TDP-niň Balkan welaýat komiteti

GÜLDEN GÖRKLI ZENANLAR

TDP-niň Türkmenbaşy etrap komitetiniň guramagynda etrabyň Medeniýet öýünde «Gülden görkli zenanlar» atly aýdym sazly dabara geçirildi. 

Turkmen

AÝDYM-SAZLY DABARA

TDP-niň Magtymguly etrap komitetiniň etrabyň medeniýet bölümi bilen bilelikde geçiren aýdym-sazly dabaraly çäresi ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlandy. 

Turkmen

ÝYGNAKLAR GEÇIRILÝÄR

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny ýokary götermek boýunça milli özgertmeler maksatnamalarynda kesgitlenen möhüm wezipelerden ugur alynýar. 

Turkmen

KÄMIL KANUN — BERK BINÝAT

TDP-niň Türkmenbaşy şäher komitetiniň ilkinji guramalary häzirki günlerde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly düşündiriş we wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar. 

Turkmen

BEÝIK ÖZGERTMELERIŇ ÝOLUNDA

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 29-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiziň Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirmegi ýylyň möhüm wakalarynyň biri bolup, onda döwlet Baştutanymyzyň eden taryhy çykyşy halkymyzda hoşallyk duýgularyny has-da artdyrdy.

Turkmen

HASABAT-SAÝLAW ÝYGNAKLARY IŞJEŇLIK ÝAGDAÝYNDA GEÇÝÄR

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. 

Turkmen

«TEGELEK STOLUŇ» BAŞYNDA

Hemişelik Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanylyp, TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň dürli ulgamlarda zähmet çekýän işjeň agzalary bilen «tegelek stoluň» başynda guran söhbetdeşligi täsirli çäreleriň biri boldy.

Turkmen

UTGAŞYKLY ÇÄRELER

TDP-niň Türkmenbaşy şäher komiteti şäherdäki Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynda we Halkara deňiz portunyň «Beýik Ýüpek ýoly» myhmanhanasynda «Türkmenistanyň Halk Maslahatynda edilen çykyşlar boýunça öňde durýan wezipeler we halk bähbitli kabul edilen kararlar» at bilen düşündiriş hem wagyz-nesihat maslahatlaryny geçirdi. 

Turkmen

MILLI DEMOKRATIK ÖZGERTMELER

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy ylmyň, bilimiň we medeniýetiň merkezine, abadan, eşretli durmuşyň gülleýän mekanyna öwürdi. Mähriban halkymyzyň jan aýaman yhlas bilen halal zähmet çekmegi netijesinde döwletimiz görlüp-eşidilmedik depginler bilen ösýär, berkeýär we gözümiziň alnynda düýbünden täze, ajaýyp keşbe girýär.

Turkmen

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň hem-de baky Bitaraplygynyň şöhratly ýyllarynyň içinde ýurdumyzda ýetilen belent sepgitleri, Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk derejesiniň dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy pugtalandyrmakdaky ägirt uly ähmiýetini, ondan gelip çykýan umumadamzat bähbitli wezipeleri, ata-babalarymyzyň parahatçylyk söýüji ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda döwletimiziň içeri we daşary syýasatynda amala aşyrylýan beýik işlere goşant goşmak,

Turkmen

Pages