16.08.2022
34

Bir dutaryň taryhy

(Bolan waka) Diňe bir dutaryň şirin owazyny däl, eýsem, dutar hakyndaky söhbetleri diňlemek hem diýseň ýakymly. Özüm-ä ýaşlygymdan bäri aýdym-sazdan, dutardan gürrüň açylsa, ony höwes bilen, soňuna çenli diňleýän. Soňam uzak wagtlap onuň täsirinden çykyp...

18.08.2022
36

Özgertmeler — üstünliklere badalga

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda amala aşyrylýan beýik işler barha rowaçlanýar. Ildeşlerimiz ata Watanymyzyň kuwwatlanmagyna, mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen beýik işlere goşant goşmagy özleriniň raýatlyk borjy hasaplaýarlar. Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasyndan badalga alýan giň gerimli maksatnamalary,...

19.08.2022
51

Ulag ulgamyndaky başlangyçlar rowaçlanýar

Düýn Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň hem-de Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň we ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň...

23.08.2022
45

Garaşsyz Watanym, Türkmenistanym!

Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelge esasynda durmuşa ornaşdyrylýan giň möçberli maksatnamalardan, ykdysadyýetiň, syýasatyň, medeniýetiň dürli ugurlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmelerden ruhlanýan halkymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk toýuny mynasyp garşylamak ugrunda tutanýerli zähmet çekýär. Garaşsyzlyk...

23.08.2022
29

Hazaryň behişdi kenarynda

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda syýahatçylyk ulgamynda hem uly işler amala aşyrylýar. Munuň şeýledigini üstünlikli ösdürilýän, dünýä nusgalyk taslamalaryň biri bolan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň mysalynda-da görmek bolýar. Bary-ýogy on...

25.08.2022
32

GALKYNYŞLY MENZILLERE BADALGA

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» geljek 30 ýylda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginlerde ösdürmegi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe wezipeleri ýerine...

01.09.2022
52

GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY TOÝY

31 ýyl mundan ozal ýurt Garaşsyzlygyna eýe bolmagymyz milli taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy. Bu şanly toý mynasybetli aýdym-sazly çäreleriň, bäsleşikleriň geçirilmegi, medeni-durmuş maksatly ajaýyp binalaryň açylmagy ýa-da düýbüniň tutulmagy, halkara maslahatlardyr sergileriň guralmagy, halk...

08.09.2022
43

Garaşsyzlygyň gadyr-gymmaty

Garaşsyzlyk her bir millet, her bir ynsan üçin iň eziz hem arzyly mukaddeslikdir. Garaşsyzlyk halkyň çüwen bagty, göterilen ykbaly, Ýer ýüzünde belent mertebeli ýaşamagyň kepilnamasydyr. Mundan 31 ýyl öň türkmen taryhynda täze bir altyn sahypa...

08.09.2022
52

Döwrümiziň galkynyşy — göwnümiziň ganaty

  Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda özygtyýarly, baky berkarar Watanymyzyň at-abraýy, şan-şöhraty barha belende galýar, hemmetaraplaýyn ösýän ýurt hökmünde tanalýar. Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny döwrebap derejede ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

10.09.2022
66

Garaşsyzlyk — guwanjymyz

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri bolup, täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň başlanan ýyly hökmünde şöhratlandy. Türkmenistan halkara maslahatlaryň, forumlaryň, sergileriň we beýleki möhüm ähmiýetli çäreleriň...

05.10.2022
61

Täze kitap bilen tanyşdyryldy

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Derweze döwlet elektrik stansiýasynyň dolandyryş binasynyň mejlisler jaýynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ony Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

06.10.2022
65

Sebitleýin hyzmatdaşlygyň aýdyň ykrarnamasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, umumadamzat bähbitlerini hem araýar. Munuň şeýledigi hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji...

06.10.2022
71

MILLI MAKSATNAMALAR — RÖWŞEN GELJEGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz Türkmenistanda durmuşa geçirilýän, halk hojalygynyň ähli pudaklaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe oňyn netijeleri bilen watandaşlarymyzyň her birini guwandyrýar....

19.10.2022
187

Ösüşleriň gözbaşy — Watana söýgi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda halkymyz uly joşgun, ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk şanly baýramyny belläp geçdi. Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda geçirilen Döwlet Maslahatynda çykyş eden hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň halkymyzyň ýüreginde Watana bolan...

20.10.2022
42

Parahatçylygyň we ösüşiň binýady

Halkyň kalbyna hem aňyna unudylmajak döwür bolup, zer bilen ýazylýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Watanymyz beýik özgertmeleriň we ösüşiň ýoly bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ähli ugurlary gurşap alýan giň gerimli...

27.10.2022
40

Gymmatly eser

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň XIV jildiniň çapdan çykmagy türkmen halkyna bahasyna ýetip bolmajak  sowgat boldy. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher, etrap komitetleriniň guramaklarynda bu ajaýyp kitaba bagyşlanyp, «Gymmatly eseriň sarpasy» ady...

27.10.2022
72

GOWŞAMAÝAN DEPGINDE

Güýzlük bugdaý ekişini Köneürgenç etrabynyň kärendeçi daýhanlary ýokary depginde geçirmek ugrunda alada edýärler. Häzirki wagtda howanyň amatly şertlerinde etrap boýunça meýilleşdirilen 17500 gektar ýerde bugdaý ekişini öz wagtynda tamamlamak üçin ähli tagallalar edilýär. Bu işlerde...

02.11.2022
76

Zähmet bäsleşiginiň ýeňijileri

Ak bugdaý etrabynyň pagtaçylary häzirki jogapkärli möwsümde päk zähmetiň asyl nusgasyny görkezýärler. Olaryň arasynda guralýan ongünlük zähmet bäsleşikleri we beýleki höweslendiriş işleri arzyly pellehana ýetmäge hyjuwlaryny has-da artdyrýar. Ýakynda etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik we Agrar...

03.11.2022
65

IŞJEŇLIGIŇ AJAÝYP NUSGASY

Ýurdumyzda birleşdiriji we ugrukdyryjy syýasy guramalar hökmünde hereket edýän syýasy partiýalaryň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň alyp barýan işleri, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, berkarar döwletimizde agzybirligiň hem jebisligiň höküm sürmegine, ylalaşygyň we sazlaşygyň has hem pugtalanmagyna...

05.11.2022
56

Daşky gurşawy goramagyň möhüm şerti

Häzirki wagtda her ýylda köpçülikleýin bag ekmek boýunça ählihalk dabaralary geçirilip, ol daşky gurşawy goramaga gönükdirilen netijeli möhüm çäreleriň birine öwrüldi. Bu asylly ýörelgä eýerip, her ýylky bag ekmek möwsüminde ýurdumyzyň ähli ýerlerinde saýaly, pürli...

09.11.2022
49

Bag ekmek — sogap iş

Arkadagly Serdarymyzyň başlangyjy bilen 5-nji noýabrda Diýarymyzda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Güýzki bag ekmek möwsümine badalga bolan bu çäre welaýatymyzda özboluşly zähmet baýramçylygyna öwrüldi. Welaýat häkimliginiň, edara-kärhanalaryň, guramalaryň ýolbaşçylarydyr işçi-hünärmenleriniň, dili senaly ýaşulularyň, mährem...

09.11.2022
44

Ajaýyp döwrüň ösüşleri

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyz ykdysady taýdan çalt depginde ösýär, kuwwatly döwlete öwrülýär, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleri ýokarlanýar. Berkarar Watanymyzyň ähli sebitleriniň özgerip, döwrebap keşbe beslenmegi has-da guwandyrýar. Bu gün Ahal welaýatymyz hem sazlaşykly ösüp, şäherçedir obalarymyzyň...

10.11.2022
39

NETIJELI HYZMATDAŞLYGYŇ BÄHBIDINE

1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndan — BMG-niň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilen senesinden bäri geçen taryhy döwürde berkarar döwletimiz daşary syýasatyny gyşarnyksyz amala aşyrmakda, wajyp başlangyçlary öňe sürmek bilen,...

12.10.2022
27

Baýramçylyk dabarasy

Öňňin ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly bellenip geçildi. Bu sene mynasybetli biziň welaýatymyzda hem saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň işgärleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk çäreleri giň gerimde ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

22.11.2022
102

Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde

Bitaraplyk — dünýäniň halklary we sebitleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ileri tutýan hem-de halkara hukuk kadalaryny we borçnamalaryny gyşarnyksyz berjaý edýän ýurt hökmünde Watanymyzyň abraýynyň has-da artmagyna getirdi. Ýer ýüzüniň ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary ýola...

23.11.2022
20

Öňdebaryjy kärendeçi

Gökdepe etrabynyň «Ýandaklyagyz» daýhan birleşiginiň daýhanlary etrapda ilkinji bolup, pagta taýýarlamak babatdaky şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler. Daýhan birleşigiň bu üstünliginde pagtaçy-kärendeçi Çary Pirowyň hem saldamly goşandy bardyr. Ol 4 gektar kärende ýerinden gowaçanyň ýokary hasylyny...

24.11.2022
13

Gardaşlygy ezelden türkmen bilen özbegiň

Türkmen hem-de özbek halklary heňňamyň irki döwürlerinden bäri goňşy bolup, dostluk-doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýup gelipdirler. Ruhy taýdan ýakyn, milli däp-dessurlary bir daragtyň iki pudagyny ýatladýan bu halklaryň gardaşlygy, garyndaşlygy has ezeldendir. Özbegistanyň käbir sebitlerinde türkmenleriň,...

26.11.2022
9

Hoşniýetli gatnaşyklar ösdürilýär

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barha rowaçlanýar. Hormatly Prezidentimiziň Ýer ýüzünde parahatçylygy ündeýän başlangyçlary älem-jahana dolýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly hem mähriban halkymyzyň, ata Watanymyzyň at-abraýyny dünýäde dabaralandyrýan taryhy...