14.01.2023
116

Watanymyzy rowaçlyga beslän röwşen ýyl

Eziz Diýarymyzda her bir günümiz şatlyk-şowhuna beslenip, toýdur baýramlar goşa-goşadan gelýär. Ýaňy-ýakynda hem mähriban halkymyz 2023-nji ýyly baýramçylyk dabaralaryna besläp, uly ruhubelentlik bilen garşylady. «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýyl ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy...

27.04.2023
63

Döwür galkynyşly, göwün ganatly

Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler döwletimizi dünýä ýaň salýan uly ösüşlere besleýär, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulanmagyna itergi berýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe syýasy, durmuş-ykdysady we...