TDP-niň Mary welaýat komiteti

Bähbitli tutumlar rowaç alýar

Uzak geljegi nazarlaýan hyzmatdaşlyk

Turkmen

Nusgalyk ýoluň dowamy

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzyň Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi uly şatlyk-şowhun bilen geçirildi. Medeniýetiň we sungatyň bu ajaýyp baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň Mary welaýatyna toý saparyny amala aşyryp, döwletli işlere badalga bermegi welaýatymyzyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň ruhuny göterdi.

Turkmen

Nusgalyk ýoluň dowamy

Ýakynda hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza toý saparyny amala aşyryp, döwletli işlere badalga bermegi welaýatymyzyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň buýsançly başlaryny göge ýetirdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz Gahryman Arkadagymyzyň parasatly, nusgalyk ýoluny mynasyp dowam etdirýär.

Turkmen

Garaşsyz döwletiň mizemez sütüni

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz döwletimiziň her bir güni toý-baýramlara beslenýär. Şu günler bagtyýar halkymyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe taýýarlyk görýär. Ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bir günde baýram edilmegi aýratyn mazmuna eýedir.

Turkmen

Täze eýýamyň täze desgasy

Ýakynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň çäginde gurlan häzirki zaman tehniki uglerod (gurum) öndürýän zawod açylyp, ulanylmaga berildi.

ABŞ-nyň, Germaniýanyň iri kompaniýalarynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylyp gurlan bu zawod ýylda 3 müň tonna önüm öndürmäge niýetlenendir. Bu ajaýyp zawody türkmen telekeçileriniň gurmagy bizi has-da guwandyrýar.

Turkmen

Tutumly işlere badalga

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň ýokary derejede geçirilmegi, onda il gün bähbitli, döwlet ähmiýetli çözgütleriň kabul edilmegi welaýatymyzyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň buýsançly başlaryny göge ýetirdi. Mejlisiň dowamynda 2021-nji — Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýerine ýetirilen işlere giňişleýin seljerme berildi.

Turkmen

TDP-niň döredilmeginiň 30 ýyllygyna

Arkadagyň ak ýoly bilen

Türkmenistanyň Demokratik partiýasy döredilen ilkinji günlerinden özüniň Maksatnamasyna we Tertipnamasyna laýyklykda ähli syýasy-guramaçylyk işlerini Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmäge, ýurtda agzybirligi, jebisligi pugtalandyrmaga gönükdirdi. Garaşsyzlygyň ähli döwürlerinde ýurt Baştutanymyzyň alyp barýan parasatly içeri we daşary syýasatlaryny halk köpçüligine düşündirmek işleri giňden ýaýbaňlandyryldy.

Turkmen

Watanymyz — guwanjymyz

Agzybir halkymyz Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Garaşsyzlyk baýramyny uly şatlyk-şowhun bilen toýlady. Watanymyzyň baş baýramy — Garaşsyzlyk toýy halkymyzyň buýsanjy, bagtyýarlygyň, döwletliligiň we agzybirligiň aýdyň nyşany. Döwlet Garaşsyzlygymyzyň öňüsyrasynda, has takygy, 25-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde döwletli maslahat — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi ýokary derejede geçirildi.

Turkmen

ARKADAGYŇ GURMAK, DÖRETMEK ÝOLY

Hormatly Prezidentimiziň Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, döwletli işlere badalga bermegi welaýatymyzyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň buýsançly başlaryny göge ýetirdi.

Undefined

PARASATLY DAŞARY SYÝASATYŇ AÝDYŇ ÝOLY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar türkmen halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Ynha ýakynda hem ýurdumyza hoş habar gelip gowuşdy.

Turkmen

Pages