Makalalar

Belent maksatlar dabaralanýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwletimiziň ynsanperwer syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygyny üpjün etmekdir. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny hem-de borçlaryny kadalaşdyrýandygy, kepillendirýändigi hemmelere mälimdir. Bu konstitusion kadalar adam hukuklary baradaky umumy ykrar edilen halkara hukuklarynyň ähli görnüşlerini, ýagny raýat, syýasy, ykdysady, durmuş hukuklaryny özünde jemleýär hem-de her bir şahsyýetiň durmuşdaky mynasyp ornuny kesgitleýär.

Turkmen

Milli döwletlilik nyşanlary

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň parahatçylyk söýüjilik syýasatyny, pederlerimizden miras galan däp-dessurlarymyzy we ahlak gymmatlyklarymyzy, ýurdumyzyň eýe bolan ösüşleriniň belent sepgitlerini dünýä ýaýýan baýramdyr. Her ýyl agzybirlikde we ýokary ruhubelentlikde uly dabaralara beslenip bellenilýän bu şanly sene «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan bu ýylda has-da uly ähmiýete eýedir.

Turkmen

Täze şähere mynasyp at dakylar

Öňňin Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasyndaky Annak Sähetmyradow adyndaky ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdepde, Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Berdimuhammet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepde hem-de Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň Medeniýet köşgünde hormatly Prezidentimiziň ýakynda welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan işler bilen tanyşmak üçin amala aşyran iş saparynda beren tabşyryklarynyň berjaý edilişine bagyşlanylan maslahatlar geçirildi.

Turkmen

Garaşsyz döwletiň mizemez sütüni

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz döwletimiziň her bir güni toý-baýramlara beslenýär. Şu günler bagtyýar halkymyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe taýýarlyk görýär. Ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bir günde baýram edilmegi aýratyn mazmuna eýedir.

Turkmen

Döwletlilik ýörelgeleriniň gözbaşlary

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip at berlen döwrüň ösüş hereketiniň hakyky ýagdaýyny seljeren wagtymyz türkmen halkynyň parasatlylygy, Gahryman Arkadagymyzyň berkiden, ösdüren, kämilleşdiren döwletiniň sarsmaz kuwwaty, mizemez esaslary äşgär ýüze çykýar. Bu beýik hakykat halkyň dünýäde ykrar edilen döwletlilik ýolunyň gözbaşlarynyň durmuşa, adamlaryň kalbyna haýran galdyrýan ýakynlygyny görkezýär.

Turkmen

Ekiş gyzgalaňly dowam edýär

Şu günler Daşoguz welaýatynyň oba hojalyk işgärleriniň durmuşynda iň gyzgalaňly we jogapkärli döwürleriň biri bolan gowaça ekiş möwsümi ýokary guramaçylyk derejesinde alnyp barylýar. Welaýatyň Köneürgenç etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň kärendeçi daýhanlary şu ýyl 950 gektar ýerde gowaça ekmegi meýilleşdirdiler. Häzirki günlerde ekiş işleri 60 göterime golaý ýerine ýetirildi.

Turkmen

Baş wezipe — halkyň saglygy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda sporta, köpçülikleýin bedenterbiýä berilýän üns ýokary derejä çykdy. Arkadagly Serdarymyzyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine Şa gadamyny goýup, bu ýerde egindeşleri bilen welosipedde gezelenç etmegi, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagy aýdanlarymyzyň aýdyň mysalydyr.

Turkmen

Bol pile ugrunda

Geçen ýylda ýurdumyzda ilkinji bolup pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetiren Hojambaz etrabynyň ýüpekçileri bu ýyl hem döwlete ýokary hilli pile tabşyrmak baradaky meýilnamasyny berjaý etmek üçin arman-ýadaman tutanýerli zähmet çekýärler. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda etrabymyzyň ýüpekçileri gaýtadan işleýän senagatymyz üçin gymmatly çig malyň 97 tonnasyny tabşyrmagy maksat edinýärler. Şu maksada ýetmek üçin etrabymyz boýunça 2425 guty ýüpek gurçugynyň tohumy paýlanyp berildi.

Turkmen

TÄZE TUTUMLAR BILEN RÖWŞEN GELJEGE

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda raýat jemgyýetimizi özgertmegiň, döwletimizi dolandyrmagyň hormatly Prezidentimiz tarapyndan saýlanyp alnan milli ýoly hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmekde, dünýä döwletleri bilen oňyn hyzmatdaşlygy giňeltmekde uly ähmiýete eýedir. Garaşsyzlyk ýyllarynda geçilen menzil bolsa şöhratly Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesini äleme ýaýdy.

Turkmen

Ýurdumyzy galkyndyrýan beýik özgertmeler

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda jemi içerki önümiň ösüş depginini 2025-nji ýylda has artdyrmak göz öňünde tutulýar. Bu wezipeleri üstünlikli çözmekde, umumy maýa goýumlarda onuň önümçilik ulgamyna gönükdirilen paýynyň ýokary bolmagyny gazanmakda ylmy esaslarda taýýarlanylýan maksatnamalaryň, aýratyn-da, «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň ähmiýeti uludyr.

Turkmen

Pages