TDP-niň Daşoguz welaýat komiteti

GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY TOÝY

31 ýyl mundan ozal ýurt Garaşsyzlygyna eýe bolmagymyz milli taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy. Bu şanly toý mynasybetli aýdym-sazly çäreleriň, bäsleşikleriň geçirilmegi, medeni-durmuş maksatly ajaýyp binalaryň açylmagy ýa-da düýbüniň tutulmagy, halkara maslahatlardyr sergileriň guralmagy, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda päk zähmetiň gaýnap joşmagy, halkymyzyň ýokary ruhy göteriliş bilen bu şanly baýramy mynasyp garşy almagy indi asylly däbe öwrüldi.

Turkmen

GALKYNYŞLY MENZILLERE BADALGA

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» geljek 30 ýylda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginlerde ösdürmegi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe wezipeleri ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar.

Turkmen

Şabadyň kenary — bagtyň mekany

Garaşsyzlygymyzyň geçen 30 ýyldan gowrak döwrüniň içinde il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleriň ägirt uly toplumy amala aşyryldy. Ýurdumyzyň paýtagtyny we sebitlerini gyradeň ösdürmek boýunça amala aşyrylan işler dünýä nusgalykdyr.

Turkmen

«Tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY: ÖSÜŞLERE BADALGA BERÝÄN BELENT WEZIPELER

Turkmen

MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZ BILEN ÝAŞYTDAŞ

TDP-niň döredilmeginiň 30 ýyllygyna

Döwlet bilen halkyň, jemgyýet bilen raýatyň berk sazlaşygy demokratik ösüşiň esasy binýadydyr. Gahryman Arkadagymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň şan-şöhratynyň Ýer ýüzünde has-da belende galmagynyň hatyrasyna jemgyýetde wagyz-nesihat, terbiýeçilik we ideologiýa işini alyp barmakda Türkmenistanyň Demokratik partiýasyna we beýleki syýasy partiýalara, jemgyýetçilik guramalaryna uly ynam bildirýär.

Turkmen

Makalalar toplumy

Daşoguz habarlary

02.12.2021 ý

Turkmen

Göterildi ol ykbaly türkmeniň

Parahatçylygyň hem asudalygyň mekany bolan türkmen döwleti Parasatly döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda, döredijiligiň we ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urup, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýär. Beýik döwrüň döredijilikli işleriniň ruhunda gülläp ösýän, özgerýän türkmen topragynda bu ýyl ata Watanymyzy şöhratlandyrjak uly toýumyz-mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy uludan toýlanar.

Turkmen

ÖZGERTMELERIŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

Bilşimiz ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 106-njy umumy mejlisinde gurama agza döwletleriň biragyzdan goldamagy bilen, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esasynda «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly  Rezolýusiýanyň kabul edilmegi türkmen halkynyň baky bagtyýarlygyny bütin dünýä ýaýdy. Bu taryhy pursat Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň parahatçylyk söýüjilige we hoşniýetli hyzmatdaşlyga ýugrulan daşary syýasy strategiýasynyň dünýäde barha dabaralan ýandygyny aýdyň görkezdi.

Turkmen

PARAHATÇYLYGYŇ ÝOLY BILEN YNAMLY ÄDIMLER

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 16-njy dekabr güni syýasy-jemgyýetçilik guramalarynyň alyp barýan işlerine bagyşlanan sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýörite iş maslahatyny geçirdi. Mukaddes Garaşsyzlygymyz bilen ýaşytdaş bolan Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilen güni bolan şol mübärek günde ýatdan çykmajak taryhy wakanyň gözli şaýady bolduk.

Turkmen

Arkadagyň göreldesi — sagdyn durmuş ýörelgesi HALKYMYZYŇ SAGLYGY — DÖWLETIMIZIŇ BAÝLYGY

Döwletimizde hereket edýän syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň işjeňleri häzirki günlerde welaýatymyzyň ähli ýerlerinde, etrapdyr şäherlerinde, edara-kärhanalarda, bilim we terbiýeçilik edaralarynda, geňeşliklerde döwletimiziň we jemgyýetimiziň esasy gymmatlygy bolan adamyň saglygyny goramak, ilatyň saglyk babatda düşünjeliligini has-da ýokarlandyrmak, adam ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegiň wajypdygyny düşündirmek bilen bagly giň gerimli wagyz-nesihat we düşündiriş işlerini alyp barýarlar.

Turkmen

Pages