09.11.2022
153

Bag ekmek — sogap iş

Arkadagly Serdarymyzyň başlangyjy bilen 5-nji noýabrda Diýarymyzda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Güýzki bag ekmek möwsümine badalga bolan bu çäre welaýatymyzda özboluşly zähmet baýramçylygyna öwrüldi. Welaýat häkimliginiň, edara-kärhanalaryň, guramalaryň ýolbaşçylarydyr işçi-hünärmenleriniň, dili senaly ýaşulularyň, mährem...

12.10.2022
83

Baýramçylyk dabarasy

Öňňin ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly bellenip geçildi. Bu sene mynasybetli biziň welaýatymyzda hem saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň işgärleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk çäreleri giň gerimde ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

30.11.2022
165

Halkymyzyň eşretli durmuşy döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de beýleki degişli guramalaryň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinden gelip çykýan wezipelere bagyşlanan maslahata edara-kärhanalaryň, guramalaryň işgärleri, ýaşuly nesliň...

11.01.2023
135

Arkadag şäheri — bagtyň şäheri

Ahal welaýatynda gurlan Arkadag şäheri dünýä nusgalyk şäherdir. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda bina edilýän bu «akylly» şäher owadanlygy, görkanalygy we binagärlik aýratynlygy bilen göreni haýrana goýýar. Täze şäher ýokary derejede enjamlaşdyrylan edara binalaryny, medeni, bilim-terbiýeçilik...

08.02.2023
136

Toý ruhuna beslendi

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Milli Lideriň döwletli ýoly ak geljege dowam bolsun!» ady bilen geçirilen dabaraly maslahat Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütlere bolan hoşallygyň beýanyna öwrüldi. Welaýat häkimligi...

28.02.2023
157

Gadymy Ahalda müdimi döwletlilik

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyz gün-günden ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe barýar. Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda bolşy ýaly, 2022-nji ýylda Ahal welaýatynyň agzybir,...

08.03.2023
186

Mährem eneler sylaglandy

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly enelere hormatly Prezidentimiziň gymmat bahaly sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şu şatlykly...