08.07.2023
255

Kämilligiň nusgasy

Bagtyýar günlerimize bagtyň nuruny çaýýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyz berk binýatly maksatnamalaryň esasynda gysga döwrüň içinde tanalmaz derejede özgerdi. Bu günki gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

11.07.2023
225

Sport bäsleşigi

Eziz Diýarymyzda çagalaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak babatda alnyp barylýan syýasat halkara derejesinde goldanylýar. Türkmenistanda eneligi we çagalygy kanuny esasda goramaga, çagalaryň ukyplarynyň ösdürilmegine gönükdirilen işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ýaş nesliň beden we ruhy taýdan...

15.07.2023
310

Bagtyýar zamananyň röwşenligi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygara laýyklykda, ýurdumyzda uly üstünlikler gazanylýar. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde, sanly ulgamy ösdürmekde, täze...

20.07.2023
304

Arkadag şäheri — bagtyň mekany

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde, sebitde ilkinji «akylly» şäheriň — Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurlup ulanylmaga berilmegi tutuş halkymyzy buýsandyrdy. Halkymyzda ýol, köpri gurmak, bina galdyrmak sogap iş hasaplanýar. Bu düşünje asyrlaryň dowamynda sünnälenip, asylly...

10.08.2023
224

Syýasy işjeňlik: aýdyň wezipeler, anyk maksatlar

Döretmek ýoly bilen belent maksatlara tarap ynamly öňe barýan ýurdumyzda durmuş syýasatyny, ykdysady-medeni özgerişleri, halkyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge gönükdirilen wezipeler häzirki döwrüň baş maksady bolup durýar we ony amala aşyrmakda, durmuş hakykatyna öwürmekde...

15.08.2023
204

Bagtymyň gözbaşy

(Hekaýa) Tomsuň jokrama yssy howasyna garamazdan, mekdebiň howlusyndaky uçurymlar bu gün has-da şadyýandylar, degşip-gülüşýärdiler. Tamamlaýjy synaglardan üstünlikli geçip, orta bilim baradaky şahadatnamany dabaraly ýagdaýda ellerine alan ýaşlaryň göwünleri al asmanda pelpelleýärdi. Olaryň her biriniň kalbynda...

17.08.2023
200

Halk Maslahaty: demokratik ýörelgeleriň kämil nusgasy

Möhüm wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine häzirki wagtda welaýatymyzda hem ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Gahryman Arkadagymyzyň bu babatda öňde goýan wezipelerine amal etmek, ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, «Daşoguz...

23.08.2023
201

Rowaçlyga beslenýän ulgam

Täze taryhy döwrümizde ýurdumyzda sporta we bedenterbiýä aýratyn üns berlip, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmakda, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary netijeli sporty wagyz etmekde guwandyryjy işler durmuşa geçirilýär. «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda hem...

23.08.2023
785

Söz sungatynyň täji

Düýn Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Pähim-paýhas ummany — Arkadag hem Pyragy» atly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahat türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk...

24.08.2023
243

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna

Belent maksatlaryň ýoly bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Watan diňe halky bilen Watandyr!, Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygary baş ýörelgä öwren hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli içeri syýasaty netijesinde amala aşyrylýan ägirt uly...

26.08.2023
881

Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz

Bu günki gün merdana halkymyz ata-babalarymyzyň arzuwlan mukaddes Garaşsyzlygyna, hemişelik Bitaraplygyna eýe bolup, özüniň Türkmenistan atly berkarar döwletini gaýtadan gurdy. Umumadamzat pelsepesiniň iň bir arzyly gymmatlygy bolan Garaşsyzlyk halkyň, Watanyň barlygydyr. Halklaryň öz ykbalyny erkin...

26.08.2023
478

Hyzmatdaşlyk — ösüşiň nusgasy

Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp, daşary syýasatyny hyzmatdaşlygyň netijeli usullary arkaly ösdürýär. Döwletiň bu ugurdaky Konsepsiýasy dünýä giňişliginde eziz Watanymyzyň ornuny has-da berkidip, abraýyny barha ýokarlandyrýar. Ýurdumyzyň dünýä döwletleri, halkara guramalary bilen özara gatnaşyklaryny...

22.06.2023
371

Çykyş etmek sungaty

                                               ...

28.08.2023
528

Söz ussadyna belent sarpa

Esenguly etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň akyldar şahyrymyza bagyşlap döreden «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgusynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdik. Oňa...

06.09.2023
164

Oba hojalygynda jogapkärli möwsüm

Şu gün welaýatymyzda güýzlük bugdaý ekişine girişilýär Arkadagly Serdarymyzyň ak patasy bilen şu gün ýurdumyzyň ak ekin ussatlary güýzlük bugdaý ekişine girişýärler. Bu jogapkärli möwsüme welaýatymyzyň edermen oba zähmetkeşleri ýokary taýýarlyklar bilen geldiler. Galla —...

07.09.2023
258

Bagtyýar we abadan durmuşymyzyň binýady

Bagtyýar, eşretli, abadan hem asuda durmuşyň eýesi bolan türkmen halky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda taryhy ösüşleriň şaýady bolup, toý-baýramlaryny uludan toýlaýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen...

14.09.2023
147

Mizemezligiň berk sütüni

Garaşsyzlyk ýyllarynda, aýratyn hem, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwlet başyna geçen günlerinden Türkmenistan köpugurly ösüşleriň, beýik özgertmeleriň ýoluna düşendigini bütin dünýä aýan etdi. «Güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek, biz ylmyň iň...

14.09.2023
226

Ýollarymyz asuda, illerimiz aman bolsun!

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gyzylarbat etrap komitetiniň, etrabyň polisiýa bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda welaýat maliýe-ykdysady orta...

21.09.2023
199

Taryhy ähmiýetli nusgalyk mekdep

Naýbaşy baýramymyzyň barha ýakynlaşýan günlerinde bolup geçýän şanly wakalar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň senenamasyna altyn harplar bilen ýazylýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Bilimler we talyp ýaşlar güni...

21.09.2023
192

Döwletiň berkararlygy — halkyň bagtyýarlygy

Ajaýyp döwrümizde bedew batly ösüşler bilen öňe barýan merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda agzybirligiň nusgasyny görkezip, mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyny mynasyp sowgatlar bilen garşylaýar. Tutuş ýurdumyzda şöhratly baýramyň şanyna ulanylmaga berilýän hem-de...

21.09.2023
261

Ak ýollara asudalyk ýaraşýar

Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmeklige degişli işleri durmuşa geçirmekde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny we ýol hereketiniň kadalaryny kesgitleýän beýleki hukuk namalary möhüm kadalaşdyryjy binýat bolup hyzmat edýär. Bu Kanun döwletimiziň çäginde ýol hereketiniň...

21.09.2023
180

Milli mukaddeslik

1991-nji ýylyň altyn güýzünde gazanylan Garaşsyzlyk halkymyzyň parahatçylyk söýüjilik ýörelgesini dünýäde giňden dabaralandyrmagyna ýardam eden mukaddeslikdir. Türkmenistan hut Garaşsyz döwlet derejesine eýe bolandan soň, öz maksatlaryny, ýörelgelerini dünýä bileleşigine aýan etmäge mümkinçilik gazandy. Halkara gatnaşyklaryň...

04.10.2023
152

Независимость: исторический путь национального развития

Ата Сердаров, председатель Демократической партии Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Газета "Нейтральный Туркменистан" 04.10.2023 г

05.10.2023
390

Pyragy — parasatyň şamçyragy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 17-nji awgustynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyranda Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň 2024-nji ýylda belleniljek doglan gününiň 300 ýyllyk dabarasyna taýýarlyk çärelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini nygtady....

05.10.2023
209

Döwrümizi beýgeldýän şanly wakalar

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler, düýpli özgertmeler, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýan şan-şöhratly wakalar türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!», Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky...

05.10.2023
273

Tebigat — biziň öýümiz

Eziz Diýar gül açýar Ynsan durmuşyny gözel tebigatsyz göz öňüne getirmek çetin. Adamlar tebigatyň döredýän gözelligine buýsanyp, oňa eýeçilik gözi bilen garap gelýärler. Olar ir döwürlerden bäri tebigat bilen dostlaşypdyrlar, ýaplaryň, salmalaryň boýuna saýalyk, miweli...

10.10.2023
237

Hemişelik baş maksat

Hormatly Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamy uly ösüşlere eýe bolýar. Halkymyzyň saglygyny goramak hem-de dürli keselleriň öňüni almak, adam ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, sagdyn durmuş ýörelgelerini jemgyýetimize ornaşdyrmak maksady bilen,...

25.09.2023
158

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Roza Rahymowa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň jogapkär işgäri “Biznes reklama” gazeti 25.09.2023 ý

12.10.2023
195

Şa serpaýynyň eýelerine söz berýäris

Tolgundyryjy pursat Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli aladalaryny halkyna bagyş edýän hormatly Prezidentimize elmydama alkyşymyz çäksizdir. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň şanly toýuny türkmen halky agzybirlikde belläp geçdi. Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygynyň baýramy...

18.10.2023
238

Beýik işlere buýsanýarys

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tutumlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda berkarar Watanymyz günsaýyn ösýär, özgerýär. Güneşli diýarymyzyň merjen paýtagtynda, Arkadag şäherinde hem-de sebitlerinde alnyp barylýan taryhy ähmiýetli işler ýurdumyzyň...

06.10.2023
162

Geljegi görkana giňişleýin gatnaşyklar

Ajaýyp zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly öňdengörüjiligi bilen ýola goýlan, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän daşary syýasat netijesinde dünýä ýurtlaryna uzaýan dostluk ýollarymyz barha gülzarlyga beslenýär. Şol ýollaryň biri-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň dostlukly...

19.10.2023
228

Döwletlilik ýörelgeleriniň rowaçlanýan eýýamy

Ata Watanymyzyň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýunyň öň ýanynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi berkarar ýurdumyzy ähli ulgamlarda dünýä nusgalyk derejede ösdürmek, zähmetsöýer...

26.10.2023
209

Demokratik ýörelgeler dabaralanýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli ýoluny kämil dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatyny pugtalandyrmak parahatçylyk söýüji, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça giň gerimli maksatnamalar üstünlikli durmuşa...

26.10.2023
228

Beýik işler bilen şöhratlanýan döwür

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri asyrlardan gözbaş alyp, geljege uzaýan, agzybirligimize we jebisligimize daýanyp, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işlerimiz bilen şöhratlanýan döwürdir» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 24-nji sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde...

02.11.2023
185

Ekologiýa abadançylygyna goşant

Bitarap Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde hem-de bütindünýä we sebit forumlarynyň çäklerinde tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmak boýunça döredijilikli başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär. Dünýä jemgyýetçiligi ýurdumyzyň ekologiýa, daşky gurşawy goramak, suw serişdelerini aýawly saklamak we rejeli...

28.11.2023
148

Abadançylyk we parahatçylyk

Täze taryhy eýýamda eziz Watanymyz saýlap alan döredijilikli daşary syýasy ugry bilen ýagty geljege barýar. Türkmenistan Aziýa-Ýuwaş umman sebiti, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa we Amerika ýurtlary, Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri, Garaşsyz...

30.11.2023
220

Tagallalar — halkyň bähbidine

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlary esasynda Watanymyzyň ösüşleriniň binýady barha pugtalandyrylýar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolmak bilen, Watanymyzyň halkara abraýynyň we şan-şöhratynyň artmagyna giň ýol...

14.12.2023
164

Döwletli ýörelgelerden ruhlanyp

Döwletli Diýarymyzyň okgunly ösüşlerinde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň iňňän uly paýy bar. Türkmenistanyň Demokratik partiýasy şolaryň arasynda iň irki döredilenidir. Syýasy partiýa indi 32 ýyldan bäri hereket edip gelýär. Bu partiýanyň netijeli...

14.12.2023
172

Parahatçylygyň kepili

Bitarap Türkmenistan Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda halkara giňişlikde sebit, yklym, umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar bilen yzygiderli çykyş edýär. Ýurdumyzyň Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak, öňüni alyş diplomatiýasy, derwaýys sebit meseleleri boýunça daşary syýasy başlangyçlary Birleşen Milletler...

12.12.2023
165

Bagtly geljegiň kepili

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 50-nji ýubileý mejlisinde guramanyň şol wagtky agza ýurtlarynyň 185-siniň biragyzdan ykrar etmeginde hemişelik bitaraplyk derejesiniň berilmegi we onuň taryhy Kararnama bilen berkidilmegi ýurdumyzyň daşary syýasatynda gazanan iň uly...

21.12.2023
158

Işjeňligiň döwrebap nusgasy

Döwlet bilen jemgyýetiň berk sazlaşygy demokratik ösüşiň esasy binýadydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň şan-şöhratynyň Ýer ýüzünde has-da belende galmagynyň hatyrasyna jemgyýetde wagyz-nesihat, terbiýeçilik we ideologiýa işini alyp barmakda...

28.12.2023
140

Umumadamzat bähbitli başlangyçlaryň dabaralanmasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe taryhy ösüşlere hem-de özgertmelere besläp, bedew badynda öňe alyp barýan hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň maksady halkara hukugyň kadalaryna hem-de borçnamalaryna gyşarnyksyz...

03.01.2024
161

Arzyly sepgitleri nazarlap

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp netijelere, guwandyryjy zähmet üstünliklerine beslenen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly tamamlandy. Bu şanly ýyl Watanymyzyň ýüregi — merjen paýtagtymyz Aşgabat, döwlet ähmiýetli Arkadag şäheri bilen birlikde, ýurdumyzyň welaýatlarynda...

04.01.2024
204

Üstünliklere beslenen ýyl

«Günüň gowy bolanda, wagta salym ýok» diýleni. Hormatly Prezidentimiziň teklibi, halk köpçüliginiň biragyzdan goldawy bilen, 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylany ýaňy ýalydy welin, eýýäm bir ýyl geçipdir. Ýöne taryh üçin bu...

03.01.2024
185

Новая эпоха: высокая цель и достижения

Независимый нейтральный Туркменистан уверенно продвигается по пути масштабных преобразований, которые впишут яркие страницы в историю эры Возрождения новой эпохи могущественного государства. Преобразовательные процессы затронули все сферы жизни государства и общества. Особенно на передний план выдвинулась...

06.01.2024
207

Üstünliklere beslenen ýyl

2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda türkmen halkynyň döwlet gurluşy babatda köpasyrlyk taryhynda toplan tejribesini hemmetaraplaýyn nazara alnyp, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi. Bu bolsa ýurdumyzyň döwlet hem-de jemgyýetçilik-syýasy gurluşyny kämilleşdirmegiň ýolunda...

18.01.2024
244

Belent ynama ygrarly nesil

Döwrüň bedew batly ösüşleri bu günki gün hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda täze üstünlikler, rowaçlyklar bilen has-da öňe ilerleýär. Şeýle ösüşleriň esasy daýanjy bolsa bagtyýar ýaşlardyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň giň garaýyşlara hem-de...

23.01.2024
128

Kämilligi nazarlaýan möhüm özgertmeler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir ýyly şan-şöhrata beslenýär. Üstünlikli jemlenen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly hem jemgyýetimizi, döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik ulgamlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreler, ýurdumyzyň gülläp ösüşleri bilen bagly möhüm wakalara baý body....

25.01.2024
151

Döretmek — döwletlilikden nyşan

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda çeper döredijilige uly sarpa goýulýar. Gündogaryň akyldary hem-de beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly toýuna barylýan günlerde çeper döredijilige aýratyn uly ähmiýet...

25.01.2024
182

Ýüreklerde ýer alan şanly wakalar

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň halkymyza gowuşmagy, 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmegi täze ýylyň bosagasynda her bir türkmenistanlyny begendiren, buýsandyran şanly wakalar bolup, kalplarda müdimilik orun...

01.02.2024
141

Bugdaýyň idegi ýetirilýär

Köneürgenç etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň zähmetsöýer kärendeçileri gyş paslynyň häzirki döwründe her bir güni netijeli peýdalanyp, geçen ýylyň güýzünde ekiş geçirilip, kadaly gögeriş alnan 1450 gektar meýdanda bugdaýyň ideginiň möwsümleýin çärelerini berjaý etmekde gaýratly zähmet...

03.02.2024
189

Şu günki üstünlikler — beýik geljegiň buşlukçysy

Döwleti, jemgyýeti dolandyrmakdaky her bir başlangyç üstünliklere ýetmegiň badalgasydyr. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan ösüş maksatnamalaryny ilerletmegiň esasy şerti möhüm başlangyçlar bilen hereketleri, işleri has çaltlandyrmakdyr. Şoňa görä, Arkadagly Gahryman Serdarymyz maksatnamalaýyn ösüşiň her bir...

08.02.2024
163

Döwletiň ynsanperwerlik ýörelgeleri

Halkymyzyň ynsanperwerlik, mätäji goldamak ýaly milli ýörelgeleri täze taryhy döwürde döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda giň gerime eýe bolýar. Diňe bir Arkadag şäherindäki Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde döredilen amatly şertler, giň mümkinçilikler...

08.02.2024
181

Arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýip atlandyrylan 2024-nji ýylda hem ýurdumyz üstünliklere beslenýär. Şygyryndan äşgär bolşy ýaly, üstümizdäki ýyl beýik şahyrymyz Magtymguly Pyraga uly...

13.02.2024
162

Ak bugdaýyň Watanynda toý bu gün

Gadymy mekan 2023-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň öňdebaryjy etraby diýlip yglan edildi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp ýörelgesine esaslanýan maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň...

15.02.2024
165

Döwletliligiň mizemez binýady

Her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni türkmen diplomatlaryna we olaryň alyp barýan asylly işlerine döwlet derejesinde goýulýan belent sarpanyň nyşanydyr. Berkarar Watanymyz üstünlikli durmuşa geçirýän daşary syýasatynda Milli Liderimiziň başlangyjy bilen dünýäde...

15.02.2024
193

Beýik üstünliklere ruhlandyrýan ajaýyp eser

Berkarar ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm ähmiýetli wakalary bilen şöhratlanan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň uly ruhy joşguna beslenip tamamlanan günlerinde hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň çapdan çykmagy göwünlerimizi ganatlandyrdy. Arkadagly Gahryman...

22.02.2024
138

Syýasy işjeňlik — ösüşiň baş maksady

Halkyň bähbitlerini araýan syýasy partiýalaryň hatarynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasy täze taryhy döwürde hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatyny giňden wagyz etmekde uly syýasy güýje eýedir. Demokratik partiýa jemgyýetçilik pikirini emele getirmek arkaly ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny, hemişelik...

28.02.2024
197

Alajam — ak arzuwym

Heniz orta mekdebi tamamlamandym. Okuw derslerinden alan bäşliklerimi buşlamaga howlugyp öýümize golaýlanymda, derwezämiziň öňünde ak guw ýaly lowurdap duran ulaga gözüm düşdi. Ulagyň täzejedigi görnüp durdy. Men çalt-çalt ädimläp, öýümize girmäge howlukdym. Niýetim, bu günki...

06.03.2024
129

Täze menzillere badalga

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde döwletiň we jemgyýetiň bilelikdäki tagallalarynyň ähmiýeti» ady bilen maslahat geçirildi. Ony welaýat häkimligi hem-de jemgyýetçilik guramalary bilelikde gurady. Welaýat häkimliginiň, edara-kärhanalaryň, guramalaryň...

07.03.2024
160

Döwletli maslahat — ilhalar işleriň başlangyjy

Ogulnur ANNADURDYÝEWA, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň partiýa guramaçysy. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 22-nji fewralynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we...

09.03.2024
156

Baýramçylyk şatlyk-şowhuna beslendi

Halkara zenanlar güni bolan 8-nji mart baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Boldumsaz etrap komiteti ilkinji guramalarynyň işjeň zenan agzalarynyň, ýaşuly hem-de köpçagaly eneleriň, öý hojalykçy gelin-gyzlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň rowaçlyklaryna TDP-niň...

15.03.2024
170

Parahatçylyk döredijilikli syýasat we döwrüň aňyýeti

Türkmenistan Garaşsyzlyk ýolunda döwletliligiň esaslaryny pugta kemala getiren ýurt hökmünde tanalýar. Şol esaslary hukuk we syýasy-jemgyýetçilik taýdan yzygiderli kämilleşdirmek bütin dünýäde dowam edýän özgerişler bilen hem baglydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, hormatly Prezidentimiz...

19.03.2024
186

Nowruz geldi ilime

Nowruz baýramyny bellemek öz gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdyp, indi ençeme asyrlardan bäri uludan bellenilip gelinýär. Magtymguly Pyragynyň: «Gelse Nowruz äleme, reň kylar jahan peýda» diýip belleýşi ýaly, Nowruzda tebigatda hakyky janlanyş başlanýar. Täzeçilligi buşlaýan...

21.03.2024
144

Nowruz däp-dessurlary

Ata-babalarymyz Nowruz baýramyny dabaraly belläp geçipdirler. Gündogar halklarynyň köpüsinde Nowruz gije bilen gündiziň ýazky deňleşýän wagty mart aýynyň 21-i — Täze gün diýen manyny aňladýar. Gije-gündiziň ýazky deňleşmesinden soň, tebigatda janlanma, ösümlik, haýwanat dünýäsinde oýanyş,...

23.03.2024
127

Berekediň egsilmesin, topragym!

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi, il sylagly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen gowaça ekişine girişen Balkan welaýatynyň pagtaçy daýhanlary möwsümde kuwwatly traktorlara tirkelen ekijileriň 30-syny bökdençsiz işlederler. Olaryň saz işlemegi üçin önümçilik birleşiginde döredilen tehniki taýdan hyzmat...

27.03.2024
153

Änew — gadymy medeniýetiň mekany

Türkmen topragynda togsan dolup, ýere ýyly girmegi bilen, tebigat gaýtadan janlandy. Bahar bagtly pursatlary goýnuna dolduryp, älem gözellikleriniň dürüni ykbalymyza bagyş edip, bosagamyzdan ätledi. Al-elwan güllere, lälezarlyga beslenen baharyň nurana günleri bagtly seneleri we wakalary...

28.03.2024
126

Beýik başlangyçlar rowaç alýar

Parahatçylygyň aýdyň ýoly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Garaşsyz Türkmenistanymyzyň BMG tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp ýöredýän öňdengörüjilikli daşary syýasaty rowaç alýar. Türkmenistan döwletimiz tarapyndan öňe...

28.03.2024
133

Türkmenistan — sport ýurdy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe güneşli Diýarymyz dünýäde sportuň rowaçlanýan, olimpiýa hereketiniň we halkara hyzmatdaşlykda parahatçylygyň, hoşniýetliligiň ileri tutulýan ýurdy hökmünde ykrar edilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan iri halkara ýaryşlaryň, çempionatlaryň yzygiderli geçirilýän ýurdy bolmak...

04.04.2024
115

Sagdynlyk — bagtyýarlyk

Garaşsyz döwletimizde Bütindünýä saglyk güni uly ruhubelentlikde bellenilip geçilýär. Türkmen halky hemişe ynsan saglygyna, sagdyn durmuşa uly üns berip gelipdir. “II saglygy — ýurt baýlygy”, “Saglygym — baýlygym”, “Saglygyň gadryn bilgil, hasta bolmasdan burun” diýen...

03.04.2024
155

Şähere görk goşan mukaddes ymarat

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze metjidiň açylmagy we ol ýerde Gahryman Arkadagymyzyň agzaçar sadakasyny bermegi täze taryhy döwrümizde halkymyzyň medeni we...

16.04.2024
98

Ýaz möwsümi gyzyşýar

Köneürgenç etrabynyň Maslahat daýhan birleşigi boýunça «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda 1500 gektar meýdanda gowaça ekişini geçirmek meýilleşdirilýär. Pagtaçy kärendeçileriň yhlasly zähmeti netijesinde, ekişe irgözinden taýýarlyk çäreleri talabalaýyk alnyp baryldy. Jogapkärli möwsüm bolan gowaça ekişine...

25.04.2024
117

Geçmişe sarpa — geljege ynam

Dünýäde söz bilen dikilen heýkeller bakydyr. Çünki söz ynsan kalbynyň ýaraşygy, syrdaşydyr. Döwürleriň hem-de döwranlaryň ajaýyp sazlaşygy sözüň gudraty bilen bir bitewüligi emele getirýär. Hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitaby hem...

25.04.2024
83

Pileçileriň zähmet joşguny

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmekde oňyn özgertmeler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa, zähmetsöýer babadaýhanlary, kärendeçileri halal zähmet çekip, ene toprakdan bol hasyl almaklyga ruhlandyrýar. Şu...

01.05.2024
76

Behişdi bedewleriň şan-şöhraty

Türkmen bedewiniň milli baýramy ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Ahal welaýatynda hem uludan bellenip geçildi. Welaýat derejesindäki esasy dabara Bäherden etrabynyň Börme obasynyň golaýynda — tebigatyň gözel ýerinde ýaýbaňlandyryldy. Oňa köp sanly ildeşlerimiz gatnaşdy. Welaýatymyzyň...

02.05.2024
83

Ösýär-özgerýär gözel Diýarym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz günsaýyn gülläp ösýär. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagyna, bagtyýar halkymyzyň bähbidine, halkara abraýymyzyň artmagyna...

02.05.2024
80

Geçmişiň hem şu günüň waspy

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gadymy Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegine bagyşlap ýazan «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly eseri halkymyzyň şöhratly taryhyny hem-de baý medeni mirasyny öwrenmekde hem-de wagyz...

09.05.2024
82

Bugdaýa ideg edilýär

Köneürgenç etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň gallaçy kärendeçileri güýzlük bugdaý ekilen 600 gektar meýdanda ekinlere agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, ýokary hilli ideg edýärler. Esasan hem, ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmekde tehnikalar saz işledilip, ýokary zähmet görkezijileri gazanylýar....

15.05.2024
102

Konstitusiýa — bagtyýar durmuşa hukuk

Kanunlar umumadamzat gymmatlyklaryny özünde jemleýän, adamzat siwilizasiýasynyň döreden iň ýokary syýasy, taryhy, medeni gazananlarynyň biridir. Ýaşaýşyň, syýasy-ykdysady hem-de jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň sazlaşygyny, düzgün-tertibini resmi taýdan üpjün edýän hukuk esaslarynyň kemala gelmegi bilen, dünýä jemgyýetçiligi medeni-aňyýet taýdan...

09.05.2024
71

Jemgyýetiň hukuk esaslaryny kämilleşdirmegiň binýady

Ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan durnukly ösdürmekde adam hukuklarynyň üpjün edilmegine iňňän möhüm orun degişlidir. Jemgyýetiň ösüşi demokratik ýörelgeler, adam hukuklaryny giňeltmek we onuň mazmunyny baýlaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr. Döwletimiz şahsyýetiň erkin ösmegi üçin...

16.05.2024
92

Işjeňligiň belent nusgasy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz şäher komiteti we ilkinji partiýa guramalary hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ynsanperwer içeri we parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyny, il bähbitli, ýurt ähmiýetli beýik işlerini, durmuşa geçirilýän täze başlangyçlaryny halk köpçüligine giňden düşündirmekde...

18.05.2024
63

Buýsanjym baýdagym — kämil kanunym

Türkmenistanyň Konstitusiýasy, ähli syýasy-hukuk resminamalary türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda kemala getiren milli ýolunyň ruhuna ýugrulandyr. Olar halkymyzyň dünýägaraýşynyň, durmuş talaplarynyň, syýasy-jemgyýetçilik düşünjeleriniň beýany bolmak bilen halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kesgitlemelerine, ýörelgelerine hem gabat gelýär....

28.05.2024
109

Jebisligiň şahyry

Gahryman Arkadagymyzyň: «Ajaýyp şygyrlary bilen ynsan kalbyny ýagşylyk nuruna bezän türkmeniň akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň mertebesi türkmen halky üçin iň belentde goýulýan mukaddeslikleriň biridir. Magtymguly türkmeniň kalbyna iň beýik ynanç, aňyna bolsa durmuşyň ýagşysyny-ýamanyny hatasyz...

30.05.2024
87

«Tagzym edýäs zer ýalkymly pikirine-küýüne...»

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy hem-de hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň baý medeni mirasynyň öwrenilmegine, giňden wagyz edilmegine uly üns berilýär. Dana şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli...

30.05.2024
72

Milli demokratiýa ösüş ýolunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halk bilen döwletiň bähbitleriniň bitewüligi we sazlaşygy ýurdumyzyň gülläp ösmegini, dünýädäki abraýynyň artmagyny, halkymyzyň parahat, bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny şertlendirýär. Durnukly ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygyny, hemişelik...

04.06.2024
63

Berkarar döwletiň merjen paýtagty

Merkezi Aziýanyň merjen şäheri — gözel paýtagtymyz Aşgabat eziz Diýarymyzyň günsaýyn gülläp ösýän kuwwatly döwlete öwrülendiginiň nyşanydyr. 2013-nji ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat ak mermerli binalaryň has köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Gahryman...

05.06.2024
56

Şanly ýyla gymmatly sowgat

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Magtymguly» atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Welaýat häkimligi tarapyndan guralan dabara welaýatymyzyň edara-kärhanalarynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dili senaly ýaşulular, mährem eneler, köp sanly ýaşlar gatnaşdy. Medeniýet ojagynyň eýwanynda...

15.06.2024
50

Dost-doganlyk dabaralanýar

Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen toý-baýramly, döwletli-döwranly, bagtyýar zamanada ýaşaýarys. Milli baýramlarymyz, Magtymguly Pyragynyň arzuwlaýşy ýaly, bir saçagyň başyna jemlenip, agzybirlikde uly ruhubelentlik bilen bellenilýär. Ine, şeýle baýramlaryň biri hem Gurban baýramydyr. Mukaddes...

20.06.2024
57

Halkyň saglygyny goramak ugrunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen bina edilen Arkadag şäheri bagtyň şäheri hökmünde köňüllere bagtyýarlyk bagyşlaýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň bu ýere yzygiderli amala aşyrýan...

27.06.2024
34

Ösýär, özgerýär Berkarar Diýar

Medeniýet halkyň kalbydyr Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşynda taryhy özgerişlere beslenýän tutumly işler giň gerime eýe bolýar. Döwletli Diýarymyzda milli medeniýetimiz we sungatymyz ösüşiň täze belentliklerine göterilip, jemgyýetiň agzybirligini...

28.06.2024
48

Medeni-ynsanperwer ösüş we döwlet syýasaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň taryhy ösüş ýolunda aýratyn möhüm tapgyrdyr. Häzirki döwürde beýleki ulgamlar bilen birlikde, medeni-ynsanperwer ulgamda hem uly özgerişleri äşgär görmek bolýar. Bu ugra döwletimiziň kuwwatly...

03.07.2024
23

Döredijiligiň we ruhubelentligiň baýramy

Bagtyýar türkmen ili 27-nji iýunda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi uly dabaralara besläp belläp geçdi. Ýurdumyzyň abadanlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, ruhubelentliginiň we döredijiligiň baýramy hökmünde giňden dabaralandyrylan şanly sene gadymy Ahal ýaýlasynda...

13.07.2024
9

Çagalar şadyýan dynç alyşda

Tomus paslynyň şu ajaýyp günlerinde Gökderedäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» atly çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde dynç alyşda bolýan mekdep okuwçylarynyň ençemesi wagtlaryny şadyýan geçirýärler. Olaryň saglyklaryny berkidip, täze okuw ýylyna uly güýç bilen başlamaklary üçin...