TDP-niň Balkan welaýat komiteti

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY — ÝÜREKLERIŇ JOŞGUNY

11-nji fewralda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda bolup geçen taryhy waka — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda türkmen jemgyýetiniň jebisliginiň barha berkeýändigini, halkymyzyň belent maksatlar bilen aýdyň geljege tarap ynamly gadam urýandygyny ýene bir ýola äşgär etdi. Biz bu waka şaýat bolan watandaşlarymyzyň käbirleriniň buýsançly ýürek sözlerini okyjylara ýetirmegi makul bildik.

Turkmen

Buýsanjyň, baýlygyň, bagtyň mekany

Bu gün dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolmak bilen, ata Watanymyz demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak, ony döwrüň ösen talaplaryna kybap alyp barmak babatynda netijeli işleri durmuşa geçirýär. Eziz Diýarymyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, raýat jemgyýetiniň institutlaryny kämilleşdirmäge tarap alnan ugur dünýä nusgalyk derejä göterilýär. Biz bu beýik hakykata mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň geçen şöhratly ýyllarynda magat göz ýetirdik.

Turkmen

Bagtyýarlygymyzy wagyz etmek bagty

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyzda syýasy ulgamyň işjeňligini, onuň amala aşyrýan gündelik işleriniň döwrebaplygyny ýokarlandyrmaga, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny demokratiýalaşdyrmaga uly üns berilýär. Bu gün dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolmak bilen, ata Watanymyz demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak, döwrüň ösen talaplaryna kybap alyp barmak babatynda netijeli işleri durmuşa geçirýär.

Turkmen

Baş maksat — halkyň abadan ýaşaýşy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň her bir güni tutuş ýurtda bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem ýatdan çykmajak taryhy pursatlara beslenýär. Muňa düýn günbatar sebitde il-ulsumyz üçin bähbitli desgalaryň birbada üçüsiniň — Hazar deňziniň kenaryny jähekläp oturan Türkmenbaşy şäherinde 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň, «KamAZ» kysymly awtoulaglara abatlaýyş-okuw we hyzmat ediş merkeziniň, Magtymguly etrabynda bolsa 50 orunlyk köpugurly hassahananyň gurlup, dabaraly ýagdaýda ulanyşa tabşyrylmagy hem bütin aýdyňlygy bilen güwä geçýär.

Turkmen

Ösüşlere beslenýän sebit

Milli Liderimiziň daşyna berk jebisleşip, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny we medeni-durmuş ulgamlarynda ajaýyp üstünlikleri gazanýan Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny hem uly ösüşleriň ýylyna öwürýär. Bu ajaýyp künjegiň her bir ýaşaýjysy mähriban Watanymyzda ähli babatlarda amala aşyrylýan dünýä nusgalyk işlere gönüden-göni dahyllydyklaryna buýsanyp, merdana halkymyza şeýle bagtyýar günleri peşgeş beren eziz Arkadagymyzyň adyna tükeniksiz alkyş aýdýar.

Turkmen

ROWAÇ MENZILLER

Mukaddes Garaşsyzlyk we sebit syýasaty: Balkan welaýaty

Golaýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ulag-logistika ulgamyny ösdürmekde alnyp barylýan işleriň barşy bilen ýakyndan tanyşmak üçin Balkan welaýatynda iş saparynda boldy. Gahryman Arkadagymyz iş saparynyň barşynda welaýatyň Garabogaz aýlagynda, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda hem-de şäherde alnyp barylýan gurluşyklarda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda bolup, işleriň ýagdaýy bilen gyzyklandy.

Turkmen

AWAZA — ERTEKIDEN ZYÝADA

Hormatly Prezidentimiz 14-nji maýda Balkan welaýatynda iş sapary bilen boldy.«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiren Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde hem-de Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisine gatnaşanda döwlet Baştutanymyz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dynç alyş möwsümine taýýarlyk derejesine aýratyn ünsi çekdi.

Turkmen

BELENT SEPGITLERE RUHLANDYRÝAR

Gahryman Arkadagymyz geçen ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň we onuň welaýat, etrap, şäher komitetleriniň, olaryň ilkinji guramalarynyň işjeň agzalarynyň döwletimiziň durmuşa geçirýän özgertmeler syýasatynyň düýp mazmunyny ilat arasynda giňden düşündirmekleriniň zerurdygyny aýratyn nygtap geçdi.

Turkmen

ÇAR TARAPDAN, ÇYN ÝÜREKDEN

Bibiaýşa Saparowa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň başlygy:

Turkmen

RUHY GYMMATLYKLARYMYZA EÝERIP

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gurluşyk pudagyny düýpli ösdürmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyna işjeň taýýarlyk görülýän häzirki döwürde mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda täze, döwrebap binalar açylyp ulanylmaga berilýär. Bu şatlykly wakalar baky Bitarap ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň dünýäniň iň ösen döwletleriniňki bilen deňleşendigini äşgär edýär.

Turkmen

Pages