TDP-niň Mary welaýat komiteti

TÄSIRLI GEÇEN DABARA

Ýakynda TDP-niň Garagum etrap komitetiniň etrap häkimligi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Garagum» sport toplumynda «Sagdyn bedenli we bilimli ýaşlar röwşen geljegimiziň girewidir» atly dabara geçirildi. 

Turkmen

MILLI KANUNÇYLYGYMYZ KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Ýakynda TDP-niň Mary welaýat we Wekilbazar etrap komitetleriniň Wekilbazar etrap häkimligi bilen bilelikde guramagynda etrabyň Medeniýet öýünde geçirilen maslahatda milli kanunçylygymyzyň kämilleşdirilişi, ata Watanymyzyň belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe barýandygy buýsanç bilen nygtaldy.

Turkmen

MILLI KANUNÇYLYK ÖZGERTMELERI

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda milli Liderimiziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde Esasy Kanunymyza üýtgetmeler we goşma- çalar girizmek arkaly Halk Maslahatynyň hukuk derejesini kämilleşdirmek barada öňe süren ähmiýetli başlangyjyny durmuşa geçirmek boýunça möhüm işleriň başy başlandy.

Turkmen

ÇUŇ MANYLY ÇYKYŞLAR

Golaýda TDP-niň Garagum etrap komitetiniň gurama gynda etrabyň Medeniýet merkezinde maslahat geçirildi. 

Turkmen

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Täze taryhy eýýamda dünýä nusgalyk ösüş-özgerişlere beslenýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda agzybir, zähmetsöýer, merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belläp geçer.

Turkmen

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Täze taryhy eýýamda dünýä nusgalyk ösüş-özgerişlere beslenýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda agzybir, zähmetsöýer, merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belläp geçer.

Turkmen

BERKARARLYK BUÝSANJY

TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan medeni çäre geçirildi.

Turkmen

HASABAT-SAÝLAW ÝYGNAKLARY GEÇIRILÝÄR

TDP-niň Ýolöten etrap komitetiniň ilkinji partiýa guramalarynda hasabat-saýlaw ýygnaklary guramaçylykly geçirilýär. 

Turkmen

SAHAWAT ŞUGLASY KALPLARY NURLANDYRÝAR

Beýik işleriň rowaç alýan hemişelik Bitarap Watanymyzda il-ýurt bähbitli üstünlikleriň, taryhy ähmiýetli belent sepgitleriň eýelenmegi Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan kemal tapan giň gerimli özgertmeleriň maksadalaýyk durmuşa geçirilýändigine we şonuň netijesinde ýurdumyzyň täze belentlikleriň ýoly bilen aýdyň geljegi nazarlap, ynamly öňe barýandygyna güwä geçýär. Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzyň hem uly üstünliklere we taryhy wakalara beslenmegi halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrýar.

Turkmen

ÖŇDE — MÖHÜM WEZIPELER

TDP-niň Wekilbazar etrap komitetiniň ilkinji guramalarynda hem şu günler hasabat-saýlaw ýygnaklary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär. 

Turkmen

Pages