02.02.2023
169

Şanly ýylyň taryhy pursatlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri sözüň doly manysynda ýurdumyzyň ähli babatda ösüşlere, özgerişlere beslenýän zamanasyna öwrüldi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň her bir güni taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Arkadagly...

04.05.2023
44

Nesilleriň saglygy — halkyň bagtyýarlygy

Gahryman Arkadagymyzyň yhlasyndan kemal tapan Arkadag şäherinde bina edilýän desgalar ulus-ilimiziň buýsanjyna öwrülýär. Hormatly Arkadagymyzyň sahawaty esasynda ýurdumyzda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işi üstünlikli ýola goýuldy. Ýaş nesilleriň...

18.05.2023
64

Watan baýdagy — Döwlet mertebesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe asuda asmanymyzda buýsanç bilen parlaýan ýaşyl Tugumyz türkmeniň döwletlilik barada köpasyrlyk arzuwynyň hasyl bolmagydyr, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň hem-de Bitaraplygynyň esaslarynyň mizemezliginiň, jebis halkymyzyň parahatçylyk döredijilik, ynsanperwerlik we hoşniýetlilik maksatlaryna hemişe...