TDP-niň Lebap welaýat komiteti

BELENT SEPGITLERI NAZARLAP

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny has-da şöhratlandyrmak, Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde belent sepgitleri eýelemek, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda gazanylan üstünlikleri, ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň umumadamzat ähmiýetini giňden dünýä ýaýmak boýunça tutumly işler alnyp barylýar.

Turkmen

ÇEKELEŞIKLI ÝARYŞ

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda sporty ösdürmek, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek babatda öňde goýýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, etrap möçberinde sport çärelerini geçirmäge aýratyn üns berilýär.

Turkmen

DÖWRÜŇ SESINE SES GOŞUP

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat, şäher, etrap komitetleri we ilkinji partiýa guramalary milli Liderimiziň il-ýurt bähbitli, bütin adamzat ähmiýetli tutumly işlerini, täze başlangyçlaryny durmuşa geçirmek we giň halk köpçüligine düşündirmek, wagyz-nesihat etmek, sagdyn, ruhubelent jemgyýeti kemala getirmek ugrunda maksadalaýyk iş alyp barýarlar. 

Turkmen

GÜL DIÝARDA BAKY BAGTA ÝETILÝÄR

Berkarar  döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda zenanlara goýulýan ýokary hormat, olaryň hukuk taýdan goraglylygy, ykdysady, durmuş-syýasy ýagdaýlarynyň, jemgyýetdäki we maşgaladaky mynasyp orunlarynyň kesgitlenmegi mukaddesliklerimize, türkmeniň däp-dessurlaryna esaslanýar. 

Turkmen

ÝAŞLAR-ÝURDUŇ GELJEGI

Ýurdumyzda ýetilýän sepgitler, beýik özgertmeler halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň her bir tutumly işi halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine gönükdürilendir. 

Turkmen

IŞJEŇLIK ARTDYRYLÝAR

Golaýda TDP-niň Farap etrap komitetiniň guramagynda maslahat geçirilip, onuň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 14-nji fewralynda jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygynda beren tabşyryklarynyň etrap partiýa komitetinde ýerine ýetirilişine garaldy.

Turkmen

YKRARY DÜNÝÄ ÝAÝYLAN GYMMATLYK

Bitaraplyk hukuk derejesi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň okgunly ösüşine täze bir öwüşgin çaýdy. Bitaraplyk halkymyzy ajap eýýama, döwletli döwrana ýetirdi. 

Turkmen

TÄSIRLI DUŞUŞYKLAR

2019-njy ýylyň oktýabr-noýabr aýlarynda uçastok saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanýanlygy sebäpli şu günler Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Hojambaz etrap komitetiniň ilkinji partiýa guramalarynda uçastok saýlaw toparlarynyň düzümine wekil hödürlemek boýunça ýygnaklar dowam edýär.

Undefined

HALKARA ÄHMIÝETLI BAŞLANGYÇLAR BARHA DABARALANÝAR

Şol gün adaty endigimize görä «Watan» habarlar gepleşigine tomaşa edip otyrkak hormatly Prezidentimiziň halkymyza ýe tiren hoş habarlary bizi diýseň begendirdi. 

Turkmen

HALK MASLAHATYNDAN GELIP ÇYKÝAN WEZIPELER

Türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň parasatly Baştutanlygynda beýik özgertmeleriň oňyn netijelerine buýsanyp ýaşaýar. Bagtyýarlyk zamanasynda hakymyzyň aň-düşünjesinde, medeni we ruhy durmuşynda ägirt uly özgertmeler bolup geçdi. 

Turkmen

Pages