14.12.2023
172

Parahatçylygyň kepili

Bitarap Türkmenistan Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda halkara giňişlikde sebit, yklym, umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar bilen yzygiderli çykyş edýär. Ýurdumyzyň Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak, öňüni alyş diplomatiýasy, derwaýys sebit meseleleri boýunça daşary syýasy başlangyçlary Birleşen Milletler...

22.02.2024
138

Syýasy işjeňlik — ösüşiň baş maksady

Halkyň bähbitlerini araýan syýasy partiýalaryň hatarynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasy täze taryhy döwürde hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatyny giňden wagyz etmekde uly syýasy güýje eýedir. Demokratik partiýa jemgyýetçilik pikirini emele getirmek arkaly ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny, hemişelik...

09.03.2024
156

Baýramçylyk şatlyk-şowhuna beslendi

Halkara zenanlar güni bolan 8-nji mart baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Boldumsaz etrap komiteti ilkinji guramalarynyň işjeň zenan agzalarynyň, ýaşuly hem-de köpçagaly eneleriň, öý hojalykçy gelin-gyzlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň rowaçlyklaryna TDP-niň...