TDP-niň Ahal welaýat komiteti

BAGTYŇ AÇARY

Ynsany bezeýän we terbiýeleýän zatlaryň biri-de zähmetidir. Öz zähmeti bilen uly abraýa, bagta ýeten ynsanyň il arasyndaky hormat-sarpasy-da belentdir. Halkymyzda «Halal zähmet adamy terbiýeleýär», «Zähmet soňy — rehnet», «Işleseň, il tanar» diýilmegi hem zähmetiň adamyň durmuşyny at-abraýa besläp, berekede eltýändigini tekrarlaýar.

Turkmen

ULAG ULGAMY ÖSÜŞDE

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ulag ulgamynyň ähli görnüşlerini döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyz üçin ykdysady taýdan bähbitli bolan täze gatnaw ugurlaryny ösdürmek uly ähmiýete eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ulag toplumynyň ösüşiniň esasy aýratynlygy ýurdumyzyň, şeýle-de sebitleriň ösüşi üçin ykdysady taýdan bähbitli bolan halkara ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşyklydyr. Ulag ulgamyny kämilleşdirmek hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan durmuş ugurly syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

Turkmen

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur pähim-parasatly ýörelgeleriniň netijesinde dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň hataryna goşuldy. Häzirki döwürde Türkmenistan Merkezi Aziýada iň çalt depginler bilen ösýän döwletleriň biri hasaplanylýar.

MERTLIK NUSGASY

Magtymgulynyň döredijiliginiň jöwhermaýasydyr

Magtymguly Pyragy özüniň jöwher paýhasyny siňdiren şygyrlarynda ynsanperwerlige aýratyn uly üns beripdir. Ol mertligi ynsan üçin zerur sypatlaryň biri hasaplapdyr. Sebäbi mert adamlar jemgyýetiň esasy daýanjy bolup durýar. Bu hakda şahyr şeýle dürdäne setirleri ýazypdyr:

Bir bigaýrat ýigit ilde,

Bakyň, tekepbirlik eýlär.

Turkmen

DAÝHANLAR HÖWESLENDIRILDI

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda bol däne hasylyny ösdürip ýetişdiren edermen gallaçylarymyzyň şu günlerki zähmet görkezijileri has-da guwandyryjy.

Turkmen

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYKLARY

TDP-niň Kaka etrap komiteti beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrabyň bilim işgärleriniň we mekdep okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklaryny geçirdi. 

Turkmen

ÖSÜŞLERIŇ NURANA ÝOLY

Babadaýhan etrabynyň «Ak altyn» geňeşli ginde ýurdumyzda alnyp barylýan konstitusion özgertmeleriň many mazmunyny oba ýaşaýjylaryna düşündirmek maksady bilen, wagyz nesihat maslahaty geçirildi.

Turkmen

HALK BÄHBITLI IŞLER

Milli Liderimiziň sargytlaryndan ugur alnyp, ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuşy hem milli däp dessurlarymyzy wagyz nesihat etmek boýunça toplumlaýyn işler geçirilýär. 

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ WE DOST-DOGANLYGYŇ ÝURDY

Ýokary depginli ösüşlere beslenýän 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde maslahatlar, aýdym-sazly dabaralar giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň daşyna jebis bolup, ösüşiň täze belentliklerine tarap barýar.

Turkmen

WAGYZ-ÜNDEW DUŞUŞYGY

TDP-niň Bäherden etrap komiteti halkymyzyň milli däp-dessurlaryny, ruhy gymmatlyklaryny we şöhratly taryhyny, sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden wagyz-nesihat etmek maksady bilen ýerlerde yzygiderli duşuşyklar geçirýär.

Turkmen

Pages