15.07.2023
285

Bagtyýar zamananyň röwşenligi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygara laýyklykda, ýurdumyzda uly üstünlikler gazanylýar. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde, sanly ulgamy ösdürmekde, täze...

15.08.2023
174

Bagtymyň gözbaşy

(Hekaýa) Tomsuň jokrama yssy howasyna garamazdan, mekdebiň howlusyndaky uçurymlar bu gün has-da şadyýandylar, degşip-gülüşýärdiler. Tamamlaýjy synaglardan üstünlikli geçip, orta bilim baradaky şahadatnamany dabaraly ýagdaýda ellerine alan ýaşlaryň göwünleri al asmanda pelpelleýärdi. Olaryň her biriniň kalbynda...

23.08.2023
189

Rowaçlyga beslenýän ulgam

Täze taryhy döwrümizde ýurdumyzda sporta we bedenterbiýä aýratyn üns berlip, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmakda, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary netijeli sporty wagyz etmekde guwandyryjy işler durmuşa geçirilýär. «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda hem...

06.09.2023
148

Oba hojalygynda jogapkärli möwsüm

Şu gün welaýatymyzda güýzlük bugdaý ekişine girişilýär Arkadagly Serdarymyzyň ak patasy bilen şu gün ýurdumyzyň ak ekin ussatlary güýzlük bugdaý ekişine girişýärler. Bu jogapkärli möwsüme welaýatymyzyň edermen oba zähmetkeşleri ýokary taýýarlyklar bilen geldiler. Galla —...

13.02.2024
147

Ak bugdaýyň Watanynda toý bu gün

Gadymy mekan 2023-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň öňdebaryjy etraby diýlip yglan edildi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp ýörelgesine esaslanýan maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň...

28.02.2024
171

Alajam — ak arzuwym

Heniz orta mekdebi tamamlamandym. Okuw derslerinden alan bäşliklerimi buşlamaga howlugyp öýümize golaýlanymda, derwezämiziň öňünde ak guw ýaly lowurdap duran ulaga gözüm düşdi. Ulagyň täzejedigi görnüp durdy. Men çalt-çalt ädimläp, öýümize girmäge howlukdym. Niýetim, bu günki...

06.03.2024
115

Täze menzillere badalga

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde döwletiň we jemgyýetiň bilelikdäki tagallalarynyň ähmiýeti» ady bilen maslahat geçirildi. Ony welaýat häkimligi hem-de jemgyýetçilik guramalary bilelikde gurady. Welaýat häkimliginiň, edara-kärhanalaryň, guramalaryň...

03.04.2024
111

Şähere görk goşan mukaddes ymarat

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze metjidiň açylmagy we ol ýerde Gahryman Arkadagymyzyň agzaçar sadakasyny bermegi täze taryhy döwrümizde halkymyzyň medeni we...

01.05.2024
61

Behişdi bedewleriň şan-şöhraty

Türkmen bedewiniň milli baýramy ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Ahal welaýatynda hem uludan bellenip geçildi. Welaýat derejesindäki esasy dabara Bäherden etrabynyň Börme obasynyň golaýynda — tebigatyň gözel ýerinde ýaýbaňlandyryldy. Oňa köp sanly ildeşlerimiz gatnaşdy. Welaýatymyzyň...

05.06.2024
25

Şanly ýyla gymmatly sowgat

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Magtymguly» atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Welaýat häkimligi tarapyndan guralan dabara welaýatymyzyň edara-kärhanalarynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dili senaly ýaşulular, mährem eneler, köp sanly ýaşlar gatnaşdy. Medeniýet ojagynyň eýwanynda...