Makalalar

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
27.10.2022
40

Gymmatly eser

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň XIV jildiniň çapdan çykmagy türkmen halkyna bahasyna ýetip bolmajak  sowgat boldy. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher, etrap komitetleriniň guramaklarynda bu ajaýyp kitaba bagyşlanyp, «Gymmatly eseriň sarpasy» ady...

27.10.2022
72

GOWŞAMAÝAN DEPGINDE

Güýzlük bugdaý ekişini Köneürgenç etrabynyň kärendeçi daýhanlary ýokary depginde geçirmek ugrunda alada edýärler. Häzirki wagtda howanyň amatly şertlerinde etrap boýunça meýilleşdirilen 17500 gektar ýerde bugdaý ekişini öz wagtynda tamamlamak üçin ähli tagallalar edilýär. Bu işlerde...

20.10.2022
42

Parahatçylygyň we ösüşiň binýady

Halkyň kalbyna hem aňyna unudylmajak döwür bolup, zer bilen ýazylýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Watanymyz beýik özgertmeleriň we ösüşiň ýoly bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ähli ugurlary gurşap alýan giň gerimli...

19.10.2022
187

Ösüşleriň gözbaşy — Watana söýgi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda halkymyz uly joşgun, ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk şanly baýramyny belläp geçdi. Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda geçirilen Döwlet Maslahatynda çykyş eden hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň halkymyzyň ýüreginde Watana bolan...

12.10.2022
27

Baýramçylyk dabarasy

Öňňin ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly bellenip geçildi. Bu sene mynasybetli biziň welaýatymyzda hem saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň işgärleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk çäreleri giň gerimde ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: