TDP-niň Ahal welaýat komiteti

TÄZE ÝYL SOWGADY HEKAÝA

Täze ýyl sowgatlaryna ulularam biperwaý garaýan däldir welin, çagalaryň begenjini hiç zat bilen deňär ýaly däl. Olaryň barmak büküp, günlerini sanap, Aýazbabanyň getirjek sowgatlaryna garaşyşlaryny bir görsene!

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

BAGTYÝAR KÖRPELERIŇ BUÝSANJY

TDP-niň Ak bugdaý etrap komiteti beýleki ýerli jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Änew şäheriniň Magtymguly seýilgähinde ýerleşen etrabymyzyň baş arçasynyň ýanynda körpe nesiller üçin aýdym sazly baýramçylyk çäresini geçirdi. Täze ýyl çäresine Aýazbabanyň we Garpamygyň gatnaşmagy, çagalara toý sowgatlarynyň gowşurylmagy körpeleriň şatlyk-şowhunyny has-da artdyrdy. 

Turkmen

KONSTITUSION ÖZGERTMELER — DÖWRÜŇ TALABY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň her bir pudagy uly ösüşlere eýe bolýar. Şeýle ösüşleriň, özgertmeleriň netijesinde ata Watanymyzyň at-owazasy belende göterilýär. Güýz paslynyň ilkinji günlerinde paýtagtymyz Aşgabat şäherinde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi hem ýurdumyzyň taryhyna şan berýän wakalaryň many-mazmunyny has-da baýlaşdyrdy.

Turkmen

HALKYMYZYŇ GOLDAWY

TDP-niň Bäherden etrap komiteti döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň kanun çykaryjy häkimiýet edaralarynyň düzümini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, milli Parlamentiň işini jemgyýetimiziň ösüşiniň häzirki talaplaryna laýyk getirmek, jemgyýetçilik-syýasy gatnaşyklaryny tapgyrma-tapgyr ösdürmegi üpjün etmek, şeýle hem, döwlet-hukuk edaralarynyň işini baýlaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýyny üýtgetmegi maksadalaýyk hasaplaýandygyny, kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli döwlet häkimiýet edarasyny iki palataly edara öwürmek baradaky tekliplerini goldap, bu ugurda degişli çäreleri guramaçylykly geçirýär. 

Turkmen

ATA-BABALARYMYZYŇ ÝÖRELGESI

Gahryman Arkadagymyz «Döwlet syýasatynda, wagyz etmek işinde we ýaşlary terbiýelemekde ilkinji nobatda ruhy mirasymyzy mysal hökmünde öňe sürmelidiris.

Turkmen

MEDENI MIRASYMYZ BILEN TANYŞLYK

TDP-niň Babadaýhan etrap komiteti etrap häkimligi hem-de medeniýet bölümi bilen bilelikde etrabyň Täze ýol obasynda ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky muzeýe ýaşlaryň gezelenjini gurady. 

Turkmen

BITARAPLYGYŇ ŞUGLASY DÜNÝÄ NUR SAÇÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ähli ugurlarda alyp barýan beýik işleri halkara derejesinde uly gyzyklanma döredip, dünýä bilermenleriniň üns merkezide durýar. Döwletimiz geoykdysady ýagdaýyndan we hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesinden ýerlikli peýdalanýar.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

TDP-niň Tejen şäher komiteti şäher hassahanasynda raýat jemgyýetimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, partiýanyň işjeň agzalarynyň maslahatyny geçirdi.

Turkmen

MILLI ÝÖRELGELERIMIZ ROWAÇLANÝAR

TDP-niň Bäherden etrap komiteti Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy çözgütlerini wagyz-nesihat etmek boýunça ýerli edara-kärhanalarda, obalarda, daýhan birleşiklerinde il arasynda yzygiderli çäreleri geçirýär. Golaýda şeýle çäreler etrabymyzyň Bäherden we Kelete sement zawodlarynda, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Dokma we ýüplük fabriginde, Arçman oba medeniýet öýünde guramaçylykly geçirildi.

Turkmen

Pages