Makalalar

2024 - NJI «PÄHIM - PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY
19.10.2023
146

Döwletlilik ýörelgeleriniň rowaçlanýan eýýamy

Ata Watanymyzyň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýunyň öň ýanynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi berkarar ýurdumyzy ähli ulgamlarda dünýä nusgalyk derejede ösdürmek, zähmetsöýer...

18.10.2023
116

Beýik işlere buýsanýarys

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tutumlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda berkarar Watanymyz günsaýyn ösýär, özgerýär. Güneşli diýarymyzyň merjen paýtagtynda, Arkadag şäherinde hem-de sebitlerinde alnyp barylýan taryhy ähmiýetli işler ýurdumyzyň...

12.10.2023
125

Şa serpaýynyň eýelerine söz berýäris

Tolgundyryjy pursat Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli aladalaryny halkyna bagyş edýän hormatly Prezidentimize elmydama alkyşymyz çäksizdir. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň şanly toýuny türkmen halky agzybirlikde belläp geçdi. Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygynyň baýramy...

10.10.2023
131

Hemişelik baş maksat

Hormatly Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamy uly ösüşlere eýe bolýar. Halkymyzyň saglygyny goramak hem-de dürli keselleriň öňüni almak, adam ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, sagdyn durmuş ýörelgelerini jemgyýetimize ornaşdyrmak maksady bilen,...

06.10.2023
96

Geljegi görkana giňişleýin gatnaşyklar

Ajaýyp zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly öňdengörüjiligi bilen ýola goýlan, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän daşary syýasat netijesinde dünýä ýurtlaryna uzaýan dostluk ýollarymyz barha gülzarlyga beslenýär. Şol ýollaryň biri-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň dostlukly...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: