Soňky täzelikler

2023-NJI «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ÝYLY
28.12.2022
43

Bäsleşikler

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: ösüşiň röwşen ýoly» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistan» gazetiniň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Demokratik partiýasy bilen bilelikde yglan eden «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: ösüşiň röwşen ýoly» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Oňa ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin...

16.12.2022
38

Bäsleşikler

“Halkyň Arkadagly zamanasy” – ylham berýär ýüreklere” atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy hem-de Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 31 ýyllygy mynasybetli yglan edilen “Halkyň Arkadagly zamanasy” – ylham berýär ýüreklere” atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Hormatly...

20.05.2021
106

Bäsleşikler

“ARKADAGYŇ AK ŞÄHERI – AŞGABAT” ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Şu gün Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmen döwlet neşirýat gullugy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli “Arkadagyň...

17.04.2021
72

Bäsleşikler

“MIRASYMYZ – BUÝSANJYMYZ”, “MUKADDESLIKLERE SARPA”, HEM-DE “GARAŞSYZLYK, BITARAPLYK – KALBYMYZYŇ JOŞGUNY” ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIKLERI

Ýakynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, “Edebiýat we sungat” gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde yglan edilen “Mirasymyz – buýsanjymyz”, “Mukaddesliklere sarpa”, hem-de “Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – kalbymyzyň joşguny” atly döredijilik...

25.02.2021
163

Bäsleşikler

«Parahatlyk ýürek aýdymy – Türkmenistan dostluk mekany» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň...