24.11.2022
176

Gardaşlygy ezelden türkmen bilen özbegiň

Türkmen hem-de özbek halklary heňňamyň irki döwürlerinden bäri goňşy bolup, dostluk-doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýup gelipdirler. Ruhy taýdan ýakyn, milli däp-dessurlary bir daragtyň iki pudagyny ýatladýan bu halklaryň gardaşlygy, garyndaşlygy has ezeldendir. Özbegistanyň käbir sebitlerinde türkmenleriň,...

01.12.2022
308

BEDEW BATLY ÖSÜŞLERIŇ BUÝSANJY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyndan kemal tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni bedew batly ösüşler bilen öňe alyp barýan Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda bu günki gün ýurdumyzyň abraý-mertebesi has-da artýar. Ösüşiň täze tapgyryna gadam basan döwletimiz...

27.04.2023
100

Işjeňlik ýagdaýynda geçýär

Şu günler Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. Hasabat-saýlaw ýygnaklary TDP-niňBoldumsaz etrap komitetiniň ilkinji guramalarynda hem ýokary guramaçylyga eýe bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň ösüşlere beslenýän döwlet syýasatyny wagyz-nesihat etmek, durmuşa...

25.05.2023
194

Döwür we partiýa guramasy

Işjeňligiň täzeçil nusgasy Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly möhüm taryhy wakalara baý bolmak bilen, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň rowaçlanýan ýyllarynyň biri hökmünde şöhratlanýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiz Arkadagly...