TDP-niň Daşoguz welaýat komiteti

BAG EKMEK — PARZ IŞ

Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri bag ösdürip ýetişdirmekde uly tejribe toplan halkdyr. Bag ekmekde Gahryman Arkadagymyzyň görelde görkezmegi şeýle sogap işe yhlasly çemeleşmäge höwes döredýär. Hormatly Prezidentimiziň bag ekmek barada ber ýän anyk tabşyryklaryndan ugur alyp, etrabymyzyň ähli ilaty bu işe yhlas bilen girişýär.

Turkmen

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Golaýda Görogly etrap häkimliginde «Arkadagymyz, Size şan-şöhrat bolsun, Bitaraplyk ýolumyz dünýä ýaň salsyn!» atly şygar astynda TDP-niň etrap komitetiniň okuw maslahaty geçirildi.

Turkmen

TÄSIRLI GEÇEN ÇÄRE

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli TDP-niň Boldumsaz etrap komitetiniň guramagynda ilkinji guramalaryň işjeň zenanlarynyň gatnaşmagynda etrap Medeniýet öýünde baýramçylyk çäresi geçirildi. Aýdym-sazly baýramçylyk çäresinde zenanlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak babatda we ýurdumyzy belent sepgitlere ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli, beýik işleri barada giňişleýin durlup geçildi.

Turkmen

KONSTITUSION ÖZGERTMELER — ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ähli ugurlaryny sazlaşykly ösdürmekde ylmy esasda, ata-babalarymyzdan gelýän kanuny taýdan berkidilen däplere eýerip, halka sala salmak, geňeşmek ýollaryny öňe sürýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz her ýylyň başynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşýar. Şu ýylyň 11-nji fewralynda hem döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy.

Turkmen

RUHUBELENTLIKDE GEÇÝÄR

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda dowam edýän möhüm çärä TDP-niň Akdepe etrap komitetiniň ilkinji guramalarynda taýýarlykly gelindi. 

Turkmen

GYZYKLY GEÇEN BÄSLEŞIK

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň medeniýet öýünde jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp mekdep okuwçylarynyň arasynda surat çekmek, aýdym aýtmak we milli saz gurallaryny çalmak boýunça bäsleşik geçirildi.

Turkmen

HASABAT-SAÝLAW ÝYGNAKLARY IŞJEŇLIK ÝAGDAÝYNDA GEÇÝÄR

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. 

Turkmen

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

TDP-niň Gurbansoltan eje adyndaky etrap komitetiniň etrap häkimligi, etrap medeniýet bölümi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda dabaraly maslahat geçirildi.

Turkmen

KÄMIL KANUN — BERK BINÝAT

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkezinde maslahat geçirildi. Maslahata etrap häkimliginiň wekilleri, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň, ilkinji partiýa guramalarynyň başlyklary, bilim işgärleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular hem-de mährem eneler gatnaşdylar.

Turkmen

«BITARAPLYGYŇ MEKANYDYR DIÝARYM»

Şeýle şygar astynda TDP-niň S.A.Nyýazow adyndaky etrap komitetiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim, saglyk hem-de medeniýet bölümleriniň bilelikde guramagynda da baraly maslahat geçirildi. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny dabaralandyrmak maksady bilen, geçirilen maslahata edara-kärhanalarda zähmet çekýän işjeň partiýa agzalary, ýaşuly nesliň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Turkmen

Pages