TDP-niň Daşoguz welaýat komiteti

JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY— BAGTYÝAR DURMUŞYŇ ESASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe lukman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň sagdyn ýaşaýşyny emele getirmek bilen döwletimiziň asudalygyny üpjün etmek ugrunda taýsyz tagallalara esaslanýan gaýragoýulmasyz işler durmuşa geçirilýär.

Turkmen

DATLY MIWELER — BAZARLARYMYZYŇ BOLÇULYGY

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy bagy-bossanlyga, gül-gülzarlyga öwürmek baradaky tabşyryklaryny durmuşa geçirmeklige etrabymyzyň bagbanlary saldamly goşant goşýarlar. Olar alma, erik, ülje, armyt, şetdaly ýaly miweli agaçlary ösdürip ýetişdirmek, olardan bol hasyl almak ugrunda uly aladalar edýärler.

Turkmen

ÄHLUMUMY ABADANÇYLYGYŇ BÄHBIDINE

Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji günlerinden başlap işjeň daşary syýasaty alyp barýar. Hemişelik Bitaraplyk syýasaty bolsa ýurdumyzyň dünýä giňişliginde amala aşyrýan halkara işlerinde berk esas bolup hyzmat edýär. 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy degişli Kararnama bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ikinji gezek tassyklady.

Turkmen

ÖZGERIŞLERIŇ AK ÝOLUNDA

Ylmyň we tehnikanyň artykmaçlyklary diňe bir ykdysadyýetde oňyn netijesini bermän, eýsem, halkymyzyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam bermek bilen, jemgyýetiň ähli gatlaklaryna baryp ýetýär.

Turkmen

ZÄHMETDEN BAGT TAPAN

«Ýurdumyzyň oba hojalygynda durmuşa geçirilýän täze özgertmelerden gaýratlanyp, Hak nazary düşen gadymy türkmen topragyndan bol hasyl öndürmekde, sähralarymyzyň berekedini has-da artdyrmakda siziň agzybir zähmetiňiziň ähmiýeti çäksizdir».

Turkmen

JOGAPKÄRLI MÖWSÜME TAÝÝARLYK

Etrabymyzda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň galla oragy möwsümine şu günlerden uly taýýarlyk görülýär. Etrabyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň, «Şatlyk», «Nowruz», «Azatlyk» daýhan birleşikleriniň galla meýdanlarynda ýetişdirilen bol hasyl gözüňi dokundyrýar. Şu günler ýetişdirilen hasyly gysga möhletlerde, guramaçylykly ýygnamak ugrunda ähli çäreler görülýär.

Turkmen

К ВЕРШИНАМ ЗДОРОВОГО ДУХА

Сегодня нашу страну — независимый нейтральный Туркменистан — по праву называют спортивной державой. Ярким свидетельством этому служит принятая 12 апреля 2018 года на 82-м заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Резолюция «Всемирный день велосипеда», который отмечается ежегодно 3 июня. 

Turkmen

DABARALY MASLAHAT

Türkmen bedewiniň milli baýramçylygynyň öňýanynda BM-Gniň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab kwartirasynda Türkmenistanyň BMG-niň ýene iki düzümiň—Ykdysady we durmuş Geňeşiniň edaralarynyň düzümine girýän durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2025-nji ýyllar döwri üçin we ösüşiň bähbidine Ylym we tehnika boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2024-nji ýyllar döwri üçin saýlanandygy barada hoş habar gelip gowuşdy.

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny hem-de Konstitusion özgertmeleriň ähmiýetini halk köpçüliginiň arasynda wagyz nesihat etmek boýunça Köneürgenç şäherindäki 9-njy orta mekdepde maslahat geçirildi.

Turkmen

MERTLIK MEKDEBI

Hormatly Prezidentimiz 1941 — 1945 nji ýyllarda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan weteranlary, urşa gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlaryny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlary «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen sylaglamak hakyndaky Permana gol çekdi. 

Turkmen

Pages