TDP-niň Balkan welaýat komiteti

ÖŇDENGÖRÜJILIKLI SYÝASAT

Ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän saglygy goraýyş ulgamy okgunly ösýär. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy netijesinde beden taýdan berk, ruhy taýdan sagdyn nesilleri ýetişdirmek, ynsan saglygyny goramak maksady bilen, ilkinji nobatda, «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegi, ýurdumyzda maşgala lukmançylygynyň ornaşdyrylmagy, raýatlaryň meýletin saglyk ätiýaçlandyrmasynyň girizilmegi, döwlet gaznasynyň döredilmegi Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny beýik sepgitlere ýetirdi.

Turkmen

SAGDYN NESIL — BAGTYÝAR GELJEK

Ýakynda TDP-niň Serdar şäher komiteti etrap häkimligi, ýerli jemgyýetçilik guramalary we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde «Sagdynlyk — baş gymmatlyk» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. 

Turkmen

WAGYZ-ÜNDEW DUŞUŞYGY

Ýakynda Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda wagyz ündew duşuşygy geçirildi. TDP-niň Türkmenbaşy şäher komitetiniň we Türkmen başy şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda geçirilen wagyz ündew duşuşygynda ata Watanymyzyň belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe barýandygy buýsanç bilen bellenilip, şeýle ajaýyp zamanaň gadyryny bilip, ýurdumyzyň dünýä nusgalyk ösüş özgerişlerine mynasyp goşandyňy goşup ýaşamagyň parz işdigi, raýatlyk borç dugy aýratyn nygtaldy.

Turkmen

NEBITÇILERIŇ ARASYNDA

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgaz hyzmat» müdirliginiň Tehniki hyzmat ediş we durmuş maksatly merkezinde wagyz-ündew maslahaty geçirildi. 

Turkmen

ÖZGERTMELER ÝOLUNDA

TDP-niň Türkmenbaşy şäher komiteti Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda «Konstitusion özgertmeler — ösüşleriň gözbaşy» atly maslahat geçirdi.

Turkmen

AÝDYŇ MAKSATDAN UGUR ALYP

Ata Watanymyzda ýurt abadançylygynda arka atylýan her bir gün, her bir aýdyr ýyl ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Şu hakykatyň özem agzybirlikden, jebislikden rysgal-bereket tapan, halallyga, adalata, ynsanperwerlige, dostana gatnaşyklara ygrarly merdana il-ulsumyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sapaly durmuşa eýediginiň ykrarnamasydyr.

Turkmen

BUÝSANJA BESLENDI

Serdar şäheriniň ähli mekdeplerinde okaýan ýokary synp okuwçylarynyň we olaryň ene atalarynyň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat dabarasy geçirildi.

Turkmen

ŞANLY SENÄNIŇ ŞANYNA

TDP-niň Serdar etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan dabara geçirildi. 

Turkmen

ŞANLY SENÄ BAGYŞLANDY

Golaýda TDP-niň Türkmenbaşy şäher komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

IŞJEŇ HÄSIÝETE BESLENDI

Ýakynda TDP-niň Türkmenbaşy etrap komiteti beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrabyň bilim işgärleriniň we mekdep okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi.

Turkmen

Pages