TDP-niň Aşgabat şäher komiteti

«Bitaraplyk — dillerimiziň senasy» atly döredijilik bäsleşi

Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti we «Aşgabat» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň arasynda geçirilýän «Bitaraplyk — dillerimiziň senasy» atly döredijilik bäsleşigi

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

MYNASYP ZÄHMET ÇEKERIS

Döwletli döwranly zamanyň goýnunda, bu gadymy hem mukaddes Watanda bagty boýlap, ak ertirimize ynamly barýarys. Her günümiz toý baýrama beslenip, şan şöhratly sepgitlere ýetýäris. Bu ajaýyplyklaryň gözbaşynda bolsa il halkyny söýýän ýurduny ösdürmek üçin gije-gündiz tagalla edýän hak Howandarymyz — hormatly Prezidentimiz dur. Eziz Arkadagymyzyň pähim parasada eýlenen syýasaty nesilleriň röwşen geljeginiň, il günüň şu günki bagtyýar durmuşynyň aladasyna ýugrulyp, bize ak ýol görkezýär.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň Aşgabat şäher häkimligi bilen bilelikde guramagynda geçirilen maslahat sagdyn durmuş ýörelgelerini we halal zähmet çekmegi wagyz etmäge bagyşlandy.

Undefined

ÝAŞLAR BILEN DUŞUŞYK

TDP-niň Büzmeýin etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda geçirilen wagyz nesihat çäresi «Ýaş nesli döwrebap terbiýelemekde hukuk sowatlylygynyň ähmiýeti» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

GÜL AÇÝAN DIÝAR

Düýpli özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan Diýarymyz ýyl-ýyldan şöhratly taryhynyň täze tapgyrlaryna gadam basýar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda maliýe-ykdysady ulgamda bolup geçen wakalar Türkmenistanda milli we halkara ähmiýetli möhüm meseleleriň ynamly çözülýändigini, halk hojalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda oňyn netijeleriň gazanylýandygyny görkezýär.

Undefined

ŞA SERPAÝYŇA SAG BOL, EZIZ ARKADAGYMYZ!

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygy uly ruhubelentlikde giňden bellenilip geçildi. Şanly toýuň — baş baýramymyzyň öň ýanynda ýurdumyzyň zähmetde tapawutlanyp, halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly we göreldeli zähmeti, gazanan ýokary netijelerini we hünär ussatlygy nazarda tutulyp, raýatlarymyzyň ençemesine döwlet sylaglary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Undefined

GARAŞSYZLYK — ARKADAGLY WATANYMYZYŇ GANATY

Bagtyýarlyga beslenýän döwrümizde hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli baştutanlygynda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler buýsanjyňa buýsanç, guwanjyňa guwanç goşýar. 

Turkmen

Täze okuw ýylynyň öň ýanyndaky günlerde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim özgertmeleri» atly ylmy maslahat geçirildi. Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçirilen maslahata ýurdumyzyň bilim, ylym ulgamynyň wekilleri we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

Pages