11.05.2023
172

Sportdaky belent sepgitler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda her bir adamyň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegi, sport bilen meşgullanmagy, sagdyn hem eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertler döredilen. Arkadagly Serdarymyz ilatymyzyň saglygynyň...

14.09.2023
170

Ýollarymyz asuda, illerimiz aman bolsun!

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gyzylarbat etrap komitetiniň, etrabyň polisiýa bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda welaýat maliýe-ykdysady orta...

23.03.2024
64

Berekediň egsilmesin, topragym!

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi, il sylagly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen gowaça ekişine girişen Balkan welaýatynyň pagtaçy daýhanlary möwsümde kuwwatly traktorlara tirkelen ekijileriň 30-syny bökdençsiz işlederler. Olaryň saz işlemegi üçin önümçilik birleşiginde döredilen tehniki taýdan hyzmat...