TDP-niň Ahal welaýat komiteti

BITARAPLYGYŇ ŞUGLASY DÜNÝÄ NUR SAÇÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ähli ugurlarda alyp barýan beýik işleri halkara derejesinde uly gyzyklanma döredip, dünýä bilermenleriniň üns merkezide durýar. Döwletimiz geoykdysady ýagdaýyndan we hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesinden ýerlikli peýdalanýar.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

TDP-niň Tejen şäher komiteti şäher hassahanasynda raýat jemgyýetimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, partiýanyň işjeň agzalarynyň maslahatyny geçirdi.

Turkmen

MILLI ÝÖRELGELERIMIZ ROWAÇLANÝAR

TDP-niň Bäherden etrap komiteti Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy çözgütlerini wagyz-nesihat etmek boýunça ýerli edara-kärhanalarda, obalarda, daýhan birleşiklerinde il arasynda yzygiderli çäreleri geçirýär. Golaýda şeýle çäreler etrabymyzyň Bäherden we Kelete sement zawodlarynda, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Dokma we ýüplük fabriginde, Arçman oba medeniýet öýünde guramaçylykly geçirildi.

Turkmen

SPORTA HÖWESEK ÝAŞLAR

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sporty ösdürmäge uly üns berýär.Ýaşlaryň sport bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Diňe bir paýtagtymyzda däl, ýurdumyzyň beýleki şäherdir obalarynda gurulýan sport desgalarynyň sany barha artýar. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän sport enjamlary bilen enjamlaşdyrylan şol sport desgalarynda sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşik işleri ýokary derejede alnyp barylýar.

Turkmen

HALLALYKDA HIKMET BARDYR (durmuş pursatlary)

Ýaşy togsana golaýlap ýören eneme obamyzyň adamlary köplenç Hazynamama diýip ýüzlenerdiler. Ýogsa, onuň hakyky ady Meretbikedi. Eneme Hazyna mama diýip ýüzlenilmeginiň sebäbi bolsa onuň daş-töweregindäkilere berýän ýagşy öwüt-ündewleriniň, maslahatlarynyň, edep-terbiýä, halallyga ýugrulan gyzykly gürrüňleriniň köplügi üçindi. Şonuň üçinem, onuň töweregi hemişe köp adamlydy.

Turkmen

IŞJEŇLER IL ARASYNDA

TDP-niň Kaka etrap komitetiniň guramagynda etrabyň «Serdar» pamyk egriji fabriginde, Duşak şäherçe hem-de Mäne, Çäçe, Şükür bagşy oba geňeşliklerinde we etrabyň Medeniýet öýünde geçirilen işjeň maslahatlarda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň Watanymyzyň gülläp ösüşleri baradaky taryhy çykyşyndan ruhlanyp, buýsançly gürrüňler edildi. 

Turkmen

DABARALY MASLAHATLAR

Häzirki günlerde Babadaýhan etrabyndaky orta mekdeplerde hormatly Prezidentimiziň «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirilýär. 

Turkmen

IŞJEŇLERIŇ DUŞUŞYGY

Sarahs etrabynyň «Alam» geňeşliginde TDP-niň etrap komiteti ýerli ilkinji partiýa guramalary bilen bilelikde jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak maksady bilen duşuşyk geçirdi. 

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ BELENT BINALARY

Berkarar döwletimiziň haýsy künjegine gadam bassaň, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen gurlan ýa-da gurulýan durmuş we medeni maksatly döwrebap binalara gözüň düşende göwün guşuň ganatlanyp, buýsançly başyň asman bilen bäsleşýär. Hut şonuň üçin hem, her güni toý-dabaralara, taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyzda uly üstünlikler we ösüşler gazanylýar.

Undefined

ÖŇDE TÄZE WEZIPELER

TDP-niň Tejen şäher komitetiniň şäheriň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde geçiren ýygnagynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň öňde goýan täze wezipelerini berjaý etmegiň meseleleri giňişleýin ara alnyp maslahatlaşyldy.

Turkmen

Pages