Soňky täzelikler

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
20.05.2021
71

Bäsleşikler

“ARKADAGYŇ AK ŞÄHERI – AŞGABAT” ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Şu gün Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmen döwlet neşirýat gullugy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli “Arkadagyň...

17.04.2021
37

Bäsleşikler

“MIRASYMYZ – BUÝSANJYMYZ”, “MUKADDESLIKLERE SARPA”, HEM-DE “GARAŞSYZLYK, BITARAPLYK – KALBYMYZYŇ JOŞGUNY” ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIKLERI

Ýakynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, “Edebiýat we sungat” gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde yglan edilen “Mirasymyz – buýsanjymyz”, “Mukaddesliklere sarpa”, hem-de “Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – kalbymyzyň joşguny” atly döredijilik...

25.02.2021
86

Bäsleşikler

«Parahatlyk ýürek aýdymy – Türkmenistan dostluk mekany» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň...

02.12.2020
37

Bäsleşikler

«Parahatlyk mekany – Bitarap Türkmenistan» atly döredijilik bäsleşigi

Şu gün Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi bilen bilelikde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli yglan edilen «Parahatlyk mekany – Bitarap Türkmenistan» atly döredijilik bäsleşiginiň jemini jemlemek we...

14.10.2020
28

Bäsleşikler

AGRONOM GYZ hekaýa

Okuwyny üstünlikli tamamlap, agronomlyk hünärine eýe bolan Güljanyň begenjinden ýaňa aýagy ýere degmeýän ýalydy. Ol ýokary okuw mekdebini tamamlap, öýlerine barýardy... Güljan uçar menzilinden çykanynda, özüne garaşyp duran ata-enesini görüp, has-da begendi. Olar bilen mähirli...