Makalalar

Şanly ýylyň ruhy joşguny

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň şanyna welaýatymyzda geçirilýän çäreleriň her biri baý many-mazmuna eýe bolup, ildeşlerimiziň watançylyk ruhunyň has-da belende göterilmegine itergi berýär. Änew şäherindäki Medeniýet öýüniň mejlisler jaýynda geçirilen dabaraly maslahat hem munuň şeýledigine aýdyňlygy bilen göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Bu maslahat Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti tarapyndan guralyp, oňa partiýa işgärleri we işjeň agzalary gatnaşdy.

Turkmen

EZIZ TÜRKMENISTANYM!

Belent başly daglary bar, jana şypa howasy,

Bagtyýarlyk, berkararlyk bagtly günleň güwäsi,

Goý, gülletsin gül görküňi ýüregimiň dogasy,

Garaşsyz, baky Bitarap, eziz Türkmenistanym!

 

Ymgyr sähram Garagumum durşy bilen hazyna,

Bahar gelse, gülleň ysy ýaýrar gider Zemine,

Arzuw etmiş Magtymguly, Mollanepes, Kemine,

Garaşsyz, baky Bitarap, eziz Türkmenistanym!

Turkmen

Parahatçylygy we dostlugy dabaralandyrýan taglymat

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar astynda ähli ugurlarda uly ösüşlere beslenýän üstümizdäki ýylda mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy giňden bellenilip geçilen eziz Watanymyzyň dünýädäki abraý-mertebesiniň beýgelmeginde, Ýer ýüzünde belent ykrarnama eýe bolmagynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň örän uly ähmiýeti bar.

Turkmen

Bitaraplyk aýdymy

Ata Watan — göz guwanjym, dünýä meşhurdyr adyň,
Öňe sary ümzügiň, egsilmez bedew badyň,
Köpler oňlar ýörelgäňi, berkdendir binýadyň,
Berkarardyr, Bitarapdyr eziz Türkmenistanym!

Arkadagyň paýhasyndan artýar şöhraty-şany,
Ynsanperwer başlangyçlaň köpdür hasaby, sany,
Adyl, aýdyň ýörelgeler kalpda goýmaz armany,
Berkarardyr, Bitarapdyr eziz Türkmenistanym!

Turkmen

Oba milli maksatnamasy hereketde

ZAMANABAP ÖZGERTMELERIŇ RUHUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni şanly senelere, guwançly wakalara, ösüş-özgerişliklere beslenýär. Munuň şeýledigine ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň düzümlerinde sazlaşykly alnyp barylýan işler dolulygyna şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň beýleki pudaklarynyň hatarynda, geňeşlikleriň işini döwrebap kämilleşdirmek we pugtalandyrmak babatda giň möçberli işler amala aşyrylýar.

Turkmen

Tagallalar Aşgabatda birleşýär

Ertir paýtagtymyzda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti hem muny doly tassyklaýar

Turkmen

PEDERLERDEN MIRAS ÝÖRELGE

Ata-babalarymyz edep-terbiýäniň, maşgala gatnaşyklarynyň, ýaşaýyş-durmuşyň ençeme kadalaryny nesillere miras galdyrypdyrlar. Şolaryň ählisine-de parahatçylyk, ynanyşmak ýörelgeleri mahsus. Muňa goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mysalynda-da göz ýetirmek bolýar.

Turkmen

Hyýaly söhbetdeşlik

(Oýlanma)

Turkmen

Abadan durmuşyň güwäsi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä ýüzünde hoşniýetli, ynsanperwer syýasaty alyp barýan döwlet hökmünde tanalýar. Bitaraplyk hukuk derejesi ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli syýasatynyň özeninde durýar.

Turkmen

Ulag ulgamynyň möhüm ugurlary

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň ulag ulgamynda gazanylýan ösüşleriň ähmiýeti bimöçberdir. Ulag pudagy Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň we onuň dünýä hojalygyna üstünlikli goşulmagynyň möhüm ugry bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda möhüm halkara ähmiýetli ösen ulag üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmek boýunça ýeterlik derejede berk esas döredildi.

Turkmen

Pages