TDP-niň Daşoguz welaýat komiteti

ARKADAGLY EZIZ WATAN GALKYNÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ösdürmekde gazanylýan ajaýyp üstünlikler Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiz bagtyýar jemgyýeti gurmak we ýurdumyzy ösen döwletleriň hataryna goşmak ugrunda uly işleri amala aşyrýar.

Turkmen

TÜRKMENISTAN – BMG: YGTYBARLY HYZMATDAŞLYGYŇ ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Şeýle buýsançly şygar bilen golaýda Türkmen oba hojalyk institutynyň medeniýet merkezinde dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

TÜRKMENIŇ UÇAR GANATY

Behişdi bedewlerimize uly sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyzyň ýakynda bedewler bilen didarlaşyp, bedewe atlanyp, gezim etmegi bedew atlara bolan buýsanjymyzy goşalandyryp, ýurt Baştutanymyzyň olary örän ýokary derejede sarpalaýandygyny ýene bir gezek äşgär etdi.

Turkmen

KONSTITUSION ÖZGERTMELER JEMGYÝETIMIZI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ESASYDYR

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly syýasaty esasynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň kanunçylyk binýady halkara ülňülerine laýyklykda kämilleşdirilýär. 

Turkmen

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞ

Görogly etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlaryny geçirdi. 

Turkmen

MÖHÜM WAKA BAGYŞLANYLDY

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkezinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp maslahat geçirildi. Maslahata etrap häkimliginiň, etrap jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ilkinji partiýa guramalarynyň başlyklary, bilim işgärleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular hem-de mährem eneler gatnaşdylar.

Turkmen

BUÝSANJA BESLENDI

Köneürgenç etrap merkezi kitaphanasynda kitaphana işgärleri hem-de kitaphana bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýan okyjylar köpçüliginiň gatnaşmagynda, Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän eserler barada söhbetdeşlik geçirildi. 

Turkmen

KALPLAR ŞATLYGA BESLENDI

Geçen hepdäniň anna güni Daşoguz welaýatymyzyň ilatynyň kalbynda hemişelik galjak wakalaryň ýene-de biri bolup geçdi. Gahryman Arkadagymyz welaýatymyza iş saparyny amala aşyryp, sebitimiziň baş metjidinde berlen sadaka gatnaşdy. 

Turkmen

SAGDYN JEMGYÝET — KÄMIL JEMGYÝET

Mähriban Prezidentimiz ýurdumyzyň harby-hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň öňünde möhüm wezipeleri goýmak bilen, zyýanly endikleriň ynsan saglygyna, durmuşyna we ömrüne howp salýandygyny halk köpçüligine giňişleýin düşündirmegi, wagyz-nesihat etmegi tabşyrýar. 

Turkmen

BAŞ KANUNYM — ÝÖRELGÄM

Golaýda Gubadag etrabynyň Medeniýet öýünde il sylagly ýaşulularyň, kümüş saçly eneleriň, jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň wekilleriniň we bilim işgärleriniň gatnaşmagynda «Baş Kanunym — ýörelgäm» atly dabara geçirildi.

Turkmen

Pages