Makalalar

2023-NJI «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ÝYLY
21.01.2023
36

Demokratik özgertmelere tarap

Şu gün paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň, jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki maslahat geçirilýär. Habarçylarymyz maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň sebitlerinden gelen wekiller bilen duşuşyp, olaryň ýürek buýsançlaryny paýlaşdylar. Olaryň käbirini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik....

21.01.2023
29

Demokratik özgertmelere tarap

Şu gün paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň, jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki maslahat geçirilýär. Habarçylarymyz maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň sebitlerinden gelen wekiller bilen duşuşyp, olaryň ýürek buýsançlaryny paýlaşdylar. Olaryň käbirini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik....

17.01.2023
43

Bagtly ýyllara badalga

Eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary hem ýokary ruhubelentlik we çäksiz buýsanç duýgulary bilen täze ýyla gadam goýdy. Arka atylan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň...

17.01.2023
50

Halk bähbitli demokratik özgertmeler

2023-nji — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyny geçirdi. Maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň...

17.01.2023
42

На благо народа, общества и государства

На новом этапе развития независимого нейтрального Туркменистана – в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства продолжается поэтапная модернизация экономической, общественной и государственной жизни. В основе этих процессов – расширение механизмов гарантирования прав и свобод человека,...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: