TDP-niň Ahal welaýat komiteti

ÇAGALYGYMYŇ ŞÄHERI Hekaýa

Alyslarda galan çagalyk ýyllaryň hakyndaky süýji ýatlamalara berlip, bir pursatlyk hem bolsa çagalygyň päkize dünýäsine dolanmak, özüňi kirşenli ýodajykda aýakýalaň ylgap ýören, gursagy ýüz müň hyýaldan doly körpejeligiňe göz öňüne getirmek kalbyňa üýtgeşik bir ýakymly duýgulary bagyş edýär. Şonda ynsan ömrüniň iň arassa, iň gözel döwrüniň şeýle gysgadygyna hem-de hiç haçan gaýtalanmajakdygyna tüýs ýüregiň bilen gynananyňy duýman galýarsyň.

Turkmen

DURMUŞ ÖWRÜMLERI (HEKAÝA)

Maşgaladaky üç gyzyň körpesi Aýsona diýseň owadan gyz bolup ýetişdi. Ony durmuşda ömürlik taý edinmek obanyň özüne göwni ýetýän ýigitleriniň ýürek arzuwydy. Emma Aýsona olaryň ählisiniň hem söýgi kelamyny biparhlyk bilen jogapsyz galdyrýardy.

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ SAKASY

Howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy, şeýle-de howanyň sowamagy bilen baglanyşykly döräp biläýjek keselleriň öňüni almak maksady bilen, şu günler welaýatymyzyň edara-kärhanalarynyň zähmet toparlarynyň, obadyr şäherçe geňeşlikleriniň ýaşaýjylarynyň arasynda wagyz-nesihat işleri giň gerimde geçirilýär. Ýörite meýilnama esasynda, jemgyýetçilik guramalarynyň we saglygy goraýyş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän bu işleriň netijeliligini gazanmak babatda işjeň tagallalar edilýär.

Turkmen

ŞANLY WAKALARA BESLENÝÄN DIÝARYM

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Türkmenistan Diýarymyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna barýan günlerimizde il-ýurt, döwlet ähmiýetli beýik işler amala aşyrylýar. Toýa sowgatly barmagy däbe öwren watandaşlarymyzyň her biri bu ajaýyp baýramçylygy mynasyp zähmet üstünlikleri bilen garşylamak ugrunda ruhubelentlik bilen zähmet çekýärler.

Turkmen

ARKADAGA ALKYŞ BOLSUN!

Geçen hepdäniň anna güni Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň çäginde Ahal welaýat Ýokanç keseller hassahanasynyň täze binasy dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berildi. Bu dabara hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagy halkymyzda egsilmez joşgun döretdi. Şu mynasybetli ýörite habarçymyz bagtyýar ildeşlerimiziň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny ýazga geçirdi.

Araphan Erniýazow, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň bölüm müdiri:

Turkmen

KALBYMYZ ŞATLYKDAN DOLY

Ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde Gahryman Arkadagymyzyň Şa gadamynyň gadymy Ahal ýaýlasyna düşmegi, welaýatymyzyň Ak bugdaý etrabynda dürli maksatly desgalaryň açylyp, ulanylmaga berilmegi kalplary joşa getirdi. Şol şatlykly pursatlar mynasybetli ildeşlerimiziň — welaýatymyzyň ýaşaýjylarynyň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Araphan ERNIÝAZOW, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň bölüm müdiri:

Turkmen

SPORT — SAGDYNLYGA BINÝAT

Berkarar Watanymyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini, bedenterbiýäni, sporty we olimpiýa hereketini işjeňleşdirmek boýunça guwandyryjy işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda köpçülikleýin sport, bedenterbiýe-sagaldyş we jemgyýetçilik-medeni çäreleriň, umumymilli spartakiadalaryň, sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň we dürli derejeli çempionatlaryň geçirilmegi hem-de olara türgenlerimiziň aýratyn gujur, höwes bilen gatnaşyp, üstünlikleri gazanmagy hem bu ugurdaky işleriň rowaçlyklara beslenýändiginiň alamatydyr.

Turkmen

AGRONOM GYZ hekaýa

Okuwyny üstünlikli tamamlap, agronomlyk hünärine eýe bolan Güljanyň begenjinden ýaňa aýagy ýere degmeýän ýalydy. Ol ýokary okuw mekdebini tamamlap, öýlerine barýardy...

Güljan uçar menzilinden çykanynda, özüne garaşyp duran ata-enesini görüp, has-da begendi. Olar bilen mähirli salamlaşdy. Annagül daýza gyzyny bagryna basyp, maňlaýyndan öpdi. Oraz aga-da daýhançylykda bekän berdaşly gollary bilen gyzynyň elini gysyp, oňa bolan buýsanjyny dile getirdi:

Turkmen

EZIZ WATAN GALKYNÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda her bir güni taryhy wakalara, toý-baýramlara beslenýän eziz Diýarymyzda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly hem rowaçlyklara beslenip, taryhyň şöhratly sahypalary ýazylýar.

Turkmen

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BEÝIK BAÝRAMY

Halkymyzyň alnyndan bagt kuýaşy bolup dogan beýik Garaşsyzlygymyzyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uludan toýlanan 29 ýyllyk şanly baýramy döwletli Diýarymyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň, parahatçylyk söýüji, zähmetsöýer, merdana halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň ýene bir ýola aýdyň ýüze çykmasy bolup, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna barýan Arkadagly Watanymyzyň bedew batly ösüşlerini täze many-mazmun bilen baýlaşdyrdy. 

Turkmen

Pages