04.05.2023
209

Nesilleriň saglygy — halkyň bagtyýarlygy

Gahryman Arkadagymyzyň yhlasyndan kemal tapan Arkadag şäherinde bina edilýän desgalar ulus-ilimiziň buýsanjyna öwrülýär. Hormatly Arkadagymyzyň sahawaty esasynda ýurdumyzda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işi üstünlikli ýola goýuldy. Ýaş nesilleriň...

18.05.2023
291

Watan baýdagy — Döwlet mertebesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe asuda asmanymyzda buýsanç bilen parlaýan ýaşyl Tugumyz türkmeniň döwletlilik barada köpasyrlyk arzuwynyň hasyl bolmagydyr, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň hem-de Bitaraplygynyň esaslarynyň mizemezliginiň, jebis halkymyzyň parahatçylyk döredijilik, ynsanperwerlik we hoşniýetlilik maksatlaryna hemişe...

20.07.2023
249

Arkadag şäheri — bagtyň mekany

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde, sebitde ilkinji «akylly» şäheriň — Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurlup ulanylmaga berilmegi tutuş halkymyzy buýsandyrdy. Halkymyzda ýol, köpri gurmak, bina galdyrmak sogap iş hasaplanýar. Bu düşünje asyrlaryň dowamynda sünnälenip, asylly...

21.09.2023
132

Milli mukaddeslik

1991-nji ýylyň altyn güýzünde gazanylan Garaşsyzlyk halkymyzyň parahatçylyk söýüjilik ýörelgesini dünýäde giňden dabaralandyrmagyna ýardam eden mukaddeslikdir. Türkmenistan hut Garaşsyz döwlet derejesine eýe bolandan soň, öz maksatlaryny, ýörelgelerini dünýä bileleşigine aýan etmäge mümkinçilik gazandy. Halkara gatnaşyklaryň...

18.01.2024
164

Belent ynama ygrarly nesil

Döwrüň bedew batly ösüşleri bu günki gün hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda täze üstünlikler, rowaçlyklar bilen has-da öňe ilerleýär. Şeýle ösüşleriň esasy daýanjy bolsa bagtyýar ýaşlardyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň giň garaýyşlara hem-de...

01.02.2024
96

Bugdaýyň idegi ýetirilýär

Köneürgenç etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň zähmetsöýer kärendeçileri gyş paslynyň häzirki döwründe her bir güni netijeli peýdalanyp, geçen ýylyň güýzünde ekiş geçirilip, kadaly gögeriş alnan 1450 gektar meýdanda bugdaýyň ideginiň möwsümleýin çärelerini berjaý etmekde gaýratly zähmet...

16.04.2024
17

Ýaz möwsümi gyzyşýar

Köneürgenç etrabynyň Maslahat daýhan birleşigi boýunça «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda 1500 gektar meýdanda gowaça ekişini geçirmek meýilleşdirilýär. Pagtaçy kärendeçileriň yhlasly zähmeti netijesinde, ekişe irgözinden taýýarlyk çäreleri talabalaýyk alnyp baryldy. Jogapkärli möwsüm bolan gowaça ekişine...