TDP-niň Mary welaýat komiteti

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

TDP-niň Wekilbazar etrap komitetiniň guramagynda etrapdaky 37-nji orta mekdepde geçirilen maslahatda milli kanunçylygymyzyň ösüşi, berkarar döwletimizde halkymyzyň eşretli zamananyň hözirini görüp ýaşaýandygy, ata Watanymyzyň belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe barýandygy buýsanç bilen bellenilip geçildi.

Turkmen

DÖWRÜŇ TALABYNDAN UGUR ALYP

TDP-niň Serhetabat etrap komiteti etrap häkimligi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Serhetabat etrabynyň Medeniýet öýünde wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. Maslahata hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, lukmanlar, mugallymlar we terbiýeçiler, şeýle hem, ýaşuly nesliň wekilleri işjeň gatnaşdylar.

Turkmen

TOÝ TOÝLAÝAR DIÝARYM

Bagtyýarlyk zamanamyzda giňden bellenilýän Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 24 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň Mary welaýatynyň hem ähli künjeklerini gurşap aldy. 

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Ýakynda Mary şäher häkimliginiň, TDP-niň Mary şäher komitetiniň we Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Mary şäher komitetiniň guramagynda Mary şäher häkimliginde maslahat geçirildi. 

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Ýakynda Tagtabazar etrabyndaky 20-nji orta mekdepde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçen duşuşyga TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri bilen birlikde ýaşuly nesliň wekilleri hem gatnaşyp, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda gazanylýan üstünlikler, toplumlaýyn amala aşyrylýan dünýä nusgalyk beýik işler barada buýsanç bilen gürrüň edildi.

Turkmen

BEÝIK IŞLERIŇ BEÝANY

Bitarap Watanymyzyň dowamaty bolan ýaşlary bagtyýarlyk zamanamyzyň ruhuna laýyklykda terbiýelemek, olarda halallygy, ruhy päkligi, ahlaklylygy, watançylygy, zähmetsöýerligi, sagdyn durmuşa höwesi kemala getirmek maksady bilen, TDP-niň işjeň agzalary bolup düşündiriş, wagyz nesihat çärelerini yzygiderli geçirip, bu ugurda alnyp barylýan işleri ýerli jemgyýetçilik guramalary, häkimlikler, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş edaralary bilen bilelikde utgaşykly amala aşyrýarys.

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Ýakynda Tagtabazar etrabynda TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň etrap häkimligi we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda aýdym sazly medeni çäre geçirildi. 

Turkmen

PAGTAÇY KÄRENDEÇILERIŇ ZÄHMET ÝEŇŞI

Arkadagymyzyň ajap eýýamynyň dünýä nusgalyk beýik özgertmelerinden we bedew batly ösüşlerinden ruhlanyp zähmet çekýän Mary welaýatynyň pagtaçy-kärendeçileri «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda giňden bellenilip geçiljek Hasyl toýunyň öňüsyrasynda pagta hasylyny ýygnamak boýunça döwlet tabşyrygyny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Welaýatymyzyň zähmet ussatlary Watan harmanyna 313 müň tonnadan gowrak «ak altyn» tabşyryp, ajaýyp ýeňiş gazandylar.

Turkmen

TÄSIRLI DUŞUŞYK

Mälim bolşy ýaly, Mary welaýat häkimligi tarapyndan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işleriň ähmiýetini wagyz-nesihat etmek, gelýän teklipleri öwrenmek we umumylaşdyrmak boýunça topar döredildi.

Turkmen

Pages