Makalalar

2023-NJI «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ÝYLY
23.03.2023
24

Galkynyşly eýýamyň şöhratly menzilleri

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe agzybirligi, jebisligi ýaran edinip, halal zähmetden rysgal-bereket tapmagyň nusgasyny görkezýän halkymyz eşretli durmuşyň hözirini görýär. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen durmuşa geçirilýän işler...

09.03.2023
67

Двойной праздник

Газета "Нейтральный Туркменистан" 09.03.2023

08.03.2023
65

Mährem eneler sylaglandy

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly enelere hormatly Prezidentimiziň gymmat bahaly sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şu şatlykly...

07.03.2023
70

Ümmülmez dünýänem saňa deňeýän

Öňem bir akyldardan «Dünýä nirden başlanýar» diýip soranlarynda akyldar: «Dünýä eneden (enäniň gujagyndan) başlanýar» diýip jogap beripdir. Dogrudan-da, her bir çaga doglanyndan, ilki bilen, enäniň gujagyna berilýär, enesini görýär, ak süýdüni emip, mährem hüwdüsine maýyl...

04.03.2023
69

Halkyň hyzmatynda

Ýurdumyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynda öňe tutulýan meseleleriň biri bolup durýar. Paýtagtymyz Aşgabatdadyr sebitlerimizde halkymyzyň häzirki zamanyň eşretini görüp ýaşamagy üçin uly işler edilýär. Hormatly Prezidentimizdir Gahryman Arkadagymyzyň aladalary netijesinde şäherimiziň ýollaryndadyr şaýollarynda ýene-de...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: