TDP-niň Ahal welaýat komiteti

PAGTA HARMANY BEÝGELÝÄR

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň bereketli gowaça hasylyny ýygnap almak möwsümine ýokary guramaçylykly girişen Sarahs etrabynyň edermen pagtaçy babadaýhanlary atyzlardan hasyly gysga möhletde ýygnap almagyň aladasy bilen işleýärler. Hasyl ussatlary hormatly Prezidentimiziň daýhanlar üçin döredip beren giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, ýygymyň her gününi üstünliklere besleýärler.

Turkmen

DÖWLETLI MASLAHATYŇ ŞUGLASY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi taryhy ähmiýetliligi bilen alamatlandy. Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda geçirilen bu taryhy maslahata gatnaşan ildeşlerimiziň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Turkmen

ARKADAG TAGLYMATY

Bitaraplyk syýasaty dünýä ýalkym saçyp dur,

Arkadagyň taglymaty biziň baş ýörelgämiz.

Bagtyýarlyk zamanasy kalbymyza çaýyp nur,

Arkadagyň taglymaty biziň baş ýörelgämiz.

 

Öňe sary urýas gadam, belent tutup başymyz,

Topragymda bereket bar, boldur nan-u-aşymyz,

Turkmen

«AK KERWEN» ÜSTÜNLIKLERIŇ BADALGASY

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary, parasatly başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen birlikde obasenagat toplumynda hem giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär. 

Turkmen

MIZEMEZ DOSTLUK DÄPLERINE EÝERIP

Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ähli ugurlarda batly gadamlar bilen ösüşleriň täze belentliklerine barýar. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň Halkara baýramy hökmünde ýokary derejede belleniljek 2020-nji ýylyň hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip atlandyrylmagyndan ruhlanan halkymyz Gahryman Arkadagymyzyň daşyna has hem jebisleşip, uly ruhubelentlik bilen zähmet çekýär.

Turkmen

ÜSTÜNLIKLERE ÝETIRÝÄN MENZILLER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz ähli babatda gülläp ösýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen halkymyzyň abadançylygynyň, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine amala aşyrylýan işler her bir raýatda uly buýsanç döredýär.

Turkmen

BEHIŞDI BEDEWLER — ŞAN-ŞÖHRATYMYZ

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen täze taryhy döwrümizde ata-babalarymyzyň asylly ýol-ýörelgeleri täzeden dikeldilip, türkmeniň atşynaslyk sungaty rowaçlyga beslenýär. Ýyndamlygy hem-de owadanlygy bilen şan-şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewlerimiziň şöhratly ýoly gaýtadan dabaralanýar. 

Turkmen

ARKADAGLY WATANYM ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda wajyp gurluşyklaryň düýbi tutulyp, senagat kärhanalary döwrebaplaşdyrylýar. Ata Watanymyzyň sebitlerini gyradeň ösdürmek, watandaşlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hormatly Prezidentimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň öňde goýýan möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar.

Turkmen

ÝORUNJA GÜLLI KÖÝNEK

Tomsuň ilkinji aýydy. Gyzaryp dogan Gün howanyň bu günem yssy boljakdygyndan habar berýärdi. Men ýolagçy ulagynyň açyk aýnasyndan girýän salkynjak şemala ýüzümi tutup, daşaryny synlap otyryn. Ugrum işe — welaýat merkezine tarap bolansoň, ýolum ýaýylyp ýatan ekinzarlygyň üstünden düşýärdi. Bugdaýy orlan meýdandan göwnüňe hoş ýakýan ys gelip durdy. Ene toprakdan göterilýän bu ýakymly ysdan doýma ýokdy...

Turkmen

SAZLAŞYKLY IŞLER

Ýurdumyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmak bilen, ilatymyzyň saglygyny dürli kesellerden goramakda uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak, saglygy goraýyş hyzmatlaryny halkara ölçeglerine kybap ösdürmek, lukmançylyk ylmyna öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrunda uly işler edilýär.

Turkmen

Pages