Makalalar

Belent ruhy göteriliş

Alym­la­ryň tas­syk­la­ma­gy­na gö­rä, türk­men hal­ky ir­ki we or­ta asyr­lar­da dün­ýä möç­ber­li ta­ry­hy wa­ka­la­ryň jüm­mü­şin­de bo­lup­dyr. Köp ýurt­lar, mil­let­ler, me­de­ni­ýet­ler bi­len ýy­gy ara­gat­na­şyk sak­lap­dyr.

Turkmen

Ýer görki — galla

Yhlasly zähmet çekýän daýhanlarymyz bu ýyl hem galla oragyna taýýarlykly geldiler. Olaryň ýetişdiren altynbaş bugdaýly meýdanlaryny synlanyňda kalbyň guwançdan dolýar.

Turkmen

Oba hojalygy: işler utgaşykly barýar

Çäjiňize bereket, edermen gallaçylar!

Turkmen

«Barsly» jülgäniň ýolunda (hekaýa)

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigine

Turkmen

Halkyň bagtyýarlygy ugrunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň beýleki sebitleri bilen bir hatarda Ahal welaýaty hem ösýär, özgerýär. Döwlet we milli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde welaýatyň obalary, şäherleri döwrebap keşbe girýär, nusgalyk obalar we şäherçeler peýda bolýar. Häzirki zaman iri önümçilik kärhanalary ulanylmaga berilýär. Halk hojalygynyň ähli ugurlarynda guwandyryjy üstünliklere ýetilýär.

Turkmen

Welosiped sürmegiň peýdasy

Orta asyr akyldarlarynyň birinde şeýle söz bar: “Hereket islendik dermanyň täsirini berip biler, emma ähli dermanlar birleşip, herekediň täsirini berip bilmez”. Elbetde, hereket etmegiň peýdalydygyna her kes düşünýär. Lukman Hekim bu barada şeýle diýipdir: “Her gün beden maşklary bilen meşgullanýan adam lukmana mätäç däldir”. Beden maşklarynyň içinde welosiped sürmek özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Mälim bolşy ýaly, welosiped dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa, elýeterli we ygtybarly ulag görnüşi hökmünde giňden ulanylýar.

Turkmen

Zähmeti bilen adygan

Ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün etmek döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Biziň etrabymyzda hem azyk önümleriniň özümizde öndürilýän möçberini artdyrmak, şol bir wagtyň özünde-de olaryň hiliniň daşary ýurtlardan getirilýänlerden pes bolmazlygyny gazanmak bilen bagly wezipelerden ugur alnyp, bugdaý, ýeralma, sogan, käşir, bakja we miwe ýetişdirmek ugrunda tutanýerli zähmet çekilýär. Bu işde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalarynyň aýratyn işjeňlik görkezýändigi bolsa bizi has-da guwandyrýar.

Turkmen

Kalbymyz buýsançdan doly

Düýn Daşoguz şäherinde Arkadagly Serdarymyzyň gatnaşmagynda Welaýat köpugurly hassahanasy hem-de Onkologiýa hassahanasy gurlup, ulanylmaga berildi. Şatlykly waka mynasybetli guralan dabara Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Dabara gatnaşanlaryň ýürek buýsançlaryny okyjylara ýetirýäris.

Turkmen

Saglygym — begligim

Ynsan üçin saglykdan uly baýlyk ýok. Ynsanyň islendik maksadyny hasyl etmegi üçin diňe bir beden taýdan däl, ruhy taýdan hem sagdyn bolmagy zerurdyr. Sagdynlygyň esasy ýörelgeleri kadaly iýmitlenmek, zyýanly endiklerden daşda durmak, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmakdyr.

Turkmen

Ygtybarly geljegiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda bolup geçýän wakalar Gahryman Arkadagymyzyň kemala getiren, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän döwletlilik ýolunyň halkara ähmiýetini barha giňden açyp görkezýär, döwletiň, halkyň ynamly şu güni, ygtybarly geljegi üçin alnyp barylýan syýasatyň nusgalyk ýollarynyň we tejribesiniň düýp mazmunyny salgy berýär.

Turkmen

Pages