TDP-niň Ahal welaýat komiteti

BELENT MAKSATLY IŞLER

Şeýle at bilen Sarahs etrap häkimliginde TDP-niň etrap komitetiniň guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp maslahat geçirildi.

Turkmen

ŞA SERPAÝYNYŇ EÝESI

Yzgant şäherçesinde 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökdepe etrabyna mynasyp bolan baýragy — ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak dabarasy uly ruhubelentlige beslendi.

Turkmen

BAGTYÝAR ZAMANA BUÝSANÇ

Kaka etrap häkimliginiň TDP-niň etrap komiteti bilen bilelikde etrabyň Medeniýet öýünde geçiren aýdym sazly dabarasy «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» — ýylyna bagyşlandy. Dabarada çykyş edenler belent mertebeli Prezidentimiziň döredijilik, ynsanperwerlik we giň möçberli özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzda mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşa buýsanyp bolelin ýaşaýandygyny «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň toý baýramlaryny ýokary ruhubelentlikde uludan tutýandygyny buýsanç bilen bellediler.

Turkmen

DÖWLETLI IŞLER

TDP-niň Tejen şäher komiteti «Tejenkarbamid» zawodynda, şäher hassahanasynda, Süleýman Demirel adyndaky pagta egirme fabriginde hem-de şäher «Elektrikaragatnaşyk» ulgamynda wagyz-nesihat maslahatlaryny geçirdi.

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba medeniýet öýünde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek, iki palataly parlamentiň işlemegine esas boljak kanunçylyk binýadyny döretmek boýunça edilýän tagallalardan ugur alnyp, wagyz-nesihat häsiýetli maslahat geçirildi. 

Turkmen

ŞANLY SENELERE TAÝÝARLYK

Sarahs etrap häkimliginiň, etrap bilim bölüminiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda etrabyň 1-nji orta mekdebinde dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

ÜSTÜNLIKLERE RUHLANDYRÝAN ÖZGERTMELER

Bagtyýarlyk döwri Kaka etrabyny hem uly ösüşlere ýetirdi. Bu ýerde sanlyja ýylyň içinde edilen işler asyrlara barabardyr. Etrap merkezinde, obalarymyzda gurlan medeni durmuş maksatly täze binalar ilatymyza hyzmat edýär. Ýaşlarymyz döwrebap mekdeplerde okaýar, çagalarymyz täze çagalar baglarynda terbiýelenýär.

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

TDP-niň Babadaýhan etrap komiteti etrap hassahanasynda ýerli jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli dabaraly maslahat geçirdi. 

Turkmen

TÄZE ÝYLYŇ ŞAT TOÝUNDA

Tejen şäheriniň medeniýet öýünde Täze, 2020-nji ýylyň — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

BAGTYÝAR GELJEGIŇ KEPILI

Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwrüniň «Türkmenistan Bitaraplygyň mekany» ýylyna uly ösüşler bilen gadam basan gözel ýurdumyzda asyrlara barabar özgertmeler amala aşyrylýar.

Turkmen

Pages