TDP-niň Daşoguz welaýat komiteti

MUKADDESLIGE BUÝSANÇ

Garaşsyzlyk Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy has-da gülledip ösdürmek we öňde goýlan belent wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda yhlas bilen zähmet çekýän halkymyzyň ruhuny belentliklere göterýär. 

Turkmen

DÖWLETLI TUTUMLAR-ÖSÜŞLERE BADALGA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda her ýylda däp bolşy ýaly, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýunyň öňüsyrasynda halkyň we döwletiň durmuşyna degişli wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Türkmenistanyň Halk maslahatynyň mejlisi geçirilýär.

Undefined

GARAŞSYZLYK GUDRATY

Mähriban Halkymyzyň asuda ýaşamagynyň, döretmeginiň we gurmagynyň, ösüşleriň ýolunda has belent sepgitlere ýetmeginiň baş şerti bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýy golaýlap gelýär. Özygtyýarlyk, erkinlik, asudalyk, parahatlyk, şu jümleleriň ählisi “Garaşsyz” diýen nurana sözden gözbaş alýar. Ýurt Garaşsyz bolanda, öz ygtyýarlyklaryny özi kesgitläp bilýär. Garaşsyz döwletiň raýatlary erkin, asuda durmuşda erkana ýaşaýar.

Turkmen

WAJYP IŞLER

Her  ýylyň sentýabr aýynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy”-diýen at bilen bir aýlyk giň gerim alýar.

Turkmen

ÖWÜT-ÜNDEWE BESLENDI

Golaýda “Arkadagyň ak ýollary rowana, şu günüm bagtyýar, ertäm nurana” diýen at bilen Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli etrap merkezindäki 53-nji orta mekdepde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Turkmen

AZYK BOLÇULYGYNYŇ BINÝADY

Edermen türkmen gallaçylary  “Türkmenistan-rowaçlygyň Watany” ýylynda Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryp, ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar. 

Undefined

AZYK BOLÇULYGYNYN BINÝADY

Edermen türkmen gallaçylary «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryp, ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar.

Turkmen

ROWAÇLYKLARYŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

Türkmenlerde ýol gurmak, köpri gurmak sogap iş hasaplanýar. Ata-babalarymyz: “Ýol gurduran, köpri gurduran kişiniň alkyş-sogapdan ýüki ýetik bolarmyş” diýen jümläni biziň şu günlerimize ýöne ýerden getiren däldirler. Döwlet Baştutanymyzyň dostluk ýollaryny gurmak bilen baglanyşykly ähli başlangyçlary dünýäde doly ykrar edilýär. 

Turkmen

GURAMAÇYLYKLY IŞLÄRIS

Hormatly Prezidentimiz 30-njy awgustda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň edermen gallaçylaryna şu ýylyň 4-nji sentýabryndan başlap bugdaý ekişine guramaçylykly girişmäge ak pata berdi. Şu mynasybetli Boldumsaz etrap häkimliginiň etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda gallaçy daýhanlar bilen duşuşyk geçirildi.

Turkmen

Pages