TDP-niň Lebap welaýat komiteti

BUÝSANJYMYZY ARTDYRDY

Ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Ägirt uly özgertmeleriň ýaýbaňlandyrylan ýeri bolan gadymy türkmen topragy gözümiziň alnynda täze keşbe girýär. Ata Watanymyzda türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň ähli ulgamlaryny öz içine alýan maksatnamalaýyn özgertmeler barha giň gerime eýe bolýar. Ýurt Baştutanymyzyň halkymyzyň milli gymmatlyklaryny göz öňünde tutup, ýurdumyzy syýasy, ykdysady, ylym, bilim, medeniýet taýdan ösen döwletleriň hataryna goşmakda alyp barýan tutumly işleri, belent maksatly özgertmeleri her birimiziň geljege bolan ynamymyzy has-da artdyrýar.

Turkmen

TÄZE ÜSTÜNLIKLERE TARAP

2020-nji, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli TDP-niň Farap etrap komiteti etrabyň 9-njy orta mekdebinde ilkinji partiýa guramalarynyň işjeňleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirdi.

Turkmen

HASABAT-SAÝLAW ÝYGNAKLARY IŞJEŇLIK ÝAGDAÝYNDA GEÇÝÄR

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. 

Turkmen

AJAÝYP DÖWRÜMIZIŇ WASPY

TDP-niň Dänew etrap komitetiniň bilim edaralary bilen guramagynda dabaraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ylym bilim ulgamynda döredilen mümkinçilikler, ykdysadyýetde, syýasatda gazanylan ösüşler, döwletimizde amala aşyrylýan beýik özgertmeler, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has da ýokarlandyrmaga gönükdirilen wezipeler barada giňişleýin durup geçdiler.

Turkmen

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Köýtendag etrabynyň Magdanly şäheriniň Medeniýet merkezinde bilim edaralarynyň ilkinji partiýa guramalarynyň işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda «Ýürekler joşanda» atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda oňa gatnaşanlar dürli ugurlar boýunça erkin aýdym aýtmak, tans etmek, degişme sahnalaryny ýerine ýetirmek boýunça bäsleşdiler.

Turkmen

KÄMIL KANUN—BERK BINÝAT

Geçen ýylyň 4-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça Konstitusion toparyň birinji mejlisini geçirdi. Ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi milli kanun çykaryjylyk binýadynyň pugtalandyrylmagyna, türkmen jemgyýetiniň mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrylmagyna, ýurdumyzyň ösüş we abadançylyk ýoly bilen okgunly öňe gitmegine ýardam eder.

Turkmen

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

TDP-niň Halaç etrap komitetiniň agzybir işgärleriniň we işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ilkinji partiýa guramalarynyň öňünde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, okuw-maslahaty geçirildi.

Turkmen

ARKADAGLY WATAN — BITARAP MEKAN

Türkmen halky bu gün Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda täze ýyla gadam basdy. Uly zähmet üstünliklerine, ajaýyp taryhy wakalara beslenip geçen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly rysgal berekediň, döwletliligiň, ynsanperwer ligiň, dost-doganlygyň ýyly hökmünde türkmeniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan —Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi her birimiziň kalbymyzy joşa getirdi.

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

BAÝRAMÇYLYK JOŞGUNY

Ýurdumyzda giňden bellenilip geçilýän Täze ýyl baý ramçylygy mynasybetli TDP-niň Kerki etrap komitetiniň etrap häkimligi bilen bilelikde guramagynda «Arzuw» toý mekanynda geçirilen çäräniň şatlyk-şowhuny alyslara ýaň saldy. «Täze ýylym rysgal döwlet getirsin, ýeňişlere, toý baýrama ýetirsin!» atly baýramçylyk çäresinde ýaňlanan aýdym sazlar ýygnananlaryň ruhuny göterip, baýramçylyk şatlygyny artdyrdy.

Turkmen

Pages