TDP-niň Daşoguz welaýat komiteti

GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

TDP-niň Ruhubelent etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary, hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. 

Turkmen

TARYHY EÝÝAMYŇ BEDEW BADY

Iň şanly hem şatlykly günlere beslenip, halkymyzyň kalbyny buýsanç şuglasy bilen ganatlandyrýan «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda güneşli Diýarymyzyň ähli ugurlar boýunça gazanýan üstünliklerinde täze taryhy eýýamyň bedew bady, ýurdumyz daky agzybirligiň, jebisligiň ygtybarly güýji aýdyň duýul ýar. Bu ruhy güýç bagtyýarlyk döwrüniň eşretleriniň has art ýandygyny, döwletli ojaklara rysgal bereket eçilýändigini, gözel eýýama buýsançdyr-söý giniň çuňlaşýandygyny anyk görkezýär.

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

Gubadag etrap medeniýet öýünde etrap häkimligi we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Maslahata etrap partiýa komitetiniň işjeň agzalary, orta mekdepleriň mugallymlary, ýokary synp okuwçylary gatnaşdylar.

Turkmen

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 4-nji sport mekdebinde agyr atletika boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrunda ýaryş geçirildi.

MAKSATLARYMYZ HASYL BOLDY

Şu ýyl Görogly etrabynyň edermen daýhanlary döwlete pagta tabşyrmak baradaky şertnamalaýyn borçnamasyny ilkinjileriň hatarynda berjaý etdiler.

Turkmen

ÖWÜT-ÜNDEW EDILDI

Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirligi, S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň polisiýa bölümi, TDP-niň etrap komiteti tarapyndan geçirilen wagyz -nesihat maslahaty işjeň häsiýete eýe boldy.

Turkmen

HALKYMYZYŇ GUWANJY

Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden dörän «Türkmen alabaýy» atly eseri Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk baýramyna halkymyza ajaýyp sowgat boldy. 

Undefined

AÝDYM-SAZLY ÇÄRE

Golaýda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň etrap häkimligi bilen bilelikde guramagynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkezinde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyna bagyşlanyp aýdym-sazly çäre geçirildi. 

Turkmen

MILLI DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletimizde toýlaryň toýa ulaşýan günlerinde ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi täze türkmen taryhyny altyn sahypalar bilen bezejek şanly waka bolup, merdana türkmen halkynyň buýsançly başyny göge ýetirýär. Biziň habarçymyz ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan TDP-niň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşýan işgärleriniň we işjeň agzalarynyň birnäçesi bilen söhbetdeş bolanynda, olar öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Undefined

HALKYMYZY JEBISLEŞDIRÝÄN GÜÝÇ

Daşoguz welaýat kitaphanasynda dürli kärde zähmet çekýän raýatlaryň arasynda, Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde talyp ýaşlaryň hem-de mugallymlaryň gatnaşmaklarynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty halky jebisleşdirýän güýçdür» ady bilen maslahatlar geçirildi. 

Turkmen

Pages