Makalalar

Dabaraly maslahat geçirildi

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň hem-de welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda bolan dabaraly maslahat Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Oňa partiýanyň işjeň agzalary hem-de bilim işgärleri gatnaşdy.

Turkmen

Belent maksatly ýollarda

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň taryhy günlerinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmegine 30 ýyl doldy. Hormatly Prezidentimiziň şu ajaýyp waka mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalaryna Gutlagy ählimiziň şatlygymyzy goşalandyryp, watançylyk ruhumyzy has belende göterdi.

Turkmen

Nusgalyk taglymat dünýä nur saçýar

Hormatly Prezidentimiziň ýaýbaňlandyran ynsanperwer içeri we parahatçylyk döredijilikli daşary syýasaty, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli durmuşa geçirýän çäreleri halkymyzy maddy we ruhy taýdan galkyndyrýar, jemgyýetçilik-syýasy durmuşymyzy has-da işjeňleşdirýär. Bu gün Türkmenistanyň dünýä derejesindäki at-abraýy barha beýgelýär.

Turkmen

Bagtyýarlygymyzy wagyz etmek bagty

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyzda syýasy ulgamyň işjeňligini, onuň amala aşyrýan gündelik işleriniň döwrebaplygyny ýokarlandyrmaga, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny demokratiýalaşdyrmaga uly üns berilýär. Bu gün dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolmak bilen, ata Watanymyz demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak, döwrüň ösen talaplaryna kybap alyp barmak babatynda netijeli işleri durmuşa geçirýär.

Turkmen

Goşa toýuň dabarasy

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Diýarymyzyň ähli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, oba hojalygynda, şeýle hem daşary syýasatda belent sepgitlere ýetilýär.

Turkmen

MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZ BILEN ÝAŞYTDAŞ

TDP-niň döredilmeginiň 30 ýyllygyna

Döwlet bilen halkyň, jemgyýet bilen raýatyň berk sazlaşygy demokratik ösüşiň esasy binýadydyr. Gahryman Arkadagymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň şan-şöhratynyň Ýer ýüzünde has-da belende galmagynyň hatyrasyna jemgyýetde wagyz-nesihat, terbiýeçilik we ideologiýa işini alyp barmakda Türkmenistanyň Demokratik partiýasyna we beýleki syýasy partiýalara, jemgyýetçilik guramalaryna uly ynam bildirýär.

Turkmen

Demokratik ýörelgeler

Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty, Watanymyzyň, halkymyzyň abadançylygy hakynda edýän bimöçber aladalary özüniň ajaýyp miwelerini berýär. Ýurdumyz gysga wagtyň içinde dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşuldy, at-abraýy dünýä doldy. Halkyň ýaşaýyş derejesi, durmuş üpjünçiligi has-da gowulandy.

Turkmen

Toýlara beslenýän Diýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyz ajaýyp wakalara, dabaraly toýlara beslenýär. Ýakynda şanly Garaşsyzlygymyzyň toýuny toýlan ilimiz Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygynyň baýramyny halkara derejesinde belläp geçer. Goşa ganatymyza öwrülen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň hem-de Bitaraplygymyzyň mähriban halkymyza beren bagtyýarlygynyň waspçysy bolan Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygynyň toýuny mynasyp garşylamaga taýýarlyk görülýär.

Turkmen

Dost-doganlygyň mekany

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk baýramynyň dabaralaryna beslenýän günlerinde eziz Diýarymyzda ýaşaýan ildeşlerimiziň kalplary Watanymyzyň üstünliklerine bolan buýsançdan pürepürlenýär.

Allambergen BERDIŞUKUROW,
TDP-niň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň bölüm müdiri:

Turkmen

Ýürekleriň aýdymy

Halkymyzyň öňden gelýän milli däpleriniň düýp mazmuny we häzirkizaman aňlatmasy bolan türkmen Bitaraplygy parahatçylyksöýüjilikli we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine ygrarly bolan Türkmenistany sebitde we dünýäde möhüm syýasy merkeze öwürdi. Hormatly Prezidentimiziň durnukly ösüşiň we oňyn özara hyzmatdaşlygyň ýörelgelerine esaslanyp öňe sürýän ilhalar başlangyçlary-da ýurdumyzyň dünýä jemgyýetçiligindäki syýasy işjeňligini artdyrmaga giň mümkinçilikleri açdy.

Turkmen

Pages