TDP-niň Mary welaýat komiteti

KANUNÇYLYK ÖZGERTMELERI DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler eziz Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine we türkmen jemgyýetiniň demokratik hem-de hukuk esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Häzirki döwürde döwletimiziň kanun çykaryjylyk ulgamy hem düýpli özgerişlere eýe bolup, kanun çykaryjylyk işinde we umumymilli hukuk ulgamynda täze innowasion usullar ornaşdyrylyp, Türkmenistanyň kanunlary dünýä tejribesi, häzirki zamanyň talaplary hem-de ylmy esasda milli aýratynlyklar nazara alnyp kämilleşdirilýär.

Turkmen

ZÄHMET JOŞGUNY

Şu günler welaýatymyzyň babadaýhanlary «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda uly dabaralar bilen belleniljek şanly seneleri zähmet sowgatlary bilen garşy almak üçin tutanýerli zähmet çekýärler.

Turkmen

ARKADAGA ALKYŞ AÝDÝARYS

— Ýaňy-ýakynda berkararlygymyzyň hem bagtyýarlygymyzyň gözbaşy bolan beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramy hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda giňden bellenilip geçildi.

Turkmen

BITARAPLYK SYÝASATY DABARALANÝAR

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy sebitde halkara hyzmatdaşlygynyň we goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösmegine düýpli itergi berdi. Türkmenistan gysga wagtda halkara giňişliginde özboluşly daşary syýasatyny amala aşyrýan döwlet hökmünde özüni tanatdy. Ylalaşdyryjy merkez hökmünde 25 ýylda bitiren hyzmatlary ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da artdyrdy.

Turkmen

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BEÝIK BAÝRAMY

Halkymyzyň alnyndan bagt kuýaşy bolup dogan beýik Garaşsyzlygymyzyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uludan toýlanan 29 ýyllyk şanly baýramy döwletli Diýarymyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň, parahatçylyk söýüji, zähmetsöýer, merdana halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň ýene bir ýola aýdyň ýüze çykmasy bolup, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna barýan Arkadagly Watanymyzyň bedew batly ösüşlerini täze many-mazmun bilen baýlaşdyrdy. 

Turkmen

DABARALY ÇÄRE

Ýakynda TDP-niň welaýat komitetinde dabaraly çäre geçirildi. Çäräni TDP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Kakageldi Gurbanow açyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygyny mynasyp garşylamak boýunça TDP-niň welaýat, şäher, etrap komitetleriniň, ilkinji guramalarynyň alyp barýan işleri barada giňişleýin durup geçdi.

Turkmen

MILLETIŇ MYNASYP MERTEBESI

Şanly baýramymyz bolan Garaşsyzlyk günümiziň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň döwet galamyndan, ýiti zehininden, jöwher paýhasyndan kemala gelen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny okanyňda özüňe, öz häsiýetleriňe täzeden bir göz gezdirýärsiň.

Turkmen

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER

Gahryman Arkadagymyzyň taryhy başlangyçlary bilen, eziz Diýarymyzyň syýasy we jemgyýetçilik durmuşynyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmaga, döwleti dolandyrmagyň demokratik ýörelgelerini mundan beýläk hem kämilleşdirmäge aýratyn üns berilýär.

Turkmen

Konstitusion özgertmeler durmuşa geçirilýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ynamly öňe barýar.

Turkmen

Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet

Golaýda Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Turkmen

Pages