Makalalar

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
08.12.2022
3

ARZUWLARYŇ WYSAL BOLÝAN ZAMANY

Bagtly döwletde arzuwlar hemişe wysal bolýar. Bu günki gün pederlerimiziň asyrlaryň dowamynda eden arzuw-islegleri amala aşdy. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy garaşsyz, özbaşdak döwletli bolmak arzuwyny öz eserlerinde beýan edip, halkymyzy agzybirlige, bir döwlete gulluk etmeklige...

07.12.2022
18

Прагматизм и дальновидность – путь к миру и развитию

За тридцать один год суверенного развития нейтральный Туркменистан наработал уникальный опыт в деле утверждения национальной государственности. Однако в течение этого периода вокруг вопроса национальной самобытности, как внутри страны, так и за её пределами были разные,...

03.12.2022
26

Agzybirligiň nyşany

Ýurdumyzda täze zamanada — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan dost-doganlyk ýoly Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bedew bady bilen öňe barýan Türkmenistanyň halkara derejesindäki abraýy artyp,...

01.12.2022
30

BEDEW BATLY ÖSÜŞLERIŇ BUÝSANJY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyndan kemal tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni bedew batly ösüşler bilen öňe alyp barýan Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda bu günki gün ýurdumyzyň abraý-mertebesi has-da artýar. Ösüşiň täze tapgyryna gadam basan döwletimiz...

30.11.2022
30

Halkymyzyň eşretli durmuşy döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de beýleki degişli guramalaryň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinden gelip çykýan wezipelere bagyşlanan maslahata edara-kärhanalaryň, guramalaryň işgärleri, ýaşuly nesliň...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: