TDP-niň Ahal welaýat komiteti

BAGTYÝARLYK MUKAMY

Gijäniň bir çene baranlygyna garamazdan, Oguljemal ejäniň gözlerine uky gelenokdy. Howlynyň töründe gurlan ak öýden eşidilip duran täsin mukamy başyny yrap diňläp otyrdy. 

Turkmen

BELENT MAKSATLY IŞLER

Änew şäherindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde sagdyn durmuş ýörelgesi boýunça wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi. Oňa welaýatyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işjeň partiýa agzalary gatnaşdylar. Ýygnagyň dowamynda täsirli sowal-jogap alyşmalar hem boldy.

Turkmen

WAGYZ-ÜNDEW EDILDI

Kaka etrabynyň Medeniýet öýünde ýaşuly nesliň we edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Wagyz-ündew häsiýetli maslahaty TDP-niň Kaka etrap komiteti, etrap häkimligi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde gurady. 

Turkmen

IŞJEŇ ÝAGDAÝDA GEÇDI

Babadaýhan etrap häkimliginde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek ugrunda amala aşyrylýan hukuk özgertmelerine bagyşlanyp wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Turkmen

TEBIGATYŇ ŞYPALY MELHEMI

Türkmenistan Diýarymyzyň daglaryny, derelerini, sähralaryny, umuman, türkmen tebigatyny üzärliksiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda bu dermanlyk ösümligi kesel bejeriji, keseliň öňüni alyjy, howadaky kesel ýaýradyjy we göze görünmeýän howplary ýok ediji serişde hasaplapdyrlar. 

Turkmen

MOHUM WEZIPELERE BAGYŞLANDY

TDP-niň Babadaýhan etrap komitetiniň ilkinji partiýa guramalarynda hem şu günler hasabat saýlaw ýygnaklary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär. Geçirilýän ýygnaklarda hasabat döwründe ilkinji partiýa guramalarynyň alyp barýan işleri hakynda hasabatlar diňlenilýär. Öňde duran möhüm wezipeler kesgitlenilýär.

Turkmen

ÝURDUMYZDA SANLY YKDYSADYÝET

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» gol çeken Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň innowasion ösüşine badalga berildi.

Turkmen

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI

TDP-niň Babadaýhan etrap komitetiniň guramagynda etrabyň Medeniýet merkezinde aýdym-sazly medeni dabara geçirildi. 

Turkmen

WAJYP DUŞUŞYKLAR

Gahryman Arkadagymyz bize ähli tagallalarymyzy ýaş nesilleriň beden we ruhy taýdan sagdynlygynyň sazlaşykly utgaşmagyny üpjün etmäge gönükdirmegi sargyt edýär.

Turkmen

IŞJEŇLIK ARTÝAR

Etrabymyzyň ilkinji partiýa guramalarynda hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. 

Turkmen

Pages