27.04.2023
192

Döwür galkynyşly, göwün ganatly

Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler döwletimizi dünýä ýaň salýan uly ösüşlere besleýär, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulanmagyna itergi berýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe syýasy, durmuş-ykdysady we...

08.07.2023
204

Kämilligiň nusgasy

Bagtyýar günlerimize bagtyň nuruny çaýýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyz berk binýatly maksatnamalaryň esasynda gysga döwrüň içinde tanalmaz derejede özgerdi. Bu günki gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

26.08.2023
657

Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz

Bu günki gün merdana halkymyz ata-babalarymyzyň arzuwlan mukaddes Garaşsyzlygyna, hemişelik Bitaraplygyna eýe bolup, özüniň Türkmenistan atly berkarar döwletini gaýtadan gurdy. Umumadamzat pelsepesiniň iň bir arzyly gymmatlygy bolan Garaşsyzlyk halkyň, Watanyň barlygydyr. Halklaryň öz ykbalyny erkin...

30.11.2023
163

Tagallalar — halkyň bähbidine

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlary esasynda Watanymyzyň ösüşleriniň binýady barha pugtalandyrylýar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolmak bilen, Watanymyzyň halkara abraýynyň we şan-şöhratynyň artmagyna giň ýol...

14.12.2023
100

Döwletli ýörelgelerden ruhlanyp

Döwletli Diýarymyzyň okgunly ösüşlerinde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň iňňän uly paýy bar. Türkmenistanyň Demokratik partiýasy şolaryň arasynda iň irki döredilenidir. Syýasy partiýa indi 32 ýyldan bäri hereket edip gelýär. Bu partiýanyň netijeli...

15.02.2024
114

Döwletliligiň mizemez binýady

Her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni türkmen diplomatlaryna we olaryň alyp barýan asylly işlerine döwlet derejesinde goýulýan belent sarpanyň nyşanydyr. Berkarar Watanymyz üstünlikli durmuşa geçirýän daşary syýasatynda Milli Liderimiziň başlangyjy bilen dünýäde...

19.03.2024
76

Nowruz geldi ilime

Nowruz baýramyny bellemek öz gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdyp, indi ençeme asyrlardan bäri uludan bellenilip gelinýär. Magtymguly Pyragynyň: «Gelse Nowruz äleme, reň kylar jahan peýda» diýip belleýşi ýaly, Nowruzda tebigatda hakyky janlanyş başlanýar. Täzeçilligi buşlaýan...