08.03.2023
298

Mährem eneler sylaglandy

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly enelere hormatly Prezidentimiziň gymmat bahaly sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şu şatlykly...

20.06.2023
211

Ak bugdaýym — baýlygym

Türkmenlerde: «Ýykylsaň, ýere ýapyş», «Ýere der siňdiren – ýerden zer alar», «Daýhandan hereket – ýerden bereket» diýen ýaly nakyla öwrülen aýtgylar bar. Halkymyzyň döwletlilik ýörelgeleriniň biri-de baş saglygy bilen saçaklarynyň mele-myssyk çörekden dolup durmagyny durmuşyň...

15.07.2023
220

Bagtyýar zamananyň röwşenligi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygara laýyklykda, ýurdumyzda uly üstünlikler gazanylýar. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde, sanly ulgamy ösdürmekde, täze...

15.08.2023
125

Bagtymyň gözbaşy

(Hekaýa) Tomsuň jokrama yssy howasyna garamazdan, mekdebiň howlusyndaky uçurymlar bu gün has-da şadyýandylar, degşip-gülüşýärdiler. Tamamlaýjy synaglardan üstünlikli geçip, orta bilim baradaky şahadatnamany dabaraly ýagdaýda ellerine alan ýaşlaryň göwünleri al asmanda pelpelleýärdi. Olaryň her biriniň kalbynda...

23.08.2023
140

Rowaçlyga beslenýän ulgam

Täze taryhy döwrümizde ýurdumyzda sporta we bedenterbiýä aýratyn üns berlip, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmakda, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary netijeli sporty wagyz etmekde guwandyryjy işler durmuşa geçirilýär. «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda hem...

06.09.2023
92

Oba hojalygynda jogapkärli möwsüm

Şu gün welaýatymyzda güýzlük bugdaý ekişine girişilýär Arkadagly Serdarymyzyň ak patasy bilen şu gün ýurdumyzyň ak ekin ussatlary güýzlük bugdaý ekişine girişýärler. Bu jogapkärli möwsüme welaýatymyzyň edermen oba zähmetkeşleri ýokary taýýarlyklar bilen geldiler. Galla —...

13.02.2024
27

Ak bugdaýyň Watanynda toý bu gün

Gadymy mekan 2023-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň öňdebaryjy etraby diýlip yglan edildi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp ýörelgesine esaslanýan maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň...