04.03.2023
273

Halkyň hyzmatynda

Ýurdumyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynda öňe tutulýan meseleleriň biri bolup durýar. Paýtagtymyz Aşgabatdadyr sebitlerimizde halkymyzyň häzirki zamanyň eşretini görüp ýaşamagy üçin uly işler edilýär. Hormatly Prezidentimizdir Gahryman Arkadagymyzyň aladalary netijesinde şäherimiziň ýollaryndadyr şaýollarynda ýene-de...

07.03.2023
374

Ümmülmez dünýänem saňa deňeýän

Öňem bir akyldardan «Dünýä nirden başlanýar» diýip soranlarynda akyldar: «Dünýä eneden (enäniň gujagyndan) başlanýar» diýip jogap beripdir. Dogrudan-da, her bir çaga doglanyndan, ilki bilen, enäniň gujagyna berilýär, enesini görýär, ak süýdüni emip, mährem hüwdüsine maýyl...

08.03.2023
335

Mährem eneler sylaglandy

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly enelere hormatly Prezidentimiziň gymmat bahaly sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şu şatlykly...

09.03.2023
290

Двойной праздник

Газета "Нейтральный Туркменистан" 09.03.2023

23.03.2023
291

Galkynyşly eýýamyň şöhratly menzilleri

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe agzybirligi, jebisligi ýaran edinip, halal zähmetden rysgal-bereket tapmagyň nusgasyny görkezýän halkymyz eşretli durmuşyň hözirini görýär. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen durmuşa geçirilýän işler...

26.04.2023
191

Halk häkimiýetliligini berkitmekde täze ädim

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýaňy-ýakynda Halk Maslahatynyň mejlisi boldy. Bu möhüm çäre hakda gürrüň açylanda, ilki bilen, Gahryman Arkadagymyzyň häzirki döwrüň içeri hem daşary syýasatynyň hemme taraplaryna içgin...

27.04.2023
192

Döwür galkynyşly, göwün ganatly

Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler döwletimizi dünýä ýaň salýan uly ösüşlere besleýär, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulanmagyna itergi berýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe syýasy, durmuş-ykdysady we...

27.04.2023
186

Halkymyzyň buýsanjy

Bu günki gün her bir türkmenistanlynyň ýüregi ýurdumyzyň baş şäherine bolan egsilmez buýsanç duýgulary bilen gurşalandyr. Çünki gözel paýtagtymyzyň nurana keşbinde eziz Watanymyzyň ýetýän belent sepgitleriniň, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda eşretli ýaşaýşynyň özboluşly beýany...

27.04.2023
183

Işjeňlik ýagdaýynda geçýär

Şu günler Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. Hasabat-saýlaw ýygnaklary TDP-niňBoldumsaz etrap komitetiniň ilkinji guramalarynda hem ýokary guramaçylyga eýe bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň ösüşlere beslenýän döwlet syýasatyny wagyz-nesihat etmek, durmuşa...

04.05.2023
578

Magtymguly, sözlär tili türkmeniň

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyran beýik işleri, taýsyz tagallasy, çuňňur paýhasa esaslanýan taryhy çözgütleri netijesinde türkmeniň ruhy jebisliginiň, bitewüliginiň mukaddes arzuwyny gursagynda göteren beýik şahyrymyz Magtymguly...

04.05.2023
209

Nesilleriň saglygy — halkyň bagtyýarlygy

Gahryman Arkadagymyzyň yhlasyndan kemal tapan Arkadag şäherinde bina edilýän desgalar ulus-ilimiziň buýsanjyna öwrülýär. Hormatly Arkadagymyzyň sahawaty esasynda ýurdumyzda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işi üstünlikli ýola goýuldy. Ýaş nesilleriň...

11.05.2023
268

Ýurdumyzyň mukaddes sütünleri

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň parahatçylyk söýüjilik syýasatyny, pederlerimizden miras galan däp-dessurlarymyzy we ahlak gymmatlyklarymyzy, ýurdumyzyň eýe bolan ösüşiniň belent sepgitlerini dünýä...

11.05.2023
215

Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde

Toýlary toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda agzybirligiň, jebisligiň, zähmetsöýerligiň nusgasyny görkezýän halkymyz kalplary çäksiz buýsanç duýgularyna eýe edýän ajaýyp baýramy — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi uly dabaralara besleýär. Ýurdumyzda...

11.05.2023
172

Sportdaky belent sepgitler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda her bir adamyň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegi, sport bilen meşgullanmagy, sagdyn hem eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertler döredilen. Arkadagly Serdarymyz ilatymyzyň saglygynyň...

11.05.2023
176

Hasabat-saýlaw ýygnaklary geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ägirt uly ösüşler gazanylýar. Bu döwür taryhy özgertmeleriň döwrüne öwrülýär. Özgertmeler ähli ugurlary, ähli ulgamlary gurşap alýar. Arkadagly Serdarymyz geljekde bitirilmeli işlere ýol görkezýär....

09.05.2023
268

Maslahat geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Arkadagly Serdarymyzyň ösüş-özgerişli ýoly bilen» şygar astynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň (TDP) Aşgabat şäher komitetiniň «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» DK-nyň bilelikde geçiren çäresine nebitgaz toplumynyň demokratik...

12.05.2023
238

Новая эпоха: приоритетные задачи дипломатии

Каждое время в определённой степени накладывает печать на историю, судьбу и жизнь человечества. Однако под этим подразумеваются реалии того или иного хронологически обособленного периода, которые в свою очередь подвержены влиянию тенденций глобального развития и конъюнктуры...

12.05.2023
341

НА ПРИНЦИПАХ ДЕМОКРАТИИ

В жизни Демократической партии Туркменистана сейчас ответственный период – проходят отчётно-выборные собрания. Во время этой важной общественно-политической кампании партийные комитеты подводят итоги работы, намечают конкретные задачи по реализации «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в...

13.05.2023
252

Döwrüň derwaýys wezipeleri

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan çuňňur oýlanyşykly döwlet syýasaty we üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli maksatnamalar Watanymyzyň berkararlygyny, halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde 20-nji aprelde geçirilen...

16.05.2023
348

Parahat durmuşyň aýdyň ýoly

Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy — bu iki mukaddeslik halkymyzy parahat durmuşa, bagtyýar ýaşaýşa, döredijilikli zähmete ruhlandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu gün bagtyýar türkmen halky ýaşyl Baýdagyň astynda yhlasly zähmet çekýär, gurýar we täze taryhyny...

18.05.2023
291

Watan baýdagy — Döwlet mertebesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe asuda asmanymyzda buýsanç bilen parlaýan ýaşyl Tugumyz türkmeniň döwletlilik barada köpasyrlyk arzuwynyň hasyl bolmagydyr, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň hem-de Bitaraplygynyň esaslarynyň mizemezliginiň, jebis halkymyzyň parahatçylyk döredijilik, ynsanperwerlik we hoşniýetlilik maksatlaryna hemişe...

25.05.2023
289

Döwür we partiýa guramasy

Işjeňligiň täzeçil nusgasy Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly möhüm taryhy wakalara baý bolmak bilen, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň rowaçlanýan ýyllarynyň biri hökmünde şöhratlanýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiz Arkadagly...

01.06.2023
275

Şanly ýylyň ösüş-özgerişli ýoly bilen

Şanly wakalara beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly özüniň halk bähbitli çözgütleri bilen taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazylýar. Şunda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisini...

15.06.2023
228

Dünýäde ykrarly Watan

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän parahatçylyk döredijilige we ösüşe gönükdirilen içeri we daşary syýasatymyz, döwlet, halk, umumadamzat bähbitli beýik işler, halkara ähmiýetli taslamalar, düýpli özgertmeler, watansöýüjilikli...

20.06.2023
241

Ak bugdaýym — baýlygym

Türkmenlerde: «Ýykylsaň, ýere ýapyş», «Ýere der siňdiren – ýerden zer alar», «Daýhandan hereket – ýerden bereket» diýen ýaly nakyla öwrülen aýtgylar bar. Halkymyzyň döwletlilik ýörelgeleriniň biri-de baş saglygy bilen saçaklarynyň mele-myssyk çörekden dolup durmagyny durmuşyň...

08.07.2023
204

Kämilligiň nusgasy

Bagtyýar günlerimize bagtyň nuruny çaýýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyz berk binýatly maksatnamalaryň esasynda gysga döwrüň içinde tanalmaz derejede özgerdi. Bu günki gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

11.07.2023
179

Sport bäsleşigi

Eziz Diýarymyzda çagalaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak babatda alnyp barylýan syýasat halkara derejesinde goldanylýar. Türkmenistanda eneligi we çagalygy kanuny esasda goramaga, çagalaryň ukyplarynyň ösdürilmegine gönükdirilen işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ýaş nesliň beden we ruhy taýdan...

15.07.2023
250

Bagtyýar zamananyň röwşenligi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygara laýyklykda, ýurdumyzda uly üstünlikler gazanylýar. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde, sanly ulgamy ösdürmekde, täze...

20.07.2023
249

Arkadag şäheri — bagtyň mekany

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde, sebitde ilkinji «akylly» şäheriň — Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurlup ulanylmaga berilmegi tutuş halkymyzy buýsandyrdy. Halkymyzda ýol, köpri gurmak, bina galdyrmak sogap iş hasaplanýar. Bu düşünje asyrlaryň dowamynda sünnälenip, asylly...

10.08.2023
164

Syýasy işjeňlik: aýdyň wezipeler, anyk maksatlar

Döretmek ýoly bilen belent maksatlara tarap ynamly öňe barýan ýurdumyzda durmuş syýasatyny, ykdysady-medeni özgerişleri, halkyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge gönükdirilen wezipeler häzirki döwrüň baş maksady bolup durýar we ony amala aşyrmakda, durmuş hakykatyna öwürmekde...

15.08.2023
146

Bagtymyň gözbaşy

(Hekaýa) Tomsuň jokrama yssy howasyna garamazdan, mekdebiň howlusyndaky uçurymlar bu gün has-da şadyýandylar, degşip-gülüşýärdiler. Tamamlaýjy synaglardan üstünlikli geçip, orta bilim baradaky şahadatnamany dabaraly ýagdaýda ellerine alan ýaşlaryň göwünleri al asmanda pelpelleýärdi. Olaryň her biriniň kalbynda...

17.08.2023
147

Halk Maslahaty: demokratik ýörelgeleriň kämil nusgasy

Möhüm wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine häzirki wagtda welaýatymyzda hem ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Gahryman Arkadagymyzyň bu babatda öňde goýan wezipelerine amal etmek, ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, «Daşoguz...

23.08.2023
163

Rowaçlyga beslenýän ulgam

Täze taryhy döwrümizde ýurdumyzda sporta we bedenterbiýä aýratyn üns berlip, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmakda, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary netijeli sporty wagyz etmekde guwandyryjy işler durmuşa geçirilýär. «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda hem...

23.08.2023
179

Söz sungatynyň täji

Düýn Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Pähim-paýhas ummany — Arkadag hem Pyragy» atly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahat türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk...

24.08.2023
202

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna

Belent maksatlaryň ýoly bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Watan diňe halky bilen Watandyr!, Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygary baş ýörelgä öwren hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli içeri syýasaty netijesinde amala aşyrylýan ägirt uly...

26.08.2023
657

Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz

Bu günki gün merdana halkymyz ata-babalarymyzyň arzuwlan mukaddes Garaşsyzlygyna, hemişelik Bitaraplygyna eýe bolup, özüniň Türkmenistan atly berkarar döwletini gaýtadan gurdy. Umumadamzat pelsepesiniň iň bir arzyly gymmatlygy bolan Garaşsyzlyk halkyň, Watanyň barlygydyr. Halklaryň öz ykbalyny erkin...

26.08.2023
367

Hyzmatdaşlyk — ösüşiň nusgasy

Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp, daşary syýasatyny hyzmatdaşlygyň netijeli usullary arkaly ösdürýär. Döwletiň bu ugurdaky Konsepsiýasy dünýä giňişliginde eziz Watanymyzyň ornuny has-da berkidip, abraýyny barha ýokarlandyrýar. Ýurdumyzyň dünýä döwletleri, halkara guramalary bilen özara gatnaşyklaryny...

22.06.2023
313

Çykyş etmek sungaty

                                               ...

28.08.2023
396

Söz ussadyna belent sarpa

Esenguly etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň akyldar şahyrymyza bagyşlap döreden «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgusynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdik. Oňa...

06.09.2023
121

Oba hojalygynda jogapkärli möwsüm

Şu gün welaýatymyzda güýzlük bugdaý ekişine girişilýär Arkadagly Serdarymyzyň ak patasy bilen şu gün ýurdumyzyň ak ekin ussatlary güýzlük bugdaý ekişine girişýärler. Bu jogapkärli möwsüme welaýatymyzyň edermen oba zähmetkeşleri ýokary taýýarlyklar bilen geldiler. Galla —...

07.09.2023
205

Bagtyýar we abadan durmuşymyzyň binýady

Bagtyýar, eşretli, abadan hem asuda durmuşyň eýesi bolan türkmen halky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda taryhy ösüşleriň şaýady bolup, toý-baýramlaryny uludan toýlaýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen...

14.09.2023
111

Mizemezligiň berk sütüni

Garaşsyzlyk ýyllarynda, aýratyn hem, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwlet başyna geçen günlerinden Türkmenistan köpugurly ösüşleriň, beýik özgertmeleriň ýoluna düşendigini bütin dünýä aýan etdi. «Güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek, biz ylmyň iň...

14.09.2023
170

Ýollarymyz asuda, illerimiz aman bolsun!

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gyzylarbat etrap komitetiniň, etrabyň polisiýa bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda welaýat maliýe-ykdysady orta...

21.09.2023
145

Taryhy ähmiýetli nusgalyk mekdep

Naýbaşy baýramymyzyň barha ýakynlaşýan günlerinde bolup geçýän şanly wakalar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň senenamasyna altyn harplar bilen ýazylýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Bilimler we talyp ýaşlar güni...

21.09.2023
141

Döwletiň berkararlygy — halkyň bagtyýarlygy

Ajaýyp döwrümizde bedew batly ösüşler bilen öňe barýan merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda agzybirligiň nusgasyny görkezip, mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyny mynasyp sowgatlar bilen garşylaýar. Tutuş ýurdumyzda şöhratly baýramyň şanyna ulanylmaga berilýän hem-de...

21.09.2023
207

Ak ýollara asudalyk ýaraşýar

Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmeklige degişli işleri durmuşa geçirmekde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny we ýol hereketiniň kadalaryny kesgitleýän beýleki hukuk namalary möhüm kadalaşdyryjy binýat bolup hyzmat edýär. Bu Kanun döwletimiziň çäginde ýol hereketiniň...

21.09.2023
132

Milli mukaddeslik

1991-nji ýylyň altyn güýzünde gazanylan Garaşsyzlyk halkymyzyň parahatçylyk söýüjilik ýörelgesini dünýäde giňden dabaralandyrmagyna ýardam eden mukaddeslikdir. Türkmenistan hut Garaşsyz döwlet derejesine eýe bolandan soň, öz maksatlaryny, ýörelgelerini dünýä bileleşigine aýan etmäge mümkinçilik gazandy. Halkara gatnaşyklaryň...

04.10.2023
114

Независимость: исторический путь национального развития

Ата Сердаров, председатель Демократической партии Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Газета "Нейтральный Туркменистан" 04.10.2023 г

05.10.2023
316

Pyragy — parasatyň şamçyragy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 17-nji awgustynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyranda Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň 2024-nji ýylda belleniljek doglan gününiň 300 ýyllyk dabarasyna taýýarlyk çärelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini nygtady....

05.10.2023
142

Döwrümizi beýgeldýän şanly wakalar

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler, düýpli özgertmeler, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýan şan-şöhratly wakalar türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!», Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky...

05.10.2023
179

Tebigat — biziň öýümiz

Eziz Diýar gül açýar Ynsan durmuşyny gözel tebigatsyz göz öňüne getirmek çetin. Adamlar tebigatyň döredýän gözelligine buýsanyp, oňa eýeçilik gözi bilen garap gelýärler. Olar ir döwürlerden bäri tebigat bilen dostlaşypdyrlar, ýaplaryň, salmalaryň boýuna saýalyk, miweli...

10.10.2023
167

Hemişelik baş maksat

Hormatly Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamy uly ösüşlere eýe bolýar. Halkymyzyň saglygyny goramak hem-de dürli keselleriň öňüni almak, adam ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, sagdyn durmuş ýörelgelerini jemgyýetimize ornaşdyrmak maksady bilen,...

25.09.2023
113

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Roza Rahymowa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň jogapkär işgäri “Biznes reklama” gazeti 25.09.2023 ý

12.10.2023
147

Şa serpaýynyň eýelerine söz berýäris

Tolgundyryjy pursat Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli aladalaryny halkyna bagyş edýän hormatly Prezidentimize elmydama alkyşymyz çäksizdir. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň şanly toýuny türkmen halky agzybirlikde belläp geçdi. Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygynyň baýramy...

18.10.2023
147

Beýik işlere buýsanýarys

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tutumlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda berkarar Watanymyz günsaýyn ösýär, özgerýär. Güneşli diýarymyzyň merjen paýtagtynda, Arkadag şäherinde hem-de sebitlerinde alnyp barylýan taryhy ähmiýetli işler ýurdumyzyň...

06.10.2023
123

Geljegi görkana giňişleýin gatnaşyklar

Ajaýyp zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly öňdengörüjiligi bilen ýola goýlan, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän daşary syýasat netijesinde dünýä ýurtlaryna uzaýan dostluk ýollarymyz barha gülzarlyga beslenýär. Şol ýollaryň biri-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň dostlukly...

19.10.2023
175

Döwletlilik ýörelgeleriniň rowaçlanýan eýýamy

Ata Watanymyzyň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýunyň öň ýanynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi berkarar ýurdumyzy ähli ulgamlarda dünýä nusgalyk derejede ösdürmek, zähmetsöýer...

26.10.2023
163

Demokratik ýörelgeler dabaralanýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli ýoluny kämil dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatyny pugtalandyrmak parahatçylyk söýüji, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça giň gerimli maksatnamalar üstünlikli durmuşa...

26.10.2023
182

Beýik işler bilen şöhratlanýan döwür

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri asyrlardan gözbaş alyp, geljege uzaýan, agzybirligimize we jebisligimize daýanyp, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işlerimiz bilen şöhratlanýan döwürdir» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 24-nji sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde...

02.11.2023
134

Ekologiýa abadançylygyna goşant

Bitarap Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde hem-de bütindünýä we sebit forumlarynyň çäklerinde tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmak boýunça döredijilikli başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär. Dünýä jemgyýetçiligi ýurdumyzyň ekologiýa, daşky gurşawy goramak, suw serişdelerini aýawly saklamak we rejeli...

28.11.2023
100

Abadançylyk we parahatçylyk

Täze taryhy eýýamda eziz Watanymyz saýlap alan döredijilikli daşary syýasy ugry bilen ýagty geljege barýar. Türkmenistan Aziýa-Ýuwaş umman sebiti, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa we Amerika ýurtlary, Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri, Garaşsyz...

30.11.2023
163

Tagallalar — halkyň bähbidine

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlary esasynda Watanymyzyň ösüşleriniň binýady barha pugtalandyrylýar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolmak bilen, Watanymyzyň halkara abraýynyň we şan-şöhratynyň artmagyna giň ýol...

14.12.2023
100

Döwletli ýörelgelerden ruhlanyp

Döwletli Diýarymyzyň okgunly ösüşlerinde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň iňňän uly paýy bar. Türkmenistanyň Demokratik partiýasy şolaryň arasynda iň irki döredilenidir. Syýasy partiýa indi 32 ýyldan bäri hereket edip gelýär. Bu partiýanyň netijeli...

14.12.2023
126

Parahatçylygyň kepili

Bitarap Türkmenistan Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda halkara giňişlikde sebit, yklym, umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar bilen yzygiderli çykyş edýär. Ýurdumyzyň Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak, öňüni alyş diplomatiýasy, derwaýys sebit meseleleri boýunça daşary syýasy başlangyçlary Birleşen Milletler...

12.12.2023
118

Bagtly geljegiň kepili

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 50-nji ýubileý mejlisinde guramanyň şol wagtky agza ýurtlarynyň 185-siniň biragyzdan ykrar etmeginde hemişelik bitaraplyk derejesiniň berilmegi we onuň taryhy Kararnama bilen berkidilmegi ýurdumyzyň daşary syýasatynda gazanan iň uly...

21.12.2023
112

Işjeňligiň döwrebap nusgasy

Döwlet bilen jemgyýetiň berk sazlaşygy demokratik ösüşiň esasy binýadydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň şan-şöhratynyň Ýer ýüzünde has-da belende galmagynyň hatyrasyna jemgyýetde wagyz-nesihat, terbiýeçilik we ideologiýa işini alyp barmakda...

28.12.2023
106

Umumadamzat bähbitli başlangyçlaryň dabaralanmasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe taryhy ösüşlere hem-de özgertmelere besläp, bedew badynda öňe alyp barýan hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň maksady halkara hukugyň kadalaryna hem-de borçnamalaryna gyşarnyksyz...

03.01.2024
110

Arzyly sepgitleri nazarlap

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp netijelere, guwandyryjy zähmet üstünliklerine beslenen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly tamamlandy. Bu şanly ýyl Watanymyzyň ýüregi — merjen paýtagtymyz Aşgabat, döwlet ähmiýetli Arkadag şäheri bilen birlikde, ýurdumyzyň welaýatlarynda...

04.01.2024
127

Üstünliklere beslenen ýyl

«Günüň gowy bolanda, wagta salym ýok» diýleni. Hormatly Prezidentimiziň teklibi, halk köpçüliginiň biragyzdan goldawy bilen, 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylany ýaňy ýalydy welin, eýýäm bir ýyl geçipdir. Ýöne taryh üçin bu...

03.01.2024
121

Новая эпоха: высокая цель и достижения

Независимый нейтральный Туркменистан уверенно продвигается по пути масштабных преобразований, которые впишут яркие страницы в историю эры Возрождения новой эпохи могущественного государства. Преобразовательные процессы затронули все сферы жизни государства и общества. Особенно на передний план выдвинулась...

06.01.2024
165

Üstünliklere beslenen ýyl

2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda türkmen halkynyň döwlet gurluşy babatda köpasyrlyk taryhynda toplan tejribesini hemmetaraplaýyn nazara alnyp, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi. Bu bolsa ýurdumyzyň döwlet hem-de jemgyýetçilik-syýasy gurluşyny kämilleşdirmegiň ýolunda...

18.01.2024
164

Belent ynama ygrarly nesil

Döwrüň bedew batly ösüşleri bu günki gün hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda täze üstünlikler, rowaçlyklar bilen has-da öňe ilerleýär. Şeýle ösüşleriň esasy daýanjy bolsa bagtyýar ýaşlardyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň giň garaýyşlara hem-de...

23.01.2024
93

Kämilligi nazarlaýan möhüm özgertmeler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir ýyly şan-şöhrata beslenýär. Üstünlikli jemlenen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly hem jemgyýetimizi, döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik ulgamlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreler, ýurdumyzyň gülläp ösüşleri bilen bagly möhüm wakalara baý body....

25.01.2024
106

Döretmek — döwletlilikden nyşan

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda çeper döredijilige uly sarpa goýulýar. Gündogaryň akyldary hem-de beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly toýuna barylýan günlerde çeper döredijilige aýratyn uly ähmiýet...

25.01.2024
135

Ýüreklerde ýer alan şanly wakalar

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň halkymyza gowuşmagy, 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmegi täze ýylyň bosagasynda her bir türkmenistanlyny begendiren, buýsandyran şanly wakalar bolup, kalplarda müdimilik orun...

01.02.2024
96

Bugdaýyň idegi ýetirilýär

Köneürgenç etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň zähmetsöýer kärendeçileri gyş paslynyň häzirki döwründe her bir güni netijeli peýdalanyp, geçen ýylyň güýzünde ekiş geçirilip, kadaly gögeriş alnan 1450 gektar meýdanda bugdaýyň ideginiň möwsümleýin çärelerini berjaý etmekde gaýratly zähmet...

03.02.2024
106

Şu günki üstünlikler — beýik geljegiň buşlukçysy

Döwleti, jemgyýeti dolandyrmakdaky her bir başlangyç üstünliklere ýetmegiň badalgasydyr. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan ösüş maksatnamalaryny ilerletmegiň esasy şerti möhüm başlangyçlar bilen hereketleri, işleri has çaltlandyrmakdyr. Şoňa görä, Arkadagly Gahryman Serdarymyz maksatnamalaýyn ösüşiň her bir...

08.02.2024
113

Döwletiň ynsanperwerlik ýörelgeleri

Halkymyzyň ynsanperwerlik, mätäji goldamak ýaly milli ýörelgeleri täze taryhy döwürde döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda giň gerime eýe bolýar. Diňe bir Arkadag şäherindäki Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde döredilen amatly şertler, giň mümkinçilikler...

08.02.2024
125

Arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýip atlandyrylan 2024-nji ýylda hem ýurdumyz üstünliklere beslenýär. Şygyryndan äşgär bolşy ýaly, üstümizdäki ýyl beýik şahyrymyz Magtymguly Pyraga uly...

13.02.2024
108

Ak bugdaýyň Watanynda toý bu gün

Gadymy mekan 2023-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň öňdebaryjy etraby diýlip yglan edildi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp ýörelgesine esaslanýan maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň...

15.02.2024
114

Döwletliligiň mizemez binýady

Her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni türkmen diplomatlaryna we olaryň alyp barýan asylly işlerine döwlet derejesinde goýulýan belent sarpanyň nyşanydyr. Berkarar Watanymyz üstünlikli durmuşa geçirýän daşary syýasatynda Milli Liderimiziň başlangyjy bilen dünýäde...

15.02.2024
153

Beýik üstünliklere ruhlandyrýan ajaýyp eser

Berkarar ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm ähmiýetli wakalary bilen şöhratlanan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň uly ruhy joşguna beslenip tamamlanan günlerinde hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň çapdan çykmagy göwünlerimizi ganatlandyrdy. Arkadagly Gahryman...

22.02.2024
97

Syýasy işjeňlik — ösüşiň baş maksady

Halkyň bähbitlerini araýan syýasy partiýalaryň hatarynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasy täze taryhy döwürde hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatyny giňden wagyz etmekde uly syýasy güýje eýedir. Demokratik partiýa jemgyýetçilik pikirini emele getirmek arkaly ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny, hemişelik...

28.02.2024
105

Alajam — ak arzuwym

Heniz orta mekdebi tamamlamandym. Okuw derslerinden alan bäşliklerimi buşlamaga howlugyp öýümize golaýlanymda, derwezämiziň öňünde ak guw ýaly lowurdap duran ulaga gözüm düşdi. Ulagyň täzejedigi görnüp durdy. Men çalt-çalt ädimläp, öýümize girmäge howlukdym. Niýetim, bu günki...

06.03.2024
82

Täze menzillere badalga

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde döwletiň we jemgyýetiň bilelikdäki tagallalarynyň ähmiýeti» ady bilen maslahat geçirildi. Ony welaýat häkimligi hem-de jemgyýetçilik guramalary bilelikde gurady. Welaýat häkimliginiň, edara-kärhanalaryň, guramalaryň...

07.03.2024
84

Döwletli maslahat — ilhalar işleriň başlangyjy

Ogulnur ANNADURDYÝEWA, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň partiýa guramaçysy. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 22-nji fewralynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we...

09.03.2024
69

Baýramçylyk şatlyk-şowhuna beslendi

Halkara zenanlar güni bolan 8-nji mart baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Boldumsaz etrap komiteti ilkinji guramalarynyň işjeň zenan agzalarynyň, ýaşuly hem-de köpçagaly eneleriň, öý hojalykçy gelin-gyzlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň rowaçlyklaryna TDP-niň...

15.03.2024
70

Parahatçylyk döredijilikli syýasat we döwrüň aňyýeti

Türkmenistan Garaşsyzlyk ýolunda döwletliligiň esaslaryny pugta kemala getiren ýurt hökmünde tanalýar. Şol esaslary hukuk we syýasy-jemgyýetçilik taýdan yzygiderli kämilleşdirmek bütin dünýäde dowam edýän özgerişler bilen hem baglydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, hormatly Prezidentimiz...

19.03.2024
76

Nowruz geldi ilime

Nowruz baýramyny bellemek öz gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdyp, indi ençeme asyrlardan bäri uludan bellenilip gelinýär. Magtymguly Pyragynyň: «Gelse Nowruz äleme, reň kylar jahan peýda» diýip belleýşi ýaly, Nowruzda tebigatda hakyky janlanyş başlanýar. Täzeçilligi buşlaýan...

21.03.2024
61

Nowruz däp-dessurlary

Ata-babalarymyz Nowruz baýramyny dabaraly belläp geçipdirler. Gündogar halklarynyň köpüsinde Nowruz gije bilen gündiziň ýazky deňleşýän wagty mart aýynyň 21-i — Täze gün diýen manyny aňladýar. Gije-gündiziň ýazky deňleşmesinden soň, tebigatda janlanma, ösümlik, haýwanat dünýäsinde oýanyş,...

23.03.2024
64

Berekediň egsilmesin, topragym!

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi, il sylagly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen gowaça ekişine girişen Balkan welaýatynyň pagtaçy daýhanlary möwsümde kuwwatly traktorlara tirkelen ekijileriň 30-syny bökdençsiz işlederler. Olaryň saz işlemegi üçin önümçilik birleşiginde döredilen tehniki taýdan hyzmat...

27.03.2024
67

Änew — gadymy medeniýetiň mekany

Türkmen topragynda togsan dolup, ýere ýyly girmegi bilen, tebigat gaýtadan janlandy. Bahar bagtly pursatlary goýnuna dolduryp, älem gözellikleriniň dürüni ykbalymyza bagyş edip, bosagamyzdan ätledi. Al-elwan güllere, lälezarlyga beslenen baharyň nurana günleri bagtly seneleri we wakalary...

28.03.2024
58

Beýik başlangyçlar rowaç alýar

Parahatçylygyň aýdyň ýoly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Garaşsyz Türkmenistanymyzyň BMG tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp ýöredýän öňdengörüjilikli daşary syýasaty rowaç alýar. Türkmenistan döwletimiz tarapyndan öňe...

28.03.2024
59

Türkmenistan — sport ýurdy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe güneşli Diýarymyz dünýäde sportuň rowaçlanýan, olimpiýa hereketiniň we halkara hyzmatdaşlykda parahatçylygyň, hoşniýetliligiň ileri tutulýan ýurdy hökmünde ykrar edilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan iri halkara ýaryşlaryň, çempionatlaryň yzygiderli geçirilýän ýurdy bolmak...

04.04.2024
40

Sagdynlyk — bagtyýarlyk

Garaşsyz döwletimizde Bütindünýä saglyk güni uly ruhubelentlikde bellenilip geçilýär. Türkmen halky hemişe ynsan saglygyna, sagdyn durmuşa uly üns berip gelipdir. “II saglygy — ýurt baýlygy”, “Saglygym — baýlygym”, “Saglygyň gadryn bilgil, hasta bolmasdan burun” diýen...

03.04.2024
53

Şähere görk goşan mukaddes ymarat

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze metjidiň açylmagy we ol ýerde Gahryman Arkadagymyzyň agzaçar sadakasyny bermegi täze taryhy döwrümizde halkymyzyň medeni we...

16.04.2024
17

Ýaz möwsümi gyzyşýar

Köneürgenç etrabynyň Maslahat daýhan birleşigi boýunça «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda 1500 gektar meýdanda gowaça ekişini geçirmek meýilleşdirilýär. Pagtaçy kärendeçileriň yhlasly zähmeti netijesinde, ekişe irgözinden taýýarlyk çäreleri talabalaýyk alnyp baryldy. Jogapkärli möwsüm bolan gowaça ekişine...