08.02.2024
163

Döwletiň ynsanperwerlik ýörelgeleri

Halkymyzyň ynsanperwerlik, mätäji goldamak ýaly milli ýörelgeleri täze taryhy döwürde döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda giň gerime eýe bolýar. Diňe bir Arkadag şäherindäki Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde döredilen amatly şertler, giň mümkinçilikler...

28.03.2024
133

Türkmenistan — sport ýurdy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe güneşli Diýarymyz dünýäde sportuň rowaçlanýan, olimpiýa hereketiniň we halkara hyzmatdaşlykda parahatçylygyň, hoşniýetliligiň ileri tutulýan ýurdy hökmünde ykrar edilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan iri halkara ýaryşlaryň, çempionatlaryň yzygiderli geçirilýän ýurdy bolmak...

20.06.2024
57

Halkyň saglygyny goramak ugrunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen bina edilen Arkadag şäheri bagtyň şäheri hökmünde köňüllere bagtyýarlyk bagyşlaýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň bu ýere yzygiderli amala aşyrýan...