TDP-niň Balkan welaýat komiteti

ALABAÝYŇ WEPADARLYGY

Küren obanyň dowaryny köp ýyllap mal yzynda gezen Oraz atly çopan bakýardy. Ol her gün iňrik garalyberende mallary obanyň çetindäki agyla getirerdi. Şol ýerde oba ilaty goýun-geçilerini sagardy. Olar ir säherden ene mallary owlak-guzularyndan aýryp, çekene çopanyna tabşyrardylar.

Turkmen

GURAMAÇYLYKLY IŞLER

Serdar etrabynyň Janahyr oba medeniýet öýünde etrabyň ýaşaýjylary üçin «Maşgalam baş galam» atly şygar astynda wagyz-nesihat, düşündiriş çäresi geçirildi. 

Turkmen

BUÝSANDYRYJY WAKA

Geçen hepdede Gumdag şäherindäki  5-nji orta mekdepde şäheriň edara kärhanalarynyň we guramalarynyň işgärleriniň gatnaşmaklarynda dabaraly maslahat geçirildi.

Turkmen

MILLI GYMMATLYGYMYZA SARPA

Taryhy gymmatlyklarymyz, Watanymyzyň gülläp ösüşi, şöhratly taryhymyz baradaky çykyşlarynda, türkmen halysy, ahalteke bedewi, ýaly halkymyzy dünýä tanadýan gymmatlyklarymyz barada aýratyn durup geçýän Gahryman Arkadagymyz türkmen halkynyň gadymy Ýüpek ýolunda tutan orny, taryhda ýetmişden gowrak döwlet döredendigi, beýleki halklar bilen gatnaşygy we kitaplarynda nygtalyşy ýaly, Diýarymyzyň dünýädäki syýasy, ykdysady, medeni-gumanitar, ylmy-tehnologik we maglumatlar ulgamyna işjeň gatnaşýandygyny belläp, halkymyzyň gadymy hem müdimi medeniýetini dünýä ýaýmagy özüne baş ýörelge edinýär.

Turkmen

WAGYZ EDILÝÄR

TDP-niň Etrek etrap komiteti ýerli jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinden gelip çykýan wezipeleri hem-de Gahryman Arkadagymyzyň kabul eden çözgütleriniň ähmiýetini halka düşündirmekde, il arasynda wagyz-nesihat etmekde maksatnamalaýyn işleri alyp barýar.

Turkmen

WEPALYLYGYŇ NUSGASY

TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň geçen hepdede geçiren maslahaty okyjylary hormatly Prezidentimiziň «Türkmen alabaýy» atly kitaby bilen tanyşdyrmaga bagyşlandy.

Turkmen

MILLI DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletimizde toýlaryň toýa ulaşýan günlerinde ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi täze türkmen taryhyny altyn sahypalar bilen bezejek şanly waka bolup, merdana türkmen halkynyň buýsançly başyny göge ýetirýär. Biziň habarçymyz ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan TDP-niň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşýan işgärleriniň we işjeň agzalarynyň birnäçesi bilen söhbetdeş bolanynda, olar öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Undefined

BILELIKDÄKI ÇÄRELER

TDP-niň Balkan welaýat komitetiniň, TMÝG niň welaýat geňeşiniň hemde TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda bu birleşigiň mejlisler otagynda, şeýle hem, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminde «Arkadagyň paýhasyndan ýollaryň rowan, Watan!», «Döwletli tutumlar bilen rowaçlanýar eziz Watanym» atly şygarlar astynda maslahatlar geçirildi.

Turkmen

BELENT MAKSATDAN UGUR ALYP

«Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,

Göteriler ol ykbaly türkmeniň»

— diýip, ata-babalarymyzyň kalplaryndaky arzuwy siňen hemde hiç haçan gadyr-gymmatyny ýitirmejek dürdäne sözleri mundan ýüzlerçe ýyl ozal taraşlap, miras galdyryp giden Magtymguly atamyzyň bu setirlerindäki arzuw-isleg mukaddes Garaşsyzlyk ýyllarynda, onda-da, bu ýörelgeleriň dowamat dowam bolmagy üçin ähli şert mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyz tarapyndan esaslandyrylan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aňrybaş derejede hasyl boldy.

Turkmen

Pages