Makalalar

2023-NJI «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ÝYLY
29.12.2022
101

Pederlerimiziň däpleriniň dowamaty

Ýakynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan taryhy wakanyň şaýady bolduk. Pederlerimiziň mukaddes däplerine eýerip, halkymyzyň isleg-arzuwlaryny, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň haýyşnamalaryny nazara alyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Ahal welaýatynyň...

15.12.2022
108

Ajap döwrüň belent wezipeleri

Halkymyzyň abadançylygy we Watanymyzyň gülläp ösüşi ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli oňyn özgertmeleriň baş maksadydyr. Bu syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, Türkmenistan ähli ugurlarda ajaýyp ösüşleri gazanýar. Jemgyýetimizde we ykdysadyýetimizde ýetilen belent sepgitler täze ösüşlere...

08.12.2022
142

ARZUWLARYŇ WYSAL BOLÝAN ZAMANY

Bagtly döwletde arzuwlar hemişe wysal bolýar. Bu günki gün pederlerimiziň asyrlaryň dowamynda eden arzuw-islegleri amala aşdy. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy garaşsyz, özbaşdak döwletli bolmak arzuwyny öz eserlerinde beýan edip, halkymyzy agzybirlige, bir döwlete gulluk etmeklige...

07.12.2022
208

Прагматизм и дальновидность – путь к миру и развитию

За тридцать один год суверенного развития нейтральный Туркменистан наработал уникальный опыт в деле утверждения национальной государственности. Однако в течение этого периода вокруг вопроса национальной самобытности, как внутри страны, так и за её пределами были разные,...

03.12.2022
134

Agzybirligiň nyşany

Ýurdumyzda täze zamanada — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan dost-doganlyk ýoly Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bedew bady bilen öňe barýan Türkmenistanyň halkara derejesindäki abraýy artyp,...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: