TDP-niň Balkan welaýat komiteti

MILLI DEMOKRATIK ÖZGERTMELER

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy ylmyň, bilimiň we medeniýetiň merkezine, abadan, eşretli durmuşyň gülleýän mekanyna öwürdi. Mähriban halkymyzyň jan aýaman yhlas bilen halal zähmet çekmegi netijesinde döwletimiz görlüp-eşidilmedik depginler bilen ösýär, berkeýär we gözümiziň alnynda düýbünden täze, ajaýyp keşbe girýär.

Turkmen

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň hem-de baky Bitaraplygynyň şöhratly ýyllarynyň içinde ýurdumyzda ýetilen belent sepgitleri, Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk derejesiniň dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy pugtalandyrmakdaky ägirt uly ähmiýetini, ondan gelip çykýan umumadamzat bähbitli wezipeleri, ata-babalarymyzyň parahatçylyk söýüji ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda döwletimiziň içeri we daşary syýasatynda amala aşyrylýan beýik işlere goşant goşmak,

Turkmen

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň göreldeli waspçysy» atly bäsleşigi yglan edýär.

Turkmen

TARYHY WAKALARA BAGYŞLANDY

TDP-niň Gumdag şäher komitetiniň guramagynda şäheriň medeniýet bölüminde, sport we ýaşlar syýasaty bölüminde hem-de birnäçe orta mekdeplerinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli wagyz nesihat çäreleri geçirildi.

Turkmen

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi il-ulsumyzda gyzgyn goldaw hem uly ruhubelentlik döretdi.

Turkmen

MILLI SUNGATYMYZYŇ DABARASY

Golaýda TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň etrabyň Çeperçilik haly kärhanasynda geçiren wagyz-nesihat çäresi türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi baradaky taryhy waka bilen baglanyşykly boldy.

Turkmen

MILLI HUKUK ÖZGERTMELERI

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde eziz Diýarymyzda milli kanunçylygyň dünýä ülňülerine laýyk kämilleşdirilmegi üçin giň mümkinçilikler döredildi. Esasy Kanunymyz bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynda adamyň we raýatyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda goralmagy üçin kämil kanuny esaslaryň döredilendigini bellemek örän buýsandyryjydyr.

Turkmen

SOWGATLAR GOWŞURYLDY

TDP-niň Etrek etrap komiteti etrabyň medeniýet bölümi bilen bilelikde etrap merkezindäki 8-nji orta mekdebinde gurulan etrabyň Baş arçasynyň ýanynda etrabyň çagalar baglarynyň körpeleriniň we mekdep okuwçylarynyň gatnaşmaklarynda Täze ýyl baýramçylyk çäresini geçirdi.

Turkmen

BEÝIK ÖSÜŞLERE BESLENÝÄN DIÝAR

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyza Täze ýyl Gutlagynda: «..Geçip barýan ýyl mähriban halkymyzyň durmuşynda düşümli ýyllaryň biriGahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyza Täze ýyl Gutlagynda: «..Geçip barýan ýyl mähriban halkymyzyň durmuşynda düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

Pages