa­ka­la­ryň jüm­mü­şin­de bo­lup­dyr. Köp ýurt­lar, mil­let­ler, me­de­ni­ýet­ler bi­len ýy­gy ara­gat­na­şyk sak­lap­dyr.

Turkmen

Ýer görki — galla

Yhlasly zähmet çekýän daýhanlarymyz bu ýyl hem galla oragyna taýýarlykly geldiler. Olaryň ýetişdiren altynbaş bugdaýly meýdanlaryny synlanyňda kalbyň guwançdan dolýar.

Turkmen

Oba hojalygy: işler utgaşykly barýar

Çäjiňize bereket, edermen gallaçylar!

Turkmen

«Barsly» jülgäniň ýolunda (hekaýa)

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigine

Turkmen

Halkyň bagtyýarlygy ugrunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň beýleki sebitleri bilen bir hatarda Ahal welaýaty hem ösýär, özgerýär. Döwlet we milli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde welaýatyň obalary, şäherleri döwrebap keşbe girýär, nusgalyk obalar we şäherçeler peýda bolýar. Häzirki zaman iri önümçilik kärhanalary ulanylmaga berilýär. Halk hojalygynyň ähli ugurlarynda guwandyryjy üstünliklere ýetilýär.

Turkmen

Zähmeti bilen adygan

Ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün etmek döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Biziň etrabymyzda hem azyk önümleriniň özümizde öndürilýän möçberini artdyrmak, şol bir wagtyň özünde-de olaryň hiliniň daşary ýurtlardan getirilýänlerden pes bolmazlygyny gazanmak bilen bagly wezipelerden ugur alnyp, bugdaý, ýeralma, sogan, käşir, bakja we miwe ýetişdirmek ugrunda tutanýerli zähmet çekilýär. Bu işde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalarynyň aýratyn işjeňlik görkezýändigi bolsa bizi has-da guwandyrýar.

Turkmen

Kalbymyz buýsançdan doly

Düýn Daşoguz şäherinde Arkadagly Serdarymyzyň gatnaşmagynda Welaýat köpugurly hassahanasy hem-de Onkologiýa hassahanasy gurlup, ulanylmaga berildi. Şatlykly waka mynasybetli guralan dabara Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Dabara gatnaşanlaryň ýürek buýsançlaryny okyjylara ýetirýäris.

Turkmen

Saglygym — begligim

Ynsan üçin saglykdan uly baýlyk ýok. Ynsanyň islendik maksadyny hasyl etmegi üçin diňe bir beden taýdan däl, ruhy taýdan hem sagdyn bolmagy zerurdyr. Sagdynlygyň esasy ýörelgeleri kadaly iýmitlenmek, zyýanly endiklerden daşda durmak, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmakdyr.

Turkmen

Pages