Makalalar

Şatlyk-şowhuna beslenýär

Eziz Diýarymyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bagtyýar halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara beslenip, kalplara şatlyk paýlaýar. Ine-de, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyza ajaýyp günleriň biri bolan Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni geldi. Ol ata-babalarymyzyň köňül buýsanjyna, göwün şatlygyna öwrülen, olaryň ömür sallarynyň iň şatlykly pursatlaryny özüne siňdiren, dünýäni al-ýaşyl güllere büreýän Nowruz baýramydyr.

Turkmen

Milli demokratiýanyň aýdyň dabaralanmagy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýatdan çykmajak şanly wakalarynyň biri boldy. Bu syýasy waka her bir türkmenistanlynyň kalbynda müdimilik galar. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary halkymyzyň agzybirlikde gatnaşmagynda guramaçylykly, demokratik-hukuk esaslary ýagdaýynda geçirildi.

Turkmen

Berkararlygyň täze eýýamy

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly we oýlanyşykly strategiýasy ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni, durmuş we beýleki ulgamlarynyň ösüşiniň ýokary derejesini üpjün etdi. Durmuşa geçirilýän çäreleriň netijesinde ykdysadyýetiň pudaklarynda oňyn görkezijiler gazanyldy. «Özbaşdak ösüşiň ýolunda her gün, her aý we her ýyl aýdyň, şöhratly, taryhy ähmiýetli, syýasy, ykdysady hem-de medeni wakalara baý boldy» diýip, milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde eden çykyşynda belläp geçdi.

Turkmen

Beýik maksatlaryň rowaçlanýan zamanasy

Agzybirligiň, dost-doganlygyň, asudalygyň höküm sürýän mekanyna öwrülen eziz Diýarymyzda milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty esasynda agzybir türkmen halky bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny özgertmek boýunça öňde goýlan wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar. Bu bolsa ildeşlerimiziň nurana geljege bolan ynamyny has-da artdyrýar.

Turkmen

«Tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY: ÖSÜŞLERE BADALGA BERÝÄN BELENT WEZIPELER

Turkmen

Taryhy eýýamyň joşguny

Hormatly Prezidentimiziň daşyna mäkäm jebisleşen bagtyýar halkymyz bu gün röwşen geljegini gurýar. Uzak geljegi nazarlaýan täze ösüş maksatnamasynyň kabul edilmegi Watanymyzyň has-da gülläp ösmeginiň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň mundan beýläk-de sazlaşykly ýokarlanmagynyň ýolunda ajaýyp waka öwrüldi.

Turkmen

Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана: В единстве и сплочённости мы продолжим прогрессивный путь развития страны – говорят участники национального форума

Солтанмырат Язмырадов, председатель Ашхабадского городского комитета Демократической партии Туркменистана:

 

- Выражу общее мнение, что все мы, участники Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана, нахо­димся под впечатлением от этих знаковых событий. Их суть опре­деляется принятыми решениями, которые вызвали всеобщее одобрение, о чём свидетельствовали неоднократно и продолжительно звучавшие аплодисменты.

Undefined

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY — ÝÜREKLERIŇ JOŞGUNY

11-nji fewralda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda bolup geçen taryhy waka — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda türkmen jemgyýetiniň jebisliginiň barha berkeýändigini, halkymyzyň belent maksatlar bilen aýdyň geljege tarap ynamly gadam urýandygyny ýene bir ýola äşgär etdi. Biz bu waka şaýat bolan watandaşlarymyzyň käbirleriniň buýsançly ýürek sözlerini okyjylara ýetirmegi makul bildik.

Turkmen

Eltiler (Durmuş pursatlary)

Ogulsabryň Perman bilen durmuş guranyna esli ýyl geçse-de, näme üçindir, bulardan perzent önüberenokdy. Ýüz tutulmadyk lukman, barylmadyk tebip galmandy, ýöne olaryň hiç birinden hem netije bolmandy. Agtyk söýmegi aňryýany bilen isleýän hem bolsalar, gaýynenesi Ogulsabyr bilen Permanyň ýanynda bu barada hiç dil ýarmady. Ýöne şeýle-de bolsa, Ogulsabyr olaryň agtyk söýmegini, özüniň perzentli bolmagyny tüýs ýürekden isleýärdi. Ýolda-yzda eli bäbekli gelinlere duşanda, olara gözügidijilik bilen seredenini duýman galýardy.

Turkmen

TUTUMY ZAMANA ÝARAŞYKLY WATAN

Ildeşlerimiz köňül töründen joşup çykan senaly sözleri bir şygara jem edip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji günleriniň ajaýyp pursatlaryna şaýat bolýarlar. Gahryman Arkadagymyz bilen halkymyzyň baky bitewüliginiň sazlaşygyny emele getiren şu ýylyň şygary ýurdumyzyň şuglaly ýol bilen ösüşiň täze belentliklerine sary ynamly barýandygynyň güwäsine öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen bolsa bu ynam has-da pugtalanýar.

Turkmen

Pages