TDP-niň Daşoguz welaýat komiteti

SAGDYN DURMUŞ — YNSAN ÖMRÜNIŇ BEZEGI

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň, TDP-niň Daşoguz welaýat hemde şäher komitetleriniň bilelikde guramagynda «Sagdyn durmuş — ynsan ömrüniň bezegi» atly maslahat geçirildi.

Turkmen

BITARAPLYK — DILDE DESSAN

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara, ajaýyp zähmet üstünliklerine beslenýär. 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Daşoguz welaýat kitaphanasynda TDP-niň Daşoguz welaýat, şäher komitetleriniň hem-de welaýat kitaphanasynyň bilelikde guramagynda «Bitaraplyk — dilde dessan, öňe barýar Türkmenistan!» ady bilen maslahat geçirildi.

Turkmen

DOST-DOGANLYGYŇ ÝURDY

Gahryman Arkadagymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir täze ýyly mynasyp atlandyrmak baradaky başlangyjy ýurdumyzyň ösüşli ýollardan ynamly gadam urmagyna uly itergi berýär. 

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

ÝÜREGE ÝAKYN ESERLER

Köneürgenç etrap merkezi kitaphanasynyň Syýasy jemgyýetçilik edebiýatlar bölüminde kitaphana işgärleri hem-de kitaphana bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýan okyjylar köpçüliginiň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan kitaplary esasynda söhbetdeşlik çäresi geçirildi.

Turkmen

PAÝHAS ÄLEMINIŇ AÇARY

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Boldumsaz etrap komiteti, etrabyň merkezi kitaphanasynyň işgärleri, TDP-niň wagyz-nesihatçylar toparynyň agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, köp sanly kitapsöýüjiler bilen «Kitaphana güni» yzygiderli geçirilip gelinýär. 

Turkmen

ŞOWHUNLY GEÇEN DABARA

Toýlary toýa ulaşýan eziz ýurdumyzda Halkara Bitaraplyk güni, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 24 ýyllygy uly dabara bilen bellenilip geçilýär. 

Turkmen

ŞANLY SENÄ BAGYŞLANDY

Boldumsaz etrap häkimliginiň Türkmenistanyň Demokratik partiýa synyň etrap komitetiniň, beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de medeniýet bölüminiň bilelikde guramagynda etrabyň «Ýagty ýyldyz» toý mekanynda «Hemişelik Bitaraplyk Garaşsyz döwletimiziň baş sütüniniň biridir» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Turkmen

TASIRLI GEÇEN MASLAHAT

Golaýda TDP-niň S.A.Nyýazow adyndaky etrap komitetiniň guramagynda etrap häkimliginde hemişelik Bitaraplygymyzyň 24 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen dabaraly maslahat täsirliligi bilen tapawutlandy. TDP-niň etrap komitetiniň işgärleriniň we onuň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň gatnaşmagynda geçirilen maslahat «Bitaraplyk biziň buýsanjymyzdyr, biziň bagtly ykbalymyzdyr» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

KONSTITUSIÝA — BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI

Aziýanyň merjen şäheri, ýurdumyzyň gözel paýtagty Aşgabatda şu ýylyň sentýabr aýynda bolup geçen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň taryhy çykyşy halkymyzda uly ruhubelentlik döretdi. 

Turkmen

Pages