Makalalar

2024 - NJI «PÄHIM - PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY
09.03.2024
69

Baýramçylyk şatlyk-şowhuna beslendi

Halkara zenanlar güni bolan 8-nji mart baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Boldumsaz etrap komiteti ilkinji guramalarynyň işjeň zenan agzalarynyň, ýaşuly hem-de köpçagaly eneleriň, öý hojalykçy gelin-gyzlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň rowaçlyklaryna TDP-niň...

07.03.2024
84

Döwletli maslahat — ilhalar işleriň başlangyjy

Ogulnur ANNADURDYÝEWA, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň partiýa guramaçysy. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 22-nji fewralynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we...

06.03.2024
82

Täze menzillere badalga

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde döwletiň we jemgyýetiň bilelikdäki tagallalarynyň ähmiýeti» ady bilen maslahat geçirildi. Ony welaýat häkimligi hem-de jemgyýetçilik guramalary bilelikde gurady. Welaýat häkimliginiň, edara-kärhanalaryň, guramalaryň...

28.02.2024
105

Alajam — ak arzuwym

Heniz orta mekdebi tamamlamandym. Okuw derslerinden alan bäşliklerimi buşlamaga howlugyp öýümize golaýlanymda, derwezämiziň öňünde ak guw ýaly lowurdap duran ulaga gözüm düşdi. Ulagyň täzejedigi görnüp durdy. Men çalt-çalt ädimläp, öýümize girmäge howlukdym. Niýetim, bu günki...

22.02.2024
97

Syýasy işjeňlik — ösüşiň baş maksady

Halkyň bähbitlerini araýan syýasy partiýalaryň hatarynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasy täze taryhy döwürde hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatyny giňden wagyz etmekde uly syýasy güýje eýedir. Demokratik partiýa jemgyýetçilik pikirini emele getirmek arkaly ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny, hemişelik...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: