TDP-niň Lebap welaýat komiteti

Döwrümiziň galkynyşy — göwnümiziň ganaty

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda özygtyýarly, baky berkarar Watanymyzyň at-abraýy, şan-şöhraty barha belende galýar, hemmetaraplaýyn ösýän ýurt hökmünde tanalýar. Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny döwrebap derejede ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Turkmen

Daýhandan hereket — ýerden bereket

«Ýeňiş» daýhan birleşiginiň agzybir daýhanlary diňe bir Hojambaz etrabynda bolman, eýsem, Lebap welaýatynda hem öňe saýlanýar. Daýhan birleşigiň gallaçylary galla oragy möwsüminde ýetişdirilen hasyly çalt we ýitgisiz ýygnap ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň gazanan ýeňşine — 1 million 500 müň tonna golaý ýetilen belent sepgide mynasyp goşant goşdylar.

Turkmen

Halkyň islegi — döwletiň islegi

Ýurdumyzda bilim ulgamyny döwrebap ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Döwletimiziň ösüşlerine mynasyp goşant goşjak ýaş nesliň kemala gelmegi üçin hormatly Prezidentimiz yzygiderli tagallalary edýär. Döwlet Baştutanymyz geçirýän her bir Hökümet mejlisinde ylmyň we bilimiň öňe gitmegimiziň we üstünliklerimiziň esasy sütünidigi barada aýdyp, degişli ýolbaşçylara tabşyryklar berýär. Gahryman Arkadagymyz şol tabşyryklardan ugur alyp, ýaşlar syýasaty boýunça milli kanunçylygy kämilleşdirmek ugrunda uly işleri durmuşa geçirýär. Ýaşlaryň kämil ylym-bilim almagy we giň dünýägaraýyşly bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär.

Turkmen

Bagtyýar durmuşyň özeni

Halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşynyň kepili bolan oňyn özgertmeleriň maksadalaýyk amala aşmagy, ozaly bilen, ýurdumyzda milli kanunçylyk ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen berk baglanyşyklydyr. Arkadagly Serdarymyzyň: «Watan diňe halky bilen Watandyr» diýen nurana sözi bar. Şeýle ajaýyp şygaryň astynda durmuşa ornaşdyrylýan özgertmeleriň esasy maksady raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny doly üpjün etmekden ybarat bolup durýar.

Turkmen

Beýik maksatlaryň rowaçlanýan zamanasy

Agzybirligiň, dost-doganlygyň, asudalygyň höküm sürýän mekanyna öwrülen eziz Diýarymyzda milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty esasynda agzybir türkmen halky bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny özgertmek boýunça öňde goýlan wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar. Bu bolsa ildeşlerimiziň nurana geljege bolan ynamyny has-da artdyrýar.

Turkmen

Ösüşiň demokratik ýoly bilen

Eziz Watanymyzyň täze taryhy eýýamynda gazanylýan üstünlikleriň ählisi mukaddes Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýar. Taryh üçin onçakly uzak bolmadyk döwürde Diýarymyz ösüşiň demokratik ýoluna gyşarnyksyz eýermek bilen, dünýä jemgyýetçiligine özüniň deňhukuklylyga, dostlukly gatnaşyklara, özara bähbitli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny doly subut etdi we sanlyja ýylyň içinde halkara jemgyýetçiliginiň deňhukukly agzasyna öwrüldi.

Turkmen

Ulag ulgamynyň möhüm ugurlary

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň ulag ulgamynda gazanylýan ösüşleriň ähmiýeti bimöçberdir. Ulag pudagy Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň we onuň dünýä hojalygyna üstünlikli goşulmagynyň möhüm ugry bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda möhüm halkara ähmiýetli ösen ulag üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmek boýunça ýeterlik derejede berk esas döredildi.

Turkmen

Arkadagyň ak ýollary

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygy bilen ýurdumyzda ulag pudagyny we onuň üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmek bilen baglanyşykly çäreler çalt depginde durmuşa geçirilip başlandy. Kabul edilýän döwlet maksatnamalarynyň her birinde diýen ýaly ulag üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmegiň ugurlary anyk kesgitlenilýär. Şolara laýyklykda ýurdumyzda häzirkizaman ulag üpjünçilik ulgamlaryny durmuşa işjeň ornaşdyrmak boýunça işler bökdençsiz durmuşa geçirilip, awtomobil ýollaryny, demir ýollary we degişli inžener-tehniki desgalary gurmak boýunça taslamalar üstünlikli amala aşyrylýar.

Turkmen

DÖWLETLILIK ÝÖRELGÄMIZ ROWAÇ ALÝAR

Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçen aýyň 25-inde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. Döwletli maslahatda ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda geçen ösüş ýoly, geljekki aýdyň maksatlar we wajyp wezipeler kesgitlenildi. Milli Liderimiziň: «Türkmenistan beýik Garaşsyzlygynyň gysga taryhy döwründe bütin dünýäde belent at-abraýa we mertebä eýe bolan özbaşdak döwlete öwrüldi» diýen sözleri biziň her birimiziň ata Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri bedew bady bilen ynamly öňe barýan demokratik, dünýewi we hukuk döwletimiziň deňsiz-taýsyz ösüşleri gazanýan eýýamydyr. Garaşsyzlyk ýyllary içinde durmuşymyzyň ähli ugurlarynda ýaýbaňlandyrylan beýik işler, asyrlara ýaň saljak özgertmeler berkarar Watanymyzyň keşbini has-da gözelleşdirýär. Jemgyýetimiziň baş başlygy bolan adamyň ýaşaýyş-durmuş şertleri barasynda döwlet derejesi tarapyndan edilýän çäksiz aladalar mähriban halkymyzyň abadan, bolelin we bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir.

Turkmen

Pages