TDP-niň Balkan welaýat komiteti

MAKSADA OKGUNLY IŞLER ALNYP BARYLÝAR

Türkmenistanyň Demokratik partiýasy ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny, hemişelik Bitaraplygyny, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň içeri we daşary syýasatyny, öňe sürýän giň möçberli özgertmelerini, başlangyçlaryny, döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşini wagyz-nesihat edýän, düşündiriş işlerini alyp barýan syýasy guramadyr. 

Turkmen

WATAN BUÝSANJY

Golaýda TDP-niň Serdar etrap komiteti «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli işjeň maslahat geçirdi.

Turkmen

DIÝARYMYZYŇ AÝDYŇ ERTIRINI NAZARLAP

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, senagatyň täze ugurlaryny döretmäge uly üns berýär.

Turkmen

HALKARA BITARAPLYK GÜNI MYNASYBETLI

TDP-niň Etrek etrap komitetiniň etrabyň Akýaýla obasyndaky 2-nji orta mekdepde, etrap bilim bölüminde geçiren wagyz nesihat çäreleri, Madaw obasyndaky sport mekdebinde guran woleýbol we ýeňil atletika boýunça bäsleşikleri Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlandy.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ BAGTYÝARLYK

TDP-niň Türkmenbaşy etrap komitetiniň guramagynda «Sagdyn durmuş — bagtyýar jemgyýet» atly maslahat geçirildi we onda Arkadag Liderimiziň saglygy goraýyş ulgamy boýunça nusgalyk ýörelgeleri wagyz-nesihat edildi. 

Turkmen

UTGAŞYKLY ÇÄRELER

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ol ýaşlaryň maşgala terbiýesine bagyşlandy we onda milli däp-dessurlarymyza laýyklykda, türkmeniň edep kadalaryny dogry berjaý etme giň ýollary barada giňişleýin gürrüň edildi.

Turkmen

ENE TOPRAGA BELENT SÖÝGI

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň baýlyklaryny geljekki nesiller üçin aýawly saklamak hemmämiziň mukaddes borjumyzdyr. Bagtyýar durmuşymyzyň möhüm şertleriniň biri bolsa ekologiýa abadançylygydyr. Goýry baglar bereketli topragymyzyň gaýtalanmajak gözelliginiň hem-de halkymyzyň döredijilikli zähmetiniň, eziz Watanymyzyň täze taryhy eýýamda gazanan üstünlikleriniň miwesi bolup ömrümize şugla saçýar.

Turkmen

DÜNÝÄMIZE NUR ÇAÝÝAN ESERLER

«Ýürekden çykan söz ýürege ýeter» diýlişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasyndan dörän ajaýyp eserlerini, olardaky çuň manyly sözleri okanyňda, türkmeniň milliligi, medeniýeti, taryhy bilen baglanyşykly ýakymly wakalar bilen tanyş bolmak mümkinçiligine eýe bolýarsyň.

Turkmen

HALKARA HYZMATDAŞLYGY

TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň etrap häkimliginde, Çeperçilik haly kärhanasynda we Çekişler obasynda geçiren wagyz-nesihat çäreleri hormatly Prezidentimiziň Ýaponiýa hem-de Azerbaýjan Respublikasyna amala aşyran iş saparlarynyň, Italiýa Respublikasyna resmi saparynyň we Malaýziýanyň Premýer-ministriniň ýurdumyza bolan resmi saparynyň taryhy ähmiýetini watandaşlarymyza düşündirmekden we ile ýaýmakdan ybarat boldy.

Turkmen

DÖWLETLI IŞLERIŇ BAŞYNDA

Bagtyýarlyk zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasy we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkarar döwletimiz dünýäde agzybirligiň hem-de ruhubelentligiň ýurdy hökmünde giňden tanalýar we gün-günden gülläp ösýär.

Turkmen

Pages